Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZARZĄDZENIE NR 139 /2020 BURMISTRZA BYCZYNY z dnia 15 września 2020 r. w sprawie powołania komisji do spraw opiniowania nagród Burmistrza Byczyny dla nauczycieli

ZARZĄDZENIE NR  139 /2020
BURMISTRZA BYCZYNY


z dnia 15 września 2020 r.

w sprawie powołania komisji do spraw opiniowania nagród Burmistrza Byczyny dla nauczycieli

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. DZ.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) w związku z § 2 ust.11 Uchwały Nr XXXVII/339/06 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Byczyna (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 43, poz. 1360) zarządzam, co następuje:
§ 1. W celu zaopiniowania wniosków o przyznanie nagrody Burmistrza Byczyny dla nauczycieli w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Byczyna powołuję komisję w składzie :
1) Barbara Szyc - przedstawiciel Burmistrza Byczyny - Przewodnicząca Komisji, członkowie Komisji :
2) Gabriela Paszek - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej w Byczynie,
3) Agnieszka Ira - członek Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kluczborku,
4) Zbigniew Stachowski -  Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność Oświaty i Wychowania w Kluczborku,
5) Sylwia Jakubowska- Mączka  - nauczyciel Zespołu Szkół  w Byczynie,
6) Halina Bednarczyk - nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Biskupicach,
7) Iwona Foryś - nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Roszkowicach,
8) Sabina Adamska - Urbaniak - nauczyciel Publicznego Przedszkola w Byczynie.
§ 2. Komisja ulega rozwiązaniu po zakończeniu swoich prac.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wersja XML