Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały rady Miejskiej w Byczynie z dnia 24 czerwca 2020 r. sesja XXVI, Kadencja VIII

UCHWAŁA NR XXVI/181/20
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 24 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Byczyny wotum zaufania PDFUchwała Nr XXVI_181_20- Wotum.pdf

UCHWAŁA NR XXVI/182/20
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 24 czerwca 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu gminy Byczyna za 2019 r  PDFUchwała Nr XXVI_182_20 -sprawozdanie.pdf

UCHWAŁA NR XXVI/183/20
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 24 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Byczyny z tytułu wykonania budżetu za 
2019 rok  PDFUchwała Nr XXVI_183_20 - Absolutorium.pdf

UCHWAŁA NR XXVI/184/20
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 24 czerwca 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Byczyna PDFUchwała Nr XXVI_184_20-Bilans.pdf

UCHWAŁA NR XXVI/185/20
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 24 czerwca 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok PDFUchwała Nr XXVI_185_20-Budżet.pdf

UCHWAŁA NR XXVI/186/20
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 24 czerwca 2020 r.
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Byczyna na lata 2020- 2024 PDFUchwała Nr XXVI_186_20-Program.pdf 
 

UCHWAŁA NR XXVI/187/20
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 24 czerwca 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy/najmu
z dotychczasowymi dzierżawcami/najemcami, których przedmiotem są te same
nieruchomości PDFUchwała Nr XXVI_187_20-Dzierżawy.pdf

UCHWAŁA NR XXVI/188/20
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 24 czerwca 2020 r.
w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego  PDFUchwał Nr XXVI_188_20-Wzór wniosku.pdf

UCHWAŁA NR XXVI/189/20
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 24 czerwca 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/326/17 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie
szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Byczyna 
PDFUchwała Nr XXVI_189-Regulamin.pdf

UCHWAŁA NR XXVI/190/20
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 24 czerwca 2020 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych na obszarze Gminy
Byczyna oraz określenia granic ich obwodów PDFUchwała Nr XXVI_190_20- sieć.pdf

UCHWAŁA NR XXVI/191/20
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 24 czerwca 2020 r.
w sprawie zlecenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Byczynie analizy
petycji Renaty Sutor złożonej w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów
prawa miejscowego (dofinansowania pieniężnego lub rzeczowego - tablety dla
rodziców wychowujących swoje dzieci i mieszkających na terenie gminy Byczyna ,
utworzenia miejsc i pomieszczeń, gdzie można zostawić odzież, obuwie, żywność dla
osób potrzebujących oraz przedłużenia terminu jej rozpatrzenia PDFUchwała Nr XXVI_191_20-Petycja.pdf

UCHWAŁA NR XXVI/192/20
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 24 czerwca 2020 r.
w sprawie zlecenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Byczynie
zbadania skargi na działalność Burmistrza Byczyny oraz przedłużenia terminu jej
rozpatrzenia PDFUchwała Nr XXVI_192_20Skarga.pdf

UCHWAŁA NR XXVI/193/20
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 24 czerwca 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji zgłoszonej przez Panią Renatę Sutor dotyczącej
postulatów w zakresie zmiany prawa miejscowego ( umorzenie połowy rocznej
wysokości podatku od nieruchomości dla wszystkich mieszkańców za drugi i trzeci
kwartał 2020 roku, a resztę o jego odroczenie na pół roku, a ponadto obniżenie
wysokości tego podatku do minimum w przyszłym roku kalendarzowym dla wszystkich
mieszkańców, niepobieranie podatków targowych przez okres pół roku od osób
handlujących na jarmarkach, a po tym terminie o obniżenie ich wysokości do minimum,
niepobieranie podatków od osób, które mają występy uliczne w wyznaczonych do tego
miejscach przez okres pół roku , a po tym terminie o obniżenie do minimum do
wysokości opłat za te występy, umorzenie przez okres pół roku należności z tytułu
wywozu śmieci, a po tym terminie obniżenie opłat za wywóz śmieci do opłaty
minimalnej, nie pobieranie opłat za parkingi przez okres pół roku, a po tym terminie
o zmniejszenie opłat za godzinę parkingową; oraz o wydanie uchwały
solidarnościowej – jednoczącej wszystkie władze lokalne w walce z „Koronawirusem”
w tym zakresie PDFUchwała Nr XXVI_193_20-Petycja r.pdf

UCHWAŁA NR XXVI/194/20
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 24 czerwca 2020 r.
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania PDFUchwała Nr XXVI_194_20-usługi opiekuńcze.pdf

PDFXXVI sesja Rady Miejskiej w Byczynie - wykaz głosowań.pdf
 

Wersja XML