Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Raport o stanie gminy za 2019 rok

Raport o stanie Gminy Byczyna
(debata o stanie Gminy Byczyna)

Szanowni Mieszkańcy Gminy Byczyna

Zgodnie z art. 28aa znowelizowanej w 2018 r. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) na Burmistrza został nałożony nowy obowiązek.

Co roku Burmistrz Byczyny do dnia 31 maja musi przedstawić Radzie Miejskiej w Byczynie Raport o stanie gminy za rok poprzedni. Sesja na, której przedstawiony zostanie Raport, zaplanowana została na dzień 28 maja 2020 r.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Byczyny w roku 2019, w szczególności realizację polityk, programów i strategii. Uchwał Rady Miejskiej w Byczynie i budżetu obywatelskiego.

Rada Miejska rozpatrzy Raport podczas sesji, na której podejmowana będzie uchwała Rady
w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Burmistrzowi absolutorium. Sesja ta planowana jest na dzień 24 czerwca. Na tej sesji Raport będzie rozpatrywany w pierwszej kolejności. 
Nad przedstawionym Raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę z udziałem mieszkańców.  Po zakończeniu debaty nad Raportem przeprowadza się głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi wotum zaufania.

Debata nad Raportem o stanie gminy Byczyna
(Głos mieszkańców w debacie nad Raportem)

W debacie nad Raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos po zgłoszeniu tego faktu Przewodniczącej Rady Miejskiej w Byczynie. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Byczynie pisemne zgłoszenie, poparte podpisami
co najmniej 20 osób. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącą Rady Miejskiej zgłoszenia.

Zgłoszenia do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Byczynie należy składać najpóźniej do dnia
27 maja 2020 r. , do godz. 15.30 w tut. Urzędzie Miejskim, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem biura Rady Miejskiej w Byczynie (tel. 77 413 41 50 wew. 14)

Rekomendowany wzór zgłoszenia mieszkańca do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Byczyna wraz ze wzorem listy podpisów stanowi załącznik do niniejszej informacji.

 

                                                                                                     Przewodnicząca Rady Miejskiej w Byczynie

                                                                                                                     /-/    Urszula Bilińska

 

PDFRaport o stanie gminy za rok 2019_gotowy.pdf
DOCZgłoszenie - raport o stanie gminy 2020 .doc
 

Raport o stanie Gminy Byczyna

SPIS TREŚCI

 

I. WSTĘP. 4

II. GMINNE FINANSE I INWESTYCJE. 5

II.1. Sytuacja finansowa gminy. 5

II.1.1. Podatki 7

II.2. Inwestycje gminne. 10

II.3. Realizacja projektów nieinwestycyjnych współfinansowanych ze środków zewnętrznych. 14

III. INFORAMCJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO.. 16

III.1. Charakterystyka stanu mienia komunalnego. 16

III.1.1. Drogi 17

III.1.2. Grunty. 17

III.1.3. Lokale mieszkalne i użytkowe. 18

III.1.4. Obiekty użyteczności publicznej 19

III.2. Zmiany w stanie mienia komunalnego. 20

III.2.1. Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy. 20

III.2.2. Zakup nieruchomości (przekształcenie). 21

III.2.3. Umowy sprzedaży. 21

III.3. Dochody gminy w zakresie gospodarki nieruchomościami oraz zmiany w stanie mienia. 22

IV. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII 24

IV.1. Realizacja Strategii Rozwoju Gminy Byczyna na lata 2015 -2020. 24

IV.2. Realizacja założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Byczyna. 25

IV.3. Realizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Byczyna na lata 2017-2020. 25

IV.4. Realizacja Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021. 26

IV.5. Realizacja Rocznego Programu Współpracy Gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi 26

IV.6. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Problemów Społecznych dla Gminy Byczyna oraz Gminnego Program Przeciwdziałaniu Narkomanii dla gminy Byczyna na 2019 r. 27

IV.7. Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie gminy Byczyna na rok 2019. 28

IV.8. Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta i gminy Byczyna  na lata 2017 – 2020. 29

IV.10. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego. 29

IV. 11. Realizacja Programu „Gmina Byczyna dla Rodziny i Seniora” na lata 2018 – 2020. 29

IV.12. Realizacja Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki „ HYDROKOM” w Kluczborku na lata 2018 – 2021 dla Gminy Byczyna. 29

IV. 13 Realizacja Powiatowego Programu szczepień przeciw meningokokom typu C. 31

IV.14. Realizacja Wieloletniego Programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”. 31

V. REALIZACJA PODEJMOWANYCH UCHWAŁ. 32

VI. REALIZACJA PODSTAWOWYCH ZADAŃ GMINY. 38

VI.1. Oświata. 38

VI.2. Kultura i sport. 41

VI.3. Pomoc społeczna. 41

VI.4. Centra Integracji Społecznej 43

VI.5. Rolnictwo, melioracje, akcyza i szacowanie strat. 44

VI.6. Gospodarka odpadami 45

VI.7. Bezpieczeństwo publiczne  i ochrona p.poż. 46

VI.8. Promocja gminy. 47

VI.9. Budżet obywatelski i fundusz sołecki 47

VI.10. Spółki 48

VII. WSPÓŁPRACA Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU ORAZ ORGANIZACJAMI I PODMIOTAMI 49

VII.1. Wsparcie innych jednostek samorządu terytorialnego. 49

VII.2. Wsparcie organizacji pozarządowych w ramach ustawy o sporcie. 50

VII.3. Dotacje w ramach ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 50

VIII. PODSUMOWANIE. 51

I. WSTĘP

W bieżącym roku, już po raz drugi w dziejach samorządu, w związku z wprowadzoną w 2018 roku nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, Burmistrz zobligowany został w terminie
do 31 maja, przedstawić Radzie Miejskiej raport o stanie gminy.

Zakres opracowanego raportu stanowi więc podsumowanie działalności samorządu gminnego za rok 2019 i obejmuje realizację polityk, programów, strategii, uchwał oraz budżetu obywatelskiego.

Podobnie, jak w roku poprzednim, został on przygotowany  przez pracowników Urzędu Miejskiego w Byczynie, bez jakiegokolwiek zlecania wykonania usługi „na zewnątrz”. Wymagane informacje zostały zebrane w całość, dzięki czemu mogą one posłużyć mieszkańcom gminy do zwiększenia ich wiedzy na temat funkcjonowania samorządu, a także zachęcić do prowadzenia dialogu na temat dalszego zarządzania gminą.

W związku z tym, iż zaproponowany w roku ubiegłym układ tematyczny raportu uzyskał aprobatę wśród Państwa Radnych, tegoroczna edycja oparta została na jego pierwowzorze.  Składa się on zatem z ośmiu rozdziałów, z których pierwszy stanowi wstęp. W rozdziale drugim zawarto wielkości budżetowe i opisano kondycję gminnych finansów oraz przedstawiono zadania inwestycyjne.
W kolejnym – trzecim rozdziale opisano stan mienia gminnego. Szczególną uwagę poświęcono na wielkość dochodów gminy w zakresie gospodarowania nieruchomościami, na jego charakteryzację, oraz zmiany, jakie w tych zasobach, w poprzednim roku zaistniały. Rozdział czwarty poświęcony został wdrażaniu programów, polityk, planów i strategii. Pokrótce odniesiono się do realizacji Strategii Rozwoju Gminy Byczyna na lata 2015-2020, założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej, Lokalnego Programu Rewitalizacji jak i Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Byczyna na lata 2017-2020. Streszczono również inne programy i plany, które są nieodzownym elementem
i koniecznością funkcjonowania samorządu. W kolejnej części opisano realizację uchwał Rady Miejskiej w Byczynie z naciskiem na wskazanie tych uchwał, które zostały objęte rozstrzygnięciem nadzorczym wojewody. W rozdziale szóstym zaraportowano inne, istotne zadania gminne, których realizacja miała miejsce w roku 2019. Wśród nich znalazły się strategiczne obszary, m.in. oświata, pomoc społeczna, kultura, gospodarka odpadami komunalnymi. W tym rozdziale także zamieszczono informacje na temat realizacji budżetu obywatelskiego i funduszu sołeckiego. Rozdział siódmy poświęcony został współpracy gminy Byczyna z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami i podmiotami. W tym miejscu opisano dotacje, jakie gmina udzieliła innym samorządom w roku 2019, na mocy podpisanych umów i porozumień. Tutaj także zaraportowano wysokości dotacji udzielonych podmiotom w ramach realizacji trzech ustaw: działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o sporcie i o ochronie zabytków. W rozdziale ostatnim -  ósmym dokonano stosownego podsumowania niniejszej publikacji.

II. GMINNE FINANSE I INWESTYCJE

Realizacja zadań oraz ich finansowanie w roku 2019 umożliwiło podjęcie przez Państwa Radnych Uchwały Nr V/23/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019.  Założenia do budżetu, jak i jego projekt przygotowany został jeszcze przez poprzedniego Burmistrza
w listopadzie 2018 r. Obecny Burmistrz, w grudniu 2018 r., po zaledwie kilkunastu dniach sprawowania funkcji dokonał licznych zmian, częściowo urealniając już wtedy zapisy budżetu. Uchwała budżetowa w roku budżetowym uaktualniana była jeszcze kilkakrotnie, na bieżąco, w miarę potrzeb. Wysokość środków, jak i realizację poszczególnych zadań gminy determinowały w głównej mierze zobowiązania gminy wobec Komunalnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (dalej: KFIZ). W niniejszym rozdziale ukazano zatem kondycję finansową gminy oraz przedstawiono inwestycje, które udało się zrealizować, jak i te, których realizacja została zaniechana,
bądź przesunięta w czasie.

II.1. Sytuacja finansowa gminy

 

Kolejny, drugi już rok z zaciągniętym w roku 2017 zadłużeniem w KFIZ za nami. Rok, który dzięki wytężonemu wysiłkowi i wdrożonym działaniom oszczędnościowym udało się zamknąć pod względem finansowym bez większego „uszczerbku” na kwocie umorzonych w roku 2019 udziałów ze Spółki „Rycerska Byczyna”.

Regionalna Izba Obrachunkowa zaopiniowała z zastrzeżeniami sprawozdanie Burmistrza Byczyny
z wykonania budżetu Gminy Byczyna za rok 2019, zwracając uwagę  jedynie na dwa aspekty, które dotyczą lat poprzednich. Są to:

 1. wielkość zadłużenia (na koniec 2019 roku wynosi ono 65.792.899,95 zł),
 2. zapłata odszkodowania wraz z odsetkami Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Opolu w kwocie: 42.800 zł za niezrealizowanie inwestycji na działkach
  w Dobiercicach i Sarnowie w latach poprzednich oraz za niezagospodarowanie zgodnie
   z celem przekazanej nieodpłatnie Gminie Byczyna w roku 2009 nieruchomości
  w Polanowicach, gdzie miał zostać pobudowany Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości,
  w kwocie 494.310 zł wraz z odsetkami, które wyniosły 17.550,61 zł. 

Według ww. sprawozdania dochody budżetowe Gminy Byczyna na rok 2019 (po wprowadzonych zmianach) zaplanowane w wysokości 51.168.840,11 zł zostały wykonane w wysokości 61.831.771,48 zł, w tym dochody majątkowe zaplanowane na poziomie 5.026.418,76 zł wykonano w kwocie 16.318.171,49 zł. Zaznaczyć jednakże należy, że ta różnica wynika z faktu, iż początkowo planowano umorzenie 3.652.965 zł udziałów ze Spółki „Rycerska Byczyna” celem zapłaty zobowiązań wobec KFIZ, a umorzono, w związku z likwidacją Spółki 15.000.000. Na koniec roku 2019 pozostało na koncie Gminy Byczyna 14.882.240,61 zł, co oznacza, że pierwotnie na początku roku 2019 planowano posłużenie się środkami pochodzącymi z umorzenia udziałów w celu „domknięcia” budżetu w kwocie ponad 3.650.000 zł, a na koniec roku okazało się, że tak naprawdę wykorzystano jedynie 117.759,39 zł. 

Na uwagę zasługuje fakt, iż w wyniku realizacji budżetu w roku 2019 dochody bieżące wyniosły 45.513.599,99 zł, a wydatki bieżące 43.811.665,00 zł. Różnica in plus ponad 1.700.000 zł przeznaczona została przede wszystkim na spłatę zobowiązań, a te w roku 2019 w sumie wyniosły ponad 5.600.000 zł. Zgodnie z opinią RIO w Opolu dot. sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok kwota zobowiązań finansowych Gminy na koniec roku 2018 wynosiła 71.396.308,04 zł, natomiast zadłużenie na koniec 2019 roku wyniosło: 65.792.899,95 zł.  Dodatkowo w roku 2019 zapłacono odsetki od kredytów w łącznej kwocie: 839.586,99 zł.

Wydatki budżetowe Gminy na 2019 r. planowane w kwocie 54.087.651,33 zł, wykonano
w wysokości 50.875.270,35 zł, w tym wydatki majątkowe ujęte po stronie planu w łącznej wysokości 7.829.270,29 zł wykonano w wysokości 7.063.605,35 zł.

Minimalizacji wydatkowania środków szukano „wszędzie”. Zaczęto od administracji – Urzędu Miejskiego w Byczynie, gdzie zredukowano zatrudnienie do minimum. Do tego celu m.in. połączono stanowisko zastępcy burmistrza z kierownikiem referatu, zlikwidowano referat promocji i referat BIGS, połączono dwa referaty „finansowe” w jeden oraz dwa referaty merytorycznie odpowiedzialne za gospodarkę mieszkaniową, rolnictwo, budownictwo, ochronę środowiska, zamówienia publiczne
i rozwój gminy tworząc nowy referat.  Zatrudnienie zostało zredukowane również w wyniku  przejścia pracowników na emeryturę. Starano się także ograniczyć wydatkowanie środków rzeczowych, m.in. na delegacjach, usługach telekomunikacyjnych, czy chociażby na zakupach materiałów i wyposażenia minimalizując tym samym łącznie wydatki w Urzędzie o ponad 700.000 zł.   

W roku 2019 starano się również zminimalizować wydatki w oświacie. Mimo, iż w roku 2019 wzrosły wydatki na wynagrodzenia nauczycieli spowodowane przyznanymi im podwyżkami,  nakłady na „oświatę” nie uległy zwiększeniu. W roku 2018 na „całą oświatę” wydano około 14.500.000 zł, otrzymując z budżetu Kraju subwencję na poziomie około 8.500.000 zł oraz wypracowując dochody własne na poziomie około 1.100.000 zł. Z kolei, w roku 2019 wydatki przeznaczone na „byczyńską oświatę” wyniosły około 15.000.000 zł,  z czego subwencja otrzymana wynosiła prawie 9.300.000 zł,
a wypracowane dochody własne to około 1.000.000 zł. W ogólnym rozrachunku do oświaty w roku 2018 roku dopłacono prawie 4.900.000 zł, natomiast w roku 2019 ta dopłata wniosła około 4.700.000 zł.

Według Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna spłata zobowiązań rozłożona jest
do 2034 roku włącznie. Rok 2019 udało się, dzięki skrupulatnej polityce finansowej, zakończyć, posiadając w dalszym ciągu zabezpieczenie w kwocie około 15.000.000 zł. Niemniej jednak, żeby wyjść z problemów finansowych, potrzebna jest konsekwentna minimalizacja wydatków
i ograniczania planowania inwestycji przez kolejnych kilka lat, a realizacji jedynie tylko tych „najpotrzebniejszych”, przy udziale środków zewnętrznych. Ponadto , w związku z tym,
iż w latach kolejnych, w szczególności w okresie od 2023-2031 zobowiązania z tytułów umów z KFIZ, kredytów i odsetek od nich naliczonych będą wynosiły rokrocznie około 6-7 mln, nie obejdzie się bez sprzedaży składników majątkowych.

Do tej pory zrobione zostały dwa kroki. Malutki w roku 2018, troszkę większy w roku poprzednim. Do pełnego zadowolenia brakuje jeszcze kolejnych 15. Każdy następny trudniejszy do postawienia, ale możliwy dzięki konstruktywnej współpracy pomiędzy organami naszej Gminy.

II.1.1. Podatki

  

Ze względu na fakt, iż podatki stanowią duży odsetek dochodów własnych Gminy, poddane zostały one szczegółowej analizie oraz opisowi. Opisano podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych.  

Podatek od nieruchomości - osobyfizyczne

Na 2019 r. zaplanowano dochody w kwocie 2.123.784,96 zł.  Wielkość tę wyliczono na podstawie dokonanego wymiaru na rok 2018, jak również uwzględniono wpływ zaległości podatkowych na podstawie prowadzonych postępowań egzekucyjnych. Wpływy z podatku od nieruchomości, od osób fizycznych, do dnia 31.12.2019 roku wyniosły 1.712.479,04 zł tj. 80,63 % zaplanowanej kwoty.

Na dzień 31.12.2019 roku stan zaległości w podatku od nieruchomości wyniósł 3.325.696,77 zł. Wobec osób zalegających z zapłatą podatku:  

Jedyną możliwością w przypadku bezskutecznych działań egzekucyjnych jest podejmowanie działań zabezpieczających na nieruchomościach dłużników. Chociaż podejmowane działania nie mają bezpośredniego wpływu na realizację dochodów oraz spłatę zaległości podatkowych w danym roku, skutecznie zabezpieczają interes gminy i nie doprowadzają do przedawnienia należności podatkowych.

Podatek od nieruchomości - osobyprawne

W budżecie na rok 2019 zaplanowano dochody w kwocie 2.347.000,00 zł. Do końca roku uzyskano 2.357.674,03 zł, tj. 100,45 %  zaplanowanej kwoty dochodu. Wyższe wykonanie podatku
w roku 2019, w stosunku do przyjętego planu wynika z okoliczności prowadzenia postępowania podatkowego dotyczącego określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości oraz korektą deklaracji związaną z ujawnieniem nowej budowli związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej i uregulowaniem zaległości podatkowych.

Na dzień 31.12.2019 roku stan zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniósł 513.573,39 zł. Kwota zaległości trudno ściągalnych w stosunku do zaległości ogółem wynosi 505.075,08  zł, co stanowi  98,35 %.

Na tę kwotę składa się m.in. zaległość 7 podatników wobec których:

 

Podatek rolny od osób fizycznych

Planowane dochody na 2019 rok w wysokości 1.280.000,00 zł zostały ustalone wg wydanych decyzji w roku 2018 przyjmując stawkę dla podatku rolnego na poziomie komunikatu Prezesa GUS
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2019 rok tj. 135,90 zł od 1 ha przeliczeniowego oraz 271,80 zł od 1 ha fizycznego. Dochody z podatku rolnego osób fizycznych do dnia 31.12.2019 roku wyniosły 1.269 498,49 zł, tj. 99,18 %.

 

Podatek rolny od osób prawnych

Planowane dochody w wysokości 580.000,00 zł zostały ustalone wg złożonych deklaracji za rok 2018 przyjmując stawkę dla podatku rolnego na poziomie komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2019 rok tj. 135,90 zł od 1 ha przeliczeniowego oraz 271,80 zł od 1 ha fizycznego. Dochody z podatku rolnego osób prawnych do dnia 31.12.2019 roku wyniosły 580 235,30  zł, tj. 100,04 %.

 

Podatek leśny - osoby fizyczne

Planowane dochody w wysokości 9.700,00 zł zostały ustalone na podstawie wydanych decyzji za rok 2018 przyjmując stawkę dla podatku leśnego na podstawie Komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 roku tj. 42,2356 zł. Dochody z podatku leśnego osób fizycznych do dnia 31.12.2019 roku wyniosły 8 622 zł, tj. 88,88 %.

 

Podatek leśny - osoby prawne

Planowane dochody w wysokości 45.000,00 zł zostały ustalone na podstawie złożonych deklaracji za rok 2018 przyjmując stawkę dla podatku  leśnego na podstawie Komunikatu Prezesa GUS
w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 roku tj. 42,2356 zł. Dochody z podatku leśnego osób prawnych do dnia 31.12.2019 roku wyniosły 44.865,00  zł, tj. 99,70 %.

 

Podatek od środków transportowych osób prawnych i fizycznych

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych ustalany jest
na podstawie złożonych deklaracji w 2018 roku. W budżecie na 2019 rok zaplanowano dochody
z tego tytułu na kwotę 132.000,00 zł. Na dzień 31.12.2019 roku do budżetu wpłynęła kwota 134.902,60 zł, tj. 102,20 %.

Wyższe wykonanie podatku od środków transportowych osób prawnych i fizycznych 
w roku 2019 w stosunku do przyjętego planu wynika ze skutecznego prowadzenia działań egzekucyjnych i jest związane również z nowo zarejestrowanymi środkami transportowymi,
w stosunku do których powstał obowiązek podatkowy w ilości 7 pojazdów oraz przywróceniem
2 pojazdów do  ruchu.

Zwolnienia od podatku od nieruchomości

W 2019 roku na terenie gminy Byczyna obowiązywały poniższe uchwały Rady Miejskiej
w Byczynie dotyczące zwolnień od podatku od nieruchomości. Celem ich wprowadzenia było:


Zwolnienia na podstawie Uchwały Nr XXX/218/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 października 2016 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. 

Zwolnienia udzielone w okresie

od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku

Ilość podatników

Kwota zwolnienia

w zł

Nowo wybudowane budynki mieszkalne jednorodzinne na okres 2 lat

17

1 906,19

Nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, kultury fizycznej i sportu

 

8

 

33 269,80

RAZEM

25

35 175,99

 

Zwolnienia na podstawie Uchwały Nr LVI/463/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 10 listopada 2014 roku   w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie gminy Byczyna w ramach pomocy de minimis, zmienionej Uchwałą Nr XLIV/321/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 października 2017 r.   oraz

Uchwały Nr X/58/19 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie gminy Byczyna w ramach pomocy de minimis,

Zwolnienia udzielone w okresie

od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku

Ilość podatników

Kwota zwolnienia

w zł

Nowe inwestycje na terenie gminy Byczyna

3

34.954,73

W roku 2019 udzielono umorzenia zaległości podatkowej 4 podatnikom w łącznej kwocie 4 540,00 zł,  co stanowi 0,07 % w stosunku do ogółu  wykonanych dochodów za rok 2019.

 II.1.2. Koszty i dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

W budżecie gminy zaplanowano dochody na poziomie 1.200.000,00 zł. Wyliczono je na podstawie dokonanego wymiaru na rok 2018, jak również uwzględniono wpływ zaległości podatkowych na podstawie prowadzonych postępowań egzekucyjnych. Wpływy z  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do dnia 31.12.2019 r. wyniosły 1.265.842,71  zł  tj. 105,49 % zaplanowanej kwoty. Wyższe wykonanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związane było m.in. z podjęciem przez Radę Miejską w Byczynie uchwały Nr XIII/77/19 z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej stawki. Opłata wzrosła za odpady komunalne zbierane i odbierane
w sposób selektywny z kwoty 12,00 zł  do kwoty 17,00 zł  oraz zbierane  i odbierane w sposób nieselektywny z kwoty 24,00 zł do kwoty 34,00 zł. Wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2019 wyniosły: 1.573.489,09 zł, w tym na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 75.760,42 zł, koszty realizacji zadania – 1.497.728,67 zł.
II.2. Inwestycje gminne

W roku 2019, ze względu na koszty generowane przez zaciągnięte zobowiązanie wobec KFIZ, ilość inwestycji gminnych ograniczona została do minimum. Realizowano jedynie te, które zapoczątkowane zostały w latach poprzednich, bądź takie, których realizacja była współfinansowana ze środków zewnętrznych, bądź były one niezbędne do zachowania ciągłości sprawnego funkcjonowania samorządu. W poniższej tabeli zamieszczono wykaz niniejszych inwestycji.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Plan               na 2019

Wykonanie na 2019

%

1. Budowa drogi do Byczyńskiej Strefy Rozwoju

20 000,00

0,00

0,00

2. Remont dróg gminnych

100 000,00

100 000,00

100,00

3. Budowa ścieżki rowerowej Kochłowice-Biskupice-Polanowice-Byczyna

243 250,00

229 352,73

94,29

4. Budowa drogi gminnej w Janówce

11 000,00

0,00

0,00

5. Zakup gruntów

10 000,00

4 300,00

43,00

6. Zakup gruntów od KOWR

494 310,00

494 310,00

100,00

7. Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego

32 000,00

10 022,09

31,32

8. Komputeryzacja Gminy

25 000,00

19 952,56

79,81

9. Dofinansowanie zakup samochodu dla Policji

10 000,00

10 000,00

100,00

10. Budowa strażnicy w Kostowie

100 000,00

100 000,00

100,00

11. Budowa remizy strażackiej dla OSP Paruszowice

10 000,00

9 471,00

94,71

12. Dotacja na zakup kompresora dla PSP w Kluczborku

7 000,00

7 000,00

100,00

13. Wymiana dachu na budynku szkoły w PSP Biskupice

38 500,00

38 500,00

100,00

14. Termomodernizacja budynku, zwiększenie efektywności energetycznej pomieszczeń poprzez zmniejszenie ubytków ciepła oraz wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła

(dot. ZS w Byczynie przy ul. Borkowskiej 3)

11 500,00

10 800,00

93,91

15. Kompleksowy remont pomieszczeń kuchni w Przedszkolu w Byczynie

85 400,00

50 506,02

59,14

16. Zakup autobusu dla osób niepełnosprawnych

300 000,00

0,00

0,00

17. Wymiana rozdzielni elektrycznych w budynku CISPOL w Polanowicach

20 000,00

19 962,00

99,81

18. Przydomowe oczyszczalnie ścieków Kostów, Jakubowice, Janówka, Miechowa, Ciecierzyn i Byczyna

352 743,62

341 622,44

96,85

19. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Biskupicach

150 000,00

0,00

0,00

20. Przebudowa PSZOK w Polanowicach

3 099,60

3 099,60

100,00

21. Montaż solarnych lamp oświetleniowych

60 000,00

33 212,53

55,35

22. Dokumentacja rekultywacji składowiska w Gołkowicach

50 000,00

0,00

0,00

23. Remont zabytkowej kaplicy Św. Jadwigi

950 000,00

872 983,77

91,89

24. Renowacja zabytkowego obwarowania miasta

30 000,00

0,00

0,00

25. Zapłata do KFIZ za udziały w spółce Rycerska Byczyna

4 690 467,07

4 689 907,76

99,99

26. Wymiana oświetlenia i bramek stadion-budżet obywatelski

25 000,00

18 602,85

74,41

Razem

7 829 270,29

7 063 605,35

90,22

1. Budowa drogi do Byczyńskiej Strefy Rozwoju - inwestycja zaplanowana została w budżecie gminy w związku z koniecznością zapewnienia dogodnego dojazdu do Byczyńskiej Strefy Rozwoju. Zaplanowane środki miały zostać przeznaczone na przygotowanie dokumentacji i miał zostać złożony wniosek o dofinansowanie zadania. Z uwagi na to, iż nabór nie został ogłoszony, zrezygnowano
z realizacji zadania.

2. Remont dróg gminnych - inwestycja została zaplanowana w budżecie gminy ze względu na bardzo zły stan techniczny niektórych dróg gminnych, które od wielu lat nie były remontowane. Zadanie zaplanowano w odniesieniu do dróg, których wartość użytkowa w obecnym czasie była niewielka. Remonty przeprowadzono w II półroczu 2019 roku. Wydatkowano na to zadanie 100 000,00 zł.

3. Budowa ścieżki rowerowej Kochłowice - Biskupice - Polanowice – Byczyna - zadanie zaplanowano w budżecie 2019 r. celem rozliczenia inwestycji zakończonej przez Wykonawcę z końcem 2018 r. Inwestycja jest jednym z zadań partnerskiego projektu Powiatu Kluczborskiego w zadaniu dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Odbiór końcowy inwestycji odbył się 24 stycznia 2019 r. Podczas odbioru gmina nie uznała części kosztów wykazanych przez Wykonawcę jako wykonane
w ramach realizacji zadania. Gmina uznała jedynie część robót dodatkowych wykonanych w ramach aneksu nr 2, podpisanego przez poprzedniego Burmistrza, na kwotę 158.035,81 zł brutto. W tym zakresie Gmina Byczyna jest w sporze z Wykonawcą robót budowlanych inwestycji.
W 2019 roku wydatkowano kwotę 229 352,73 zł obejmującą: końcową płatność w ramach zaprojektowania i budowy ścieżek oraz usługę inspektora nadzoru dla tej inwestycji.

4. Budowa drogi gminnej w Janówce - w 2017 roku gmina rozpoczęła inwestycję związaną z budową drogi w Janówce. W związku z problemem przebiegu granic oraz szerokości drogi podjęto działania rozgraniczenia i uregulowania drogi biegnącej do części mieszkańców wsi. Na 2019 r. zaplanowano   11.000,00 zł na dalsze prace przy tej inwestycji. W związku z zakupionym, w ostatnich latach
w ramach funduszu sołeckiego, przez sołectwo Janówka kamieniem na wykonanie tej drogi, zadecydowano, że kwota ta zostanie wykorzystana na usługi budowlano - transportowe związane
z korytowaniem i utwardzeniem tej drogi w/w kamieniem. Zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2019 ze względu na zmianę koncepcji wykonania przedsięwzięcia.

5. Zakup gruntów – zapłata odszkodowania za grunt wydzielony w wyniku podziału nieruchomości pod poszerzenie drogi publicznej.

6. Zakup gruntów od KOWR – wydatkowana kwota dotyczyła zapłaty (odkupu) za grunty pod BIP
w Polanowicach, za użytkowanie tych gruntów niezgodnie z przeznaczeniem. Wydatkowano kwotę 494 310,00 zł.

7. Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - operacja stanowiła kontynuację zadania związanego z opracowywaniem planów zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna. Proces opracowania takiego planu jest procesem długotrwałym i czasochłonnym. Środki zabezpieczone w budżecie 2019 roku zostały przeznaczone na:

a)  MPZP Roszkowice  -  postępowanie prowadzone od 2013 roku, gdzie otrzymaliśmy zgodę Ministra Rolnictwa na odrolnienie gruntów.  Wyłożenie planu odbyło się 12 kwietnia br.;

b) MPZP Jaśkowice - postępowanie prowadzone od 2013 roku, otrzymaliśmy częściową zgodę na odrolnienie gruntów.

Na to zadanie w roku 2019 wydatkowano kwotę 10 022,09 zł.

8. Komputeryzacja gminy - zadanie to związane było z zakupem sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Byczynie. W roku 2019 wydatkowano kwotę 19.952,56 zł.

9. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji – w roku 2019 przekazano kwotę 10.000 zł
na państwowy fundusz celowy  na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku.

10. Budowa strażnicy OSP w Kostowie - kwota zaplanowana w budżecie dla tej inwestycji wyniosła 100.000,00 zł. Zadanie rozpoczęto w 2017 r. W 2019 r. zrealizowano dalsze prace związane z budową strażnicy do kwoty 100.000,00 zł. Wymurowano ściany oraz położono dach.

11. Budowa remizy strażackiej dla OSP Paruszowice - Ochotnicza Straż Pożarna w Paruszowicach
nie posiada remizy strażackiej i korzysta z budynku spółki „Agro-Par” w Paruszowicach. Przewidziane w 2018 r. środki w wysokości 55 tys. zł pozwoliły na zakup nieruchomości w Paruszowicach, na której planuje się budowę remizy strażackiej oraz zakup typowej dokumentacji technicznej dla zadania. Zabezpieczone na 2019 r. środki finansowe pozwoliły na rozbiórkę obiektu. W roku 2019 wydatkowano kwotę 9 471,00 zł.

12. Dotacja dotycząca zakupu kompresora dla Państwowej  Straży Pożarnej  w Kluczborku - Gmina Byczyna przekazała kwotę 7 000 zł w ramach dotacji celowej na zakup Kompresora do Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku. Kompresor ten będzie służył  do napełniania butli powietrznych
do aparatów oddechowych  strażaków z terenu gminy Byczyna

13. Wymiana dachu na budynku szkoły w PSP Biskupice - na zadanie zaplanowano kwotę 50.000,00 zł. Zadanie poległo na wymianie pokrycia dachowego na budynku szkoły i sali gimnastycznej. Wydatkowano – 38.500,00 zł.

14. Termomodernizacja budynku, zwiększenie efektywności energetycznej pomieszczeń poprzez zmniejszenie ubytków ciepła oraz wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła
w ramach zadania dokonano wymiany stolarki okiennej w sali lekcyjnej w ZS w Byczynie przy ulicy Borkowskiej 3. W roku 2019 wydatkowano na zadanie kwotę 10.800,00 zł.

15. Kompleksowy remont pomieszczeń kuchni w Przedszkolu w Byczynie - zadanie było realizowane przez Przedszkole w Byczynie i polegało na wymianie instalacji elektrycznej, kanalizacji i glazury
w pomieszczeniach kuchni. Zadanie zaplanowane było przez PP w Byczynie na okres wakacyjny.
Na zadanie wydatkowano kwotę 50.506,02 zł.

16. Zakup autobusu dla osób niepełnosprawnych – w roku 2019 zaplanowano 300 000,00 zł,
na zakup nowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu gminy Byczyna.
Nie wydatkowano zaplanowanej kwot w związku z przesunięciem zadania na rok 2020 i złożeniem dodatkowo wniosku o dofinansowanie inwestycji.

17. Wymiana rozdzielni elektrycznych w budynku CISPOL w Polanowicach - zadanie  zrealizowane przez Centrum Integracji Społecznej w Polanowicach poległo na wymianie dwóch rozdzielni elektrycznych (kuchnia i hol garażowy) zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi. Wydatkowano kwotę 19.962,00 zł.

18. Przydomowe oczyszczalnie ścieków etap II: Byczyna, Ciecierzyn, Jakubowice, Janówka, Proślice, Kostów - zadanie zaplanowane zostało w związku z koniecznością rozliczenia inwestycji, na którą pozyskano dofinansowanie oraz rozliczeniem się z Wykonawcą robót projektowo – budowlanych,
dla których w 2018 r. poprzedni Burmistrz nie podpisał aneksu do umowy. Po uzyskaniu opinii Urzędu Zamówień Publicznych podpisano aneks do umowy z Wykonawcą i rozliczono zadanie. Zadanie zakończono w zakresie rzeczowym. Wybudowano 113 przydomowych oczyszczalni ścieków.
W zadaniu wydatkowano kwotę 341.622,44 zł, co stanowiło 96 % zaplanowanych w tym roku środków finansowych.

19. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Biskupicach

W związku ze złym stanem technicznym oczyszczalni ścieków w Biskupicach konieczne jest podjęcie prac budowlanych przebudowy obiektu. Ma to na celu dostosowanie go do wymogów ochrony środowiska. We wrześniu złożony został wniosek o dofinansowanie zadania w ramach środków
z PROW, w listopadzie znalazł się na liście wniosków do realizacji. W oczekiwaniu na merytoryczną ocenę wniosku,  w roku 2019 nie wydatkowano na to zadanie żadnych środków.

20. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Polanowicach - zadanie planowano w związku z możliwością pozyskania dofinansowania na przebudowę PSZOK
w Polanowicach. Z uwagi na konieczność zmian w Planie Zagospodarowania Przestrzennego
w stosunku do działki PSZOK, zrezygnowano z aplikowania o środki na dofinansowanie inwestycji.
W roku 2019 wydatkowano jedynie środki na zakup mapy do celów projektowych. Wydano 3.099,60.

21. Montaż solarnych lamp oświetleniowych na terenie gminy - inwestycja stanowi kolejny etap uzupełniania oświetlenia ulicznego Gminy Byczyna i jest kontynuacją zadania wykonanego pilotażowo w 2017 r. Poprzez montaż lamp solarnych zapewniane jest bezpieczeństwo ruchu pojazdów i pieszych oraz niwelowane są koszty związane z rozbudową istniejących sieci oświetleniowych jak i kosztów dystrybucji i zakupu energii elektrycznej dla oświetlenia dróg i ulic.
W ramach zadania zakupiono 2 lampy solarne z przeznaczeniem na tereny wiejskie (Paruszowice
i Wojsławice), które zostaną w roku bieżącym zamontowane. W ramach wydatkowanej kwoty pokryto koszty geodezyjne. Dodatkowo, w związku z wyborem przez mieszkańców Byczyny działania w ramach budżetu obywatelskiego miasta Byczyna, w IV kwartale 2019 r. zrealizowano zadanie związane z zakupem 5 lamp solarnych na ul. 400 - lecia  Bitwy pod Byczyną, Herbiniusa i Hołubka 
w Byczynie. W 2019 roku na zadanie wydatkowano kwotę 33.212,53 zł.

22. Rekultywacja składowiska odpadów w Gołkowicach  - zadanie miało polegać na przeprowadzeniu rekultywacji gruntu znajdującego się w miejscowości Gołkowice po starym wysypisku śmieci zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Opolskiego nakazującą jej wykonanie. Planowano ogłosić zapytanie ofertowe w zakresie opracowania dokumentacji dla tej inwestycji, jednak zadanie to przeniesiono na kolejne lata i w 2019 roku nie wydatkowano na ten cel żadnych środków.

23. Remont kaplicy pw. św. Jadwigi w Byczynie - w związku z przeprowadzoną, przez służby Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, kontrolą obiektu w dniu 23.04.2016 r. ogólny stan zachowania zabytku określono jako dostateczny. Z kolei kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno
– Epidemiologicznej w Kluczborku wskazała na konieczność wykonania prac we wnętrzu obiektu. Stąd zaistniała konieczność podjęcia prac remontowo – konserwatorskich. Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 500.000,00 zł ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014 – 2020. W 2019 r. przeprowadzono remont. Polegał on na wymianie pokrycia dachowego z jednoczesną wymianą porażonych belek, naprawą ceglanych i kamiennych elewacji, renowacji wnętrza obiektu (drewniany, polichromowany strop, drewniane elementy empor, ceglana posadzka, zabytkowe elementy stolarki, profile z zaprawy). Na zadanie w roku 2019 wydatkowano kwotę 872.983,77 zł.

24. Renowacja zabytkowego obwarowania miasta – zadanie miało na celu uaktualnienie
i sprawdzenie dokumentacji, aby móc w przyszłości aplikować o środki na dofinansowanie remontu murów obronnych, jednak do końca roku 2019 nie wyłoniono wykonawcy na to zadanie i dlatego środki nie zostały wydatkowane.

25.Zapłata do KFIZ za udziały w spółce Rycerska Byczyna –  na podstawie umowy nr 2/2017
z 22.08.2017 r. Gmina Byczyna zobowiązana była w 2019 r., zgodnie z harmonogramem spłat
do zapłaty na rzecz Komunalnego FIZ kwoty 3.202.965,90. Zobowiązanie to zostało uregulowane
w listopadzie 2019 roku. Dodatkowo zadecydowano o dodatkowej zapłacie raty z roku 2021, celem zaoszczędzenia na odsetkach. Dlatego też w I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę 1.487.501,17 zł – oszczędzając kwotę ponad 210.000 zł. W sumie na zadanie to wydatkowano kwotę 4 689 907,76 zł.

 26. Wymiana oświetlenia i bramek  na stadionie – zadanie to zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego, a polegało ono na zakupie 22 lamp w miejsce istniejących bez konieczności wymiany słupów oraz instalacji. Druga część zadania obejmowała wymianę bramek do piłki nożnej
z istniejących stalowych na aluminiowe, wraz z listwami do siatek oraz kompletem siatek. Istniejące bramki nie spełniały wymogów licencyjnych. Na zadanie to w roku 2019 wydatkowano kwotę 18 602,85 zł.

II.3. Realizacja projektów nieinwestycyjnych współfinansowanych ze środków zewnętrznych

W roku 2018 dwa kilkuletnie projekty: „Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej – OWES dla subregionu północnego” oraz „Twoje życie nasza wspólna sprawa II” miały zostać zakończone. Niestety ich nieterminowa realizacja w latach poprzednich doprowadziła do stanu poważnego zagrożenia niezrealizowania tychże zadań, a co za tym idzie do zwrotu otrzymanych środków finansowych. Instytucje Zarządzające wyraziły jednak zgodę na przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektów w roku 2019, co dzięki ogromnemu zaangażowaniu dyrektora Centrum Integracji Społecznej „CISPOL” w Polanowicach oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Byczynie pozwoliło na poprawne ukończenie  i rozliczenie obu projektów. W poniższej tabeli przedstawiono plan oraz wykonanie wydatków związanych z projektami nie -inwestycyjnymi realizowanymi przez Gminę Byczyna oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Byczynie.

 

Nazwa zadania

Plan wydatków
w zł

Wykonanie
w zł

%
Wykonania

Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej- Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego

731 835,57

613 456,14

83,00

Twoje życie nasza wspólna sprawa II

502 514,91

469 855,33

93,00

Nowe horyzonty pomocy społecznej w gminie Byczyna

102 869,30

102 869,30

100,00

RAZEM

1 337 219,78

1 186 180,77

88,70

1. Projekt "Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej – dla Subregionu Północnego. W ramach jego realizacji w 2019 roku zrealizowano następujące zadania:

2. Projekt "Twoje życie nasza wspólna sprawa II”. W 2019 r. wykonano następujące zadania:

Wyłonione osoby/firmy przeprowadziły określone w umowach warsztaty. Dodatkowo w roku 2019 w ramach realizacji zadania uruchomiono staże dla 18 osób u wybranego pracodawcy. Projekt w roku 2019 został ukończony.

3. Projekt „Nowe Horyzonty”.  Ośrodek Pomocy Społecznej od m-ca marca 2018 do sierpnia 2019 realizował projekt z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach II osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Skuteczna pomoc społeczna POWR 2014-2020 pn.: ” Nowe horyzonty pomocy społecznej w Gminie Byczyna”. Głównym celem projektu była poprawa obsługi osób zgłaszających się do OPS w Byczynie poprzez wdrożenie w jednostce usprawnień funkcjonalnych oraz organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych. W okresie I-VIII 2019 roku zgodnie
z założeniami zrealizowano szkolenia dotyczące: przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu, pierwszej pomocy przedmedycznej, technik samoobrony fizycznej oraz komunikacji. Ponadto w ramach realizacji projektu ponoszone były koszty prowadzenia superwizji, obsługi projektu oraz pracownika socjalnego. Projekt współfinansowany był w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i z dotacji celowej.

III. INFORAMCJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Mienie Gminy Byczyna i gminnych jednostek organizacyjnych na dzień 31 grudnia 2019 r. zajmowało powierzchnię 637,5461 ha, co stanowiło łącznie 2249 działek, w tym:

Wśród gruntów stanowiących własność Gminy wyszczególnić można nieruchomości tworzące gminny zasób nieruchomości, na które składają się:

III.1. Charakterystyka stanu mienia komunalnego

Ewidencja nieruchomości stanowiących mienie Gminy prowadzona jest w systemie elektronicznym, na podstawie danych pochodzących z ewidencji gruntów i budynków, udostępnianych przez Starostwo Powiatowe w Kluczborku. Obejmuje ona: oznaczenie nieruchomości, powierzchnię działki, dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.

                Sposób użytkowania mienia komunalnego z podziałem na obszar miasta Byczyna
i obszar wiejski według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawiono w tabeli poniżej:

Rodzaj i oznaczenie użytku gruntowego

Powierzchnia [ha]

OBSZAR BYCZYNA - MIASTO

 1. Grunty rolne

24,0332

 1. Grunty zabudowane i zurbanizowane

45,8835

Łącznie 439 działek, powierzchnia razem:

69,9167

OBSZAR WIEJSKI

 1. Grunty rolne

163,1007

 1. Grunty leśne

28,6558

 1. Grunty zabudowane i zurbanizowane

377,5940

Łącznie 1810 działek, powierzchnia razem:

567,6294

Łącznie działek: 2249, powierzchnia ogółem:

637,5461

 

III.1.1. Drogi

Stan dróg gminy Byczyna utrzymuje się na podobnym poziomie w stosunku do lat poprzednich
z niewielką tendencją do poprawy stanu ich zachowania i utrzymania, a także rozbudowy sieci dróg na terenie gminy. Gmina realizuje inwestycje z zakresu remontów i przebudowy istniejących dróg
o nawierzchni bitumicznej, a także inwestycje w drogi gruntowe. Sukcesywnie, w miarę posiadanych środków finansowych, realizowane są drogowe zadania bieżące i inwestycyjne. Jednakże zapotrzebowanie na inwestycje drogowe na terenie Gminy Byczyna jest duże w odniesieniu do przeznaczonych w budżecie Gminy środków finansowych.

W 2019 roku w zakresie drogownictwa wykonano m.in.:

W ramach środków pochodzących z Funduszu Sołeckiego wykonano:

ponadto poszerzono zjazd z drogi gminnej na drogę powiatową w miejscowości Pszczonki.


                Dodatkowo dnia 13 grudnia 2019 r. w wyniku prowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont ul. Kościuszki wraz z łącznikiem do ul. Klonowej w Byczynie” wybrano
i podpisano umowę z Wykonawcą ANW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Bór II, 43-230 Goczałkowice-Zdrój za łączną kwotę 1.056.271,15 zł – ukończenie inwestycji planuje się
do 12 czerwca 2020 r.

W zakresie wydatków bieżących przeznaczonych na zakupy związane z drogownictwem zakupiono znaki drogowe dla poprawnego oznakowania dróg, m.in.: w Byczynie (centrum miasta), zakupiono dodatkowe kosze uliczne, wykonano dwa przystanki autobusowe.

III.1.2. Grunty


Zagospodarowanie gruntów stanowiących mienie Gminy Byczyna przedstawia się następująco:

Ponadto w trwały zarząd oddano grunty o łącznej powierzchni 6,4565 ha na rzecz samorządowych jednostek organizacyjnych. Ich wykaz zamieszczono w poniższej tabeli:

Wykaz gruntów oddanych w trwały zarząd

Lp.

Podmiot władający

Nr działki

A.M.

MIEJSCOWOŚĆ

POW.  [ha]

1.

Publiczne Przedszkole w Byczynie

215/2

4

BYCZYNA

0,0229

2.

Publiczne Przedszkole w Byczynie

217

4

BYCZYNA

0,1823

3.

Publiczne Przedszkole w Byczynie

221

4

BYCZYNA

0,0721

4.

Zespół Szkół w Byczynie

322/3

6

BYCZYNA

0,7259

5.

Zespół Szkól w Byczynie

390

7

BYCZYNA

1,3469

6.

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Byczynie (udział 439/1000)

746/11

9

BYCZYNA

0,0459

7.

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Biskupicach

61

2

BISKUPICE

2,0200

8.

Publiczne Przedszkole w Byczynie
udział (470/1000)

225

4

NASALE

0,2773

9.

Centrum Integracji Społecznej CISPOL
w Polanowicach

581/91

3

POLANOWICE

1,2276

10.

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Roszkowicach

170

1

ROSZKOWICE

0,2800

11.

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Roszkowicach

214/1

1

ROSZKOWICE

0,1600

12.

Publiczny Żłobek w Byczynie

215/2

4

BYCZYNA

0,0026

13.

Publiczny Żłobek w Byczynie

217

4

BYCZYNA

0,0210

14.

Publiczny Żłobek w Byczynie

221

4

BYCZYNA

0,0720

Razem

6,4565

 

Decyzją nr OŚ.6844.5.2016.AG z dnia 18 czerwcu 2019 r. wygaszono trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna, położonej w Polanowicach oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 581/92 a.m.3 o powierzchni 3,5997 ha, na której znajduje się budynek internatu i sali gimnastycznej wraz z obiektami sportowymi.  Budynek internatu został wynajęty fundacji, która w roku 2019 nie wpłaciła należnego, wynikającego z zawartej umowy czynszu.
W związku z powyższym umowa została wypowiedziana.

III.1.3. Lokale mieszkalne i użytkowe

Na obszarze wiejskim gminy znajduje się 86 lokali mieszkalnych i socjalnych
w 14 budynkach stanowiących własność Gminy Byczyna i 8 mieszkań w 6 budynkach wspólnot mieszkaniowych. Na terenie miasta Byczyna znajduje się 12 mieszkań w 5 budynkach własnych
i 29 mieszkań w 24 wspólnotach mieszkaniowych.  Gmina Byczyna posiada w zasobie ogółem 135 lokali mieszkalnych i socjalnych (teren wiejski i miejski), w tym: 98 mieszkań znajdujących się
w budynkach stanowiących własność gminy Byczyna i 37 mieszkań w budynkach wspólnot mieszkaniowych.

Budynki mieszkalne i mieszkalno-użytkowe będące własnością Gminy to w przeważającej mierze budynki sprzed 1945 r. Budynki te nie stwarzają zagrożenia budowlanego. Budynek w Byczynie przy ul. Moniuszki 4 oraz budynki w Jakubowicach 16A, Jakubowicach 50, Jaśkowicach 56, Miechowej 25f, Polanowicach 83 i 83A oraz budynek mieszkalno-użytkowy w Dobiercicach przy ul. Sienkiewicza 3A to budynki po kapitalnym remoncie, w Polanowicach 81 po adaptacji na cele mieszkaniowe, natomiast budynek przy ul. Krótkiej 2 został wybudowany w 2015 r.

Zarządzanie budynkami gminnymi, w których nie wyodrębniono własności lokali, od 1 stycznia 2011 r. prowadzone jest bezpośrednio przez Burmistrza Byczyny.

W związku z wygaszeniem trwałego zarządu do nieruchomości w Polanowicach (internat
i sala gimnastyczna oraz obiekty sportowe) Burmistrz Byczyny sprawuje zarządzanie również tą nieruchomością.

Pozostałe budynki nie wymagają kapitalnych remontów, a jedynie remontów polegających na naprawie dachów, kominów i obróbek dekarskich, wymiany instalacji wewnętrznych
(np.: elektrycznej), wymiany stolarki okiennej (spełniającej obecne standardy).

W 2019 r. wykonywano bieżące naprawy w miarę posiadanych środków finansowych i wymagań remontowych na poszczególnych budynkach.

Budynki wspólnot mieszkaniowych remontowane są na podstawie podejmowanych przez wspólnoty uchwał. Gmina uczestniczy w nich ponosząc koszty według udziałów w poszczególnych nieruchomościach.

Gmina posiada 1 budynek mieszkalny drewniany (wpisany do rejestru zabytków) oraz
1 budynek mieszkalny wraz z zabudową gospodarczą przeznaczony pod działalność spółdzielni socjalnych w Proślicach nabyte od ówczesnej Agencji Nieruchomości Rolnej w Opolu oraz
1 budynek mieszkalny drewniany (wpisany do gminnej ewidencji zabytków) wraz z zabudowaniami gospodarczymi w Roszkowicach. W Polanowicach nr 82 zlokalizowany jest budynek dydaktyczny - na chwilę obecną pustostan.  Budynki te wymagają jednak kapitalnych remontów. Ich realizacja nastąpi z chwilą posiadania dostatecznych środków finansowych.

Oprócz lokali mieszkalnych i socjalnych Gmina Byczyna posiada budynki gospodarcze,
w których znajdują się komórki lokatorskie, garaże i inne lokale użytkowe. Dodatkowo oprócz ww. lokali Gmina wynajmuje również pomieszczenia na cele kotłowni oraz na cele komórek lokatorskich.

Do obiektów użytkowych zaliczyć należy:

III.1.4. Obiekty użyteczności publicznej

Zarządzeniem Nr Or-I-0151/29/05 Burmistrza Byczyny z dnia 21 marca 2005 r.
w sprawie przekazania składników mienia komunalnego w zarząd sołectwom część mienia komunalnego została przekazana jednostkom pomocniczym Gminy. Do składników tych można m.in. zaliczyć obiekty użyteczności publicznej takie jak: świetlice, place zabaw
i boiska sportowe w następujących miejscowościach: Borek, Ciecierzyn, Dobiercice, Gołkowice, Gosław, Jakubowice, Jaśkowice, Janówka, Miechowa, Nasale, Paruszowice, Pogorzałka, Polanowice, Proślice, Pszczonki, Roszkowice, Sarnów, Sierosławice, Wojsławice.

Do obiektów użyteczności publicznej należą także:

Ponadto Ośrodek Kultury jest administratorem wielofunkcyjnego boiska „Orlik” oraz sztucznego lodowiska, skateparku, kortu tenisowego zlokalizowanych w Byczynie przy „Starym parku”.

III.2. Zmiany w stanie mienia komunalnego

Zmiany w stanie mienia komunalnego w 2019 r. z zakresu posiadanych nieruchomości wystąpiły w związku z nabywaniem oraz zbywaniem nieruchomości, sprzedażą gruntów mienia komunalnego, przekształceniem prawa użytkowania wieczystego we własność, sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców wraz z udziałem w gruncie, sprzedażą działek niezabudowanych w drodze przetargu, wydzierżawianiem, wynajmowaniem i użytkowaniem nieruchomości,  wygaśnięciem dzierżawy, najmu lub użyczenia, oddaniem w bezpłatne użytkowanie.

III.2.1. Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy

W 2019 r. z mocy decyzji wydanych przez Wojewodę Opolskiego Gmina Byczyna nabyła nieodpłatnie sześć nieruchomości gruntowych stanowiących dotychczas własność Skarbu Państwa powiększając tym samym powierzchnię mienia gminnego 0,9568 ha. Szczegółowe zestawienie wydanych decyzji przedstawiono w poniższej tabeli.

ZESTAWIENIE DECYZJI WOJEWODY OPOLSKIEGO

Lp.

Oznaczenie decyzji

Miejscowość

A.M.

Działka nr

Pow. [ha]

Rodzaj użytku

1.

IN.II.7532.1.131.2018.JG
13 lutego 2019 r.

ROSZKOWICE

1

164/1

0,1290

Br R

2.

IN.II.7532.1.36.2019.JG
1 lipca2019 r.

MIECHOWA

2

64/6

0,0200

dr

1

265/7

0,0388

dr

2

273/1

0,0264

dr

2

394/1

0,0551

dr

3.

IN.II.7532.1.38.2019.JG
1 lipca 2019 r.

GOSŁAW

2

47

0,2600

Bz

4.

IN.II.7532.1.37.2019.JG
1 lipca 2019 r.

PROŚLICE

1

65/2

0,1436

Ł

5.

IN.II.7532.1.35.2019.JG
1 lipca 2019 r.

PROŚLICE

3

175/4

0,1939

R, Ps

6.

IN.II.7532.1.42.2019.JG
1 lipca 2019 r.

GOŁKOWICE

1

315/7

0,0900

N, Ł

 

 

            Ponadto Gmina Byczyna na mocy aktu notarialnego Repertorium A nr 12192/2019
z dnia 7 listopada 2019 r. nabyła w drodze darowizny działkę nr 20/2 a.m. 4 położoną
w Biskupicach o powierzchni 0,0528 ha stanowiącą drogę dojazdową do działki 20/3 a.m. 4,
na której znajduje się obiekt oczyszczalni ścieków.

III.2.2. Zakup nieruchomości (przekształcenie)

Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów  w 2019 r. nastąpiło przekształcenie łącznie 67 nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnym jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi. Wobec powyższego wydano 219 zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

                Część nowych właścicieli nieruchomości gruntowych skorzystała z możliwości wniesienia opłat jednorazowych w wysokości odpowiadającej iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej
w roku 2019 oraz okresu 20 lat. W dwóch przypadkach udzielono bonifikaty od opłaty rocznej
z tytułu przekształcenia w wysokości 99 % w oparciu o art. 9a wyżej wskazanej ustawy.

                Wśród przekształcanych nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi znalazły się również udziały w gruntach związane z prawem własności lokali użytkowych. Właściciele lokali użytkowych, będący przedsiębiorcami w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców skorzystała z pomocy de minimis wybierając wnoszenie opłat z tytułu przekształcenia przez okres 20 lat. Właściciele (przedsiębiorcy), którzy nie złożyli takiego zamiaru zostali zobowiązani do wnoszenia opłat przez okres stosowny do ustalonej stawki procentowej –
w przypadku stawki 3 % przez okres 33 lat, lecz mają oni prawo w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty złożenie nowego oświadczenia o zamiarze wnoszenia opłaty przez okres 20 lat. Łączna powierzchnia gruntów podlegających przekształceniu na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych z wyłączeniem części gruntów stanowiących własność Gminy Byczyna wynosiła 3,1598 ha.

 

III.2.3. Umowy sprzedaży


W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. Gmina Byczyna zbyła:

 1. nieruchomość niezabudowaną oznaczoną, jako działka nr 132/2 a.m. 3 o pow. 0,0474 ha, położoną w Byczynie przy ul. Stawowej - w formie bezprzetargowej na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej za kwotę 6.000,00 zł (netto),
 2. nieruchomość niezabudowaną oznaczoną, jako działka nr 395/3 a.m. 7 o powierzchni 0,0401 ha położoną w Byczynie ul. Poznańska- w formie bezprzetargowej na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej za kwotę 20.900,00 zł (netto),
 3. nieruchomość niezabudowaną oznaczoną, jako działka nr 212/3 a.m. 4 o powierzchni 0,0594 ha, położoną w Nasalach- w formie przetargu ustnego nieograniczonego za 10.500,00 zł (netto),
 4. nieruchomość niezabudowaną oznaczoną, jako działka nr 212/4 a.m. 4 o powierzchni 0,0594 ha, położoną w Nasalach - w formie przetargu ustnego nieograniczonego za 10.500,00 zł (netto),
 5. nieruchomość niezabudowaną oznaczoną, jako działka nr 581/95 a.m. 3 o powierzchni 0,2767 ha, położoną w Polanowicach- w formie przetargu ustnego nieograniczonego uzyskując kwotę 40.500,00 zł (netto),
 6. nieruchomość niezabudowaną oznaczoną, jako działka nr 274/10 a.m. 5 o powierzchni 0,0566 ha, położną w Byczynie w obrębie ul. Borkowskiej - w formie przetargu ustnego nieograniczonego uzyskując kwotę 35.500,00 zł (netto),

            Łącznie w 2019 r. Gmina Byczyna ze sprzedaży nieruchomości i lokali uzyskała kwotę 123.900,00 zł netto.

III.3. Dochody gminy w zakresie gospodarki nieruchomościami oraz zmiany w stanie mienia

 Plan i wykonanie dochodów w zakresie gospodarki nieruchomościami od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. zestawiono w poniższej tabeli.

Lp.

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie planu

Różnica

1.

Opłaty z tytułu dzierżawy gruntów

20.000,00 zł

31.024,55 zł

+ 11.024,55 zł

2.

Opłaty z tytułu czynszów mieszkaniowych i najmu lokali

588.000,00 zł

586.914,69 zł

- 1.085,31 zł

3.

Opłata z tytułu użytkowania wieczystego oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
w prawo

42.000,00 zł

35.223,06 zł

- 6.776,94  zł

- zł

45.829,61 zł

+ 45.829,61 zł

4.

Sprzedaż lokali i gruntów

212.000,00 zł

167.037,00 zł

- 44.963,00 zł

Koszty geodezyjne

4.000,00 zł

4.289,69 zł

+ 289,69 zł

6.

Opłata adiacencka i planistyczna

16.000,00 zł

21.055,34 zł

+5,055,34 zł

RAZEM:

882.000,00 zł

891.373,94 zł

+ 9.373,94 zł

Na dzień 31 grudnia 2019 r. Gmina Byczyna uzyskała w zakresie gospodarki nieruchomościami dochody w wysokości 891.373,94 złotych. Na ww. dochody wpłynęły przede wszystkim opłaty z tytułu czynszów mieszkaniowych i najmu lokali użytkowych oraz sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokali, a także opłaty z tytułu użytkowania wieczystego i opłaty przekształceniowe wyszczególnione w powyższym zestawieniu. W poniższej tabeli przedstawiono kwotowe zmiany w mieniu pozostającym w dyspozycji Gminy Byczyna.

 

Nazwa mienia

Stan na 31.12.2018 roku
w zł

Zwiększenia w zł

Zmniejszenia
w zł

Stan na 31.12.2019 roku
w zł

Grunty

8 832 038,02

2 907 132,61

482 555,68

11 256 614,95

Urząd Miejski

8 581 600,02

2 907 132,61

330 167,68

11 158 564,95

Placówki oświatowe

209 271,00

0,00

152 388,00

56 883,00

Ośrodek Pomocy Społecznej

22 217,00

0,00

0,00

22 217,00

Instytucje kultury

18 950,00

0,00

0,00

18 950,00

Budynki

39 319 365,08

2 906 480,99

1 683 892,88

40 541 953,19

Urząd Miejski i projekty unijne

23 334 485,49

2 786 712,97

0,00

26 121 198,46

Placówki oświatowe

14 040 129,88

99 806,02

1 683 892,88

12 456 043,02

Ośrodek Pomocy Społecznej

144 135,00

0,00

0,00

144 135,00

Centrum Integracji Społecznej

1 731 468,30

19 962,00

0,00

1 751 430,30

Instytucje kultury

69 146,41

0,00

0,00

69 146,41

Budowle

41 116 140,41

7 586 195,46

5 976,25

48 696 359,62

Urząd Miejski

39 187 925,41

7 586 195,46

5 976,25

46 768 144,62

Placówki oświatowe

393 137,63

0,00

0,00

393 137,63

Instytucje kultura

1 535 077,37

0,00

0,00

1 535 077,37

Kotły i maszyny energetyczne

720 344,30

53 448,44

32 948,44

740 844,30

Urząd Miejski

225 590,36

53 448,44

0,00

279 038,80

Placówki oświatowe

184 225,86

0,00

32 948,44

151 277,42

Centrum Integracji Społecznej

303 528,09

0,00

0,00

303 528,09

Instytucje kultury

6 999,99

0,00

0,00

6 999,99

Maszyny i urządzenia

658 169,23

9 788,12

2 549,00

665 408,35

Urząd Miejski

267 314,76

9 788,12

248,99

276 853,89

Placówki oświatowe

360 130,59

0,00

2 300,01

357 830,58

Ośrodek Pomocy Społecznej

7 761,01

0,00

0,00

7 761,01

Centrum Integracji Społecznej

19 335,87

0,00

0,00

19 335,87

Instytucje kultura

3 627,00

0,00

0,00

3 627,00

Maszyny urządzenia /branż., techn.

76 264,34

0,00

0,00

76 264,34

Urząd Miejski

36 126,54

0,00

0,00

36 126,54

UM Projekty Unijne

36 510,80

0,00

0,00

36 510,80

Instytucje kultury

3 627,00

0,00

0,00

3 627,00

Środki transportowe

2 081 952,93

0,00

23 721,44

2 058 231,49

Urząd Miejski

1 684 192,77

0,00

11 221,44

1 672 971,33

Placówki oświatowe

59 862,50

0,00

0,00

59 862,50

Centrum Integracji Społecznej

299 897,66

0,00

0,00

299 897,66

Instytucje kultury

38 000,00

0,00

12 500,00

25 500,00

 Ruchomości, wyposażenie

710 166,74

44 247,59

25 571,75

728 842,58

Urząd Miejski

662 678,79

44 247,59

25 571,75

681 354,63

Placówki oświatowe

7 177,99

0,00

0,00

7 177,99

Centrum Integracji Społecznej

17 709,96

0,00

0,00

17 709,96

Instytucje kultury

22 600,00

0,00

0,00

22 600,00

Udziały

22 843 788,00

0,00

15 000 000,00

7 843 788,00

Urząd Miejski

22 843 788,00

0,00

15 000 000,00

7 843 788,00

OGÓŁEM

116 358 229,05

13 507 293,21

17 257 215,44

112 608 306,82

IV. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII

Realizacja gminnych programów i polityk wynika z przepisów prawa. Dzięki temu, że są one opracowywane i wykonywane, pozwalają na ewaluację i ocenę ich skuteczności, racjonalności oraz przydatności. W niniejszym rozdziale zawarto opis tych dokumentów strategicznych, które zostały
w roku 2019 wdrożone i tych, których kontynuacja z lat poprzednich w roku 2019 miała miejsce.

IV.1. Realizacja Strategii Rozwoju Gminy Byczyna na lata 2015 -2020

Strategia Rozwoju Gminy Byczyna na lata 2015-2020 zakłada realizację czterech celów strategicznych, a każdy cel strategiczny uszczegółowiony został celami operacyjnymi. Są nimi:

Cel strategiczny 1. Konkurencyjna gospodarka oparta na kapitale intelektualnym oraz aktywności
i przedsiębiorczości mieszkańców gminy

                Cele operacyjne:  

 1. Wzmacnianie i promocja przedsiębiorczości wśród mieszkańców;
 2. Efektywny system edukacji, wspierający rozwój kapitału intelektualnego i zatrudnienia;
 3. Budowa infrastruktury gospodarczej;
 4. Poprawa sytuacji na lokalnym rynku pracy i minimalizowanie negatywnych skutków bezrobocia;
 5. Wysoka wewnętrzna i zewnętrzna dostępność komunikacyjna.

Cel strategiczny 2. Silna kultura i tożsamość lokalna oraz efektywne wykorzystanie potencjałów dla zwiększenia atrakcyjności turystycznej Gminy oraz popytu na turystykę

Cele operacyjne:

 1. Ochrona przestrzeni kulturowej i tożsamości lokalnej;
 2. Wsparcie dla rozwoju turystyki i skuteczny system promocji turystycznej.

Cel strategiczny 3. Wysoka dostępność i jakość usług publicznych - Byczyna jako silne centrum funkcji lokalnych

Cele operacyjne:

 1. Rozwijanie systemów infrastruktury technicznej;
 2. Rozwój oferty kulturalnej i rekreacyjno-sportowej skierowanej do różnych grup odbiorców;
 3. Wysoki poziom bezpieczeństwa mieszkańców gminy w wymiarze publicznym, zdrowotnym i społecznym;
 4. Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz wykorzystanie ekologii dla rozwoju gminy.

Cel strategiczny 4. Sprawny, efektywny i partnerski system zarządzania publicznego

                Cele operacyjne:

 1. Sprawny system zarządzania i administracji oraz skuteczna promocja;
 2. Kształtowanie i rozwój aktywności obywatelskiej oraz wzmacnianie kapitału społecznego;
 3. Rozwój współpracy terytorialnej. 

W roku 2019 podjęte przez Burmistrza Byczyny działania zakładały realizację założeń strategicznych i operacyjnych. Niektóre z nich zostały zrealizowane z sukcesem, a inne obarczone były porażką. Niniejsze opracowanie w poszczególnych rozdziałach zawiera opis różnych zadań realizowanych przez samorząd gminny. Tam też przedstawiono efekt ich realizacji.

IV.2. Realizacja założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Byczyna

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Byczyna jest dokumentem strategicznym mającym na celu przedstawienie planowanych działań Gminy zmierzających do redukcji zużycia energii, co przełoży się bezpośrednio na redukcję emisji gazów cieplarnianych. Równocześnie opracowany dokument został przygotowany zgodnie z wymaganiami stawianymi dla tych dokumentów przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

oraz poradnikiem „Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)?”.

W ramach planu zostały zidentyfikowane obszary problematyczne i wskazano działania mające na celu rozwiązanie zdiagnozowanych problemów. Przeanalizowano w tym celu uwarunkowania do realizacji zaplanowanych działań oraz możliwości redukcji zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych w każdym ze zdiagnozowanych obszarów. Przedstawiono listę zadań wraz z ich kosztami, czasem realizacji i określeniem jednostek realizujących poszczególne zadania. Wskazano możliwe źródła finansowania poszczególnych działań, uwzględniając wszelkie dostępne środki zewnętrzne jak i środki własne Gminy oraz podmiotów zaangażowanych w realizację zadań.

 Zinwentaryzowano źródła emisji i scharakteryzowano poszczególne sektory pod względem ich energochłonności oraz wielkości emisji dwutlenku węgla. W roku 2019 w ramach zadań średnio
i krótkoterminowych planowanych do realizacji wykonano remonty dróg (opisane w rozdziale III.1.1). Ponadto prowadzono działania mające na celu wsparcie przy uzyskaniu dofinansowania w ramach rządowego programu „Czyste powietrze”.

IV.3. Realizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Byczyna na lata 2017-2020

Program Ochrony Środowiska (POŚ) określa politykę środowiskową, a także wyznacza cele
i zadania środowiskowe, które odnoszą się do aspektów środowiskowych, usystematyzowanych według priorytetów. Dokument  zawiera między innymi rozpoznanie aktualnego stanu środowiska
w gminie, przedstawia propozycje oraz opis zadań, które niezbędne są do kompleksowego rozwiązania problemów związanych z ochroną środowiska. Przedmiotowy dokument wspomaga dążenie do uzyskania w gminie sukcesywnego ograniczenia degradacji środowiska, ochronę i rozwój jego walorów oraz racjonalne gospodarowanie zasobami środowiska.

W ramach założeń POŚ Gmina Byczyna realizowała w roku 2019 swoje zadania  w zakresie:

Ponadto w roku 2019 Gmina Byczyna uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Opolu na zadanie pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Byczyna- w roku 2019”. Całkowity koszt zadania wyniósł 20 375,65 zł, i stanowi on 100 % dofinansowania  - w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w  Warszawie. W ramach zadania unieszkodliwionych zostało 39,457 Mg wyrobów zawierających azbest z 21 nieruchomości w 13 miejscowościach (Byczyna, Polanowice, Miechowa, Proślice, Janówka, Roszkowice, Ciecierzyn, Paruszowice, Kochłowice, Chudoba, Dobiercice, Nasale, Gołkowice).

Jednym z zagrożeń dotyczących lokalnego  środowiska jest zlokalizowane  w granicy miasta Byczyna wyrobisko poeksploatacyjne złoża kruszywa naturalnego, na którym został ustalony Decyzją Starosty Kluczborskiego rolny kierunek rekultywacji. W związku z powyższym właściciel wyrobiska
(Sp. z o.o. z Katowic) uzyskała zezwolenie Marszałka Województwa Opolskiego na przetwarzanie odpadów polegające na rekultywacji terenu wyrobiska. Zgodnie z uzyskaną decyzją odzysk odpadów miał polegać na wypełnieniu wyrobiska odpadami wykazanymi w Decyzji Marszałka. W związku
z trwającym procederem wysypywania do wyrobiska niedozwolonych odpadów decyzją z dnia
21 czerwca 2019 r. Marszałek Województwa Opolskiego cofnął Sp. z o.o. zezwolenie na przetwarzanie odpadów, polegające na rekultywacji terenu wyrobiska z klauzulą natychmiastowej wykonalności.

IV.4. Realizacja Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021

Realizatorem Programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Byczynie. Jego rolą jest wsparcie dysfunkcyjnej rodziny biologicznej dziecka, przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Do tego celu zatrudniony został jeden asystent rodziny, który regularnie towarzyszy rodzicom we wprowadzaniu zmian w swoim myśleniu, zachowaniu oraz otoczeniu, koniecznych do tego, aby środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i prawidłowemu rozwojowi dzieci. W roku 2019 łącznie z pomocy w formie asystenta skorzystało 12 rodzin, w tym 24 dzieci.
Z 1 rodziną zakończono współpracę ze względu na zmianę miejsca zamieszkania- (przeprowadzka poza Gminę Byczyna).


IV.5. Realizacja Rocznego Programu Współpracy Gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi

Głównym celem programu założonego na 2019 rok było budowanie partnerstwa między samorządem, a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, które miały służyć diagnozowaniu i zaspakajaniu potrzeb mieszkańców Gminy Byczyna. W programie zostały określone priorytetowe zadania obejmujące działania z zakresu:

Wsparcie odbywało się za pomocą udzielanych dotacji na realizację zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert w tych trzech priorytetowych obszarach. Komisja po dokonaniu oceny merytorycznej rozdysponowała środki publiczne w poszczególnych rodzajach zadań, przyznając dofinansowanie dla 8 wniosków na łączną kwotę 25.000,00 zł. Dofinansowanie otrzymały następujące organizacje:

- Byczyńskie Stowarzyszenie Motocyklowe „Rycerz” – na realizację zadania publicznego pn. „Moto-szlakiem Hetmana Zamoyskiego - IX Zlot” (3.000,00 zł), 

- Opolskie Bractwo Rycerskie - na zadanie publiczne pn. „Rzemiosło w czasach dawnych – międzynarodowe warsztaty rzemiosła” (3.000,00 zł),

- Spółdzielnia Socjalna PERUNICA  - na realizację zadania publicznego pn. Biuro Obsługi Ruchu Turystyki Historycznej 2019” (4.000,00 zł).

- Stowarzyszenie Creativo na zadanie publiczne o nazwie: „Creativo kreatywnie”. Dotacja
z budżetu gminy wyniosła 1.500,00 zł.

 - Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” w Byczynie na zadanie publiczne pn. „W zdrowym ciele – zdrowy duch”. Dotacja z budżetu gminy wyniosła 3.500,00 zł.

- Gminny Uczniowski Klub Sportowy -zadanie publiczne pn. „Sport i rekreacja sposobem na agresję
i nudę” wsparto dotacją z budżetu gminy w kwocie 3.500,00 zł.

Stowarzyszenie Popierania Zaradności Życiowej i Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Pomocy Wzajemnej - zadanie pn. „Wiosenny bieg księżniczek”– dotacja z budżetu gminy wyniosła 1.500,00 zł.

Stowarzyszenie Popierania Zaradności Życiowej i Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Pomocy Wzajemnej na zadanie pn. „W grupie siła IV” otrzymało z budżetu gminy kwotę 5.000,00 zł.

IV.6. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Problemów Społecznych dla Gminy Byczyna oraz Gminnego Program Przeciwdziałaniu Narkomanii dla gminy Byczyna na 2019 r.

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii należy do zadań własnych gminy. Niniejsze Programy na rok 2019 zostały przyjęte uchwałami Rady Miejskiej w Byczynie  Nr XIX/129/19 oraz Nr XIX/130/19 z dnia 28 grudnia 2018r.

Zaproponowane w nim zadania były merytorycznie spójne z celami operacyjnymi dotyczącymi profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii określonymi w Narodowym Programie Zdrowia. Realizacja Programu oparta była na następujących działaniach:

Na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Problemów Społecznych  na rok 2019 r. założono w budżecie 132.000,00 zł, a zrealizowano go
w 95,97%, wydatkując 126.681,41 zł. Natomiast na Gminny Program Przeciwdziałaniu Narkomanii dla gminy Byczyna na 2019 r. przeznaczono 10.000,00 zł i wydatkowano je w kwocie 9.416,92 zł.

IV.7. Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie gminy Byczyna na rok 2019

Gminny Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Byczyna realizowany w roku 2019 dotyczył bezdomnych zwierząt, w szczególności psów, kotów i zwierząt gospodarskich oraz kotów wolno żyjących, przebywających w granicach administracyjnych gminy Byczyna. Jego celem było zapobieganie bezdomności zwierząt oraz zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie gminy Byczyna poprzez:

W roku 2019 łącznie na realizację programu wydatkowano 32.101,03 zł.

IV.8. Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta i gminy Byczyna
 na lata 2017 – 2020.

Działania gminy Byczyna w roku 2019 skupiły się głównie na realizacji zadania związanego
z remontem kaplicy pw. św. Jadwigi wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza komunalnego
w Byczynie. W listopadzie 2019 r. remont został ukończony. Szczegółowy opis niniejszego zadania zamieszczony został w pkt II.2.
IV.9. Studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy

W roku 2019 nie dokonano żadnych zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy.
IV.10. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

W  roku 2019 w zakresie  planowania i zagospodarowania przestrzennego, zakończono prace związane między innymi ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania wsi Polanowice. Zmiana procedowania dotyczyła terenu po byłej szkole rolniczej i  spowodowała, to że obecnie teren ten kwalifikowany jest jako obszar zabudowy wielorodzinnej z możliwością  rozbudowy i zabudowy mieszkaniowej. Podjęto również uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu dla wsi Jaśkowice, która ostatecznie została zakwestionowana przez Wojewodę Opolskiego. Autor planu przystąpił do aktualizacji opracowania.

IV. 11. Realizacja Programu „Gmina Byczyna dla Rodziny i Seniora” na lata 2018 – 2020

 

Program „Gmina Byczyna dla Rodziny i Seniora” na lata 2018-2020 uchwalony został na Sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 28 marca 2018 r. Obejmuje on zadania wykraczające poza obligatoryjną działalność samorządu – tworząc pakiet działań prorodzinnych, ze szczególnym uwzględnieniem ulg, zniżek, promocji oraz ofert przygotowanych przez firmy prywatne skierowanych do byczyńskich rodzin i seniorów. Jednym z działań niniejszego programu jest wprowadzenie  „Byczyńskiej Karty Rodziny i Seniora”. Jest to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin z trojgiem i więcej dzieci, zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z ofert instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego kraju. Karta zapewnia niższe ceny przy zakupie żywności i kosmetyków, odzieży i obuwia oraz paliwa. Obniża także koszty rachunków za usługi telekomunikacyjne czy bankowe. Pozwala na tańsze przejazdy pociągami i komunikacją publiczną w wybranych miejscowościach. Z tego uprawnienia w 2019 roku skorzystało 139 rodzin.

IV.12. Realizacja Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki „ HYDROKOM” w Kluczborku na lata 2018 – 2021 dla Gminy Byczyna

Podstawą realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych przez Spółkę „Hydrokom” jest obowiązujący „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki Hydrokom w Kluczborku na lata 2018 – 2021 dla Gminy Byczyna”.
W roku 2019 zrealizowano następujące zadania:

 Stan zwodociągowania i skanalizowania gminy

Podstawowym problemem Gminy pozostaje jednak gospodarka ściekowa. Spółka zarządza mieniem własnym, związanym z ujmowaniem i dostarczaniem wody, wniesionym aportem do majątku spółki (po byłym ZGK w Byczynie). Natomiast, majątek służący do ujmowania i oczyszczania ścieków w całości pozostaje  majątkiem Gminy, należy do niego m.in. :

etap I – 52 szt. oczyszczalnie produkcji firmy Kessel,

etap II - 113 szt. oczyszczalnie produkcji firmy Traidenis.

Biorąc pod uwagę powyższe, podstawową kwestią pozostaje nadal sprawa zapewnienia finansowania i nadzoru nad posiadanym majątkiem, dlatego do najważniejszych problemów zaliczono uregulowanie kwestii prawnych i finansowych obejmujących gospodarkę ściekową.  W tym obszarze do końca 2019 roku Gmina uzyskała dla działających oczyszczalni (Polanowice, Jakubowice) pozwolenia wodnoprawne, przeprowadzono niezbędne naprawy i remonty, opracowano wniosek taryfowy, który ostatecznie został zatwierdzony decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach 26 lutego 2020 r., a tym samym Gmina Byczyna, w rozumieniu ustawy
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków „stała się”  również przedsiębiorstwem wodno -kanalizacyjnym. 

Ponadto opracowano i złożono wniosek o dofinansowanie obejmujący zakup i montaż dwóch nowych oczyszczalni  tj., we wsiach Biskupice i Polanowice. W przypadku uzyskania dofinansowania, uruchomienie nowych oczyszczalni przewidziano na koniec 2021 roku .

Nierozwiązaną kwestią pozostaje sprawa wydatkowania środków w celu utrzymania majątku dzierżawionego przez WiK „Hydrokom”. Spółka sygnalizowała konieczność dokonania napraw
w miejskiej oczyszczalni ścieków w Byczynie, szacowany  koszt może wynieść ponad pół miliona złotych.  Należy pamiętać, iż Spółka jedynie dzierżawi oczyszczalnię, umowa dzierżawy została zawarta na czas określony tj., do dnia 30 czerwca 2021 roku. Biorąc pod uwagę to, że w tym samym okresie zakończy się czas obowiązywania taryf stosowanych przez Spółkę, należy spodziewać się  ewentualnej odmowy zawarcia umowy dzierżawy na następne lata, lub co bardziej prawdopodobne koszty niezbędnych napraw i remontów zostaną przewidziane w nowej taryfie, a tym samym oplata za oczyszczalnie ścieków ulegnie znacznej podwyżce.

IV. 13 Realizacja Powiatowego Programu szczepień przeciw meningokokom typu C

Program ten był realizowany wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Kluczborku oraz pozostałymi gminami z terenów naszego powiatu. Głównym celem realizacji programu jest ochrona dzieci 6 – letnich z rocznika 2014 przed zapaleniem opon mózgowo – rdzeniowych oraz zachorowaniem na sepsę. Program w 80% finansowany jest przez gminę Byczyna, a w 20% przez Starostwo Powiatowe w Kluczborku. W roku 2019 na ww. szczepienia przekazano Powiatowi Kluczborskiemu dotację w wysokości 9.000,00 zł, ale wykorzystano tylko kwotę 2.801,00 zł. 
Ze szczepionek skorzystało 43 dzieci sześcioletnich z naszej gminy, co stanowi 59 % ogółu wszystkich uprawnionych do zaszczepienia.

IV.14. Realizacja Wieloletniego Programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”

Program realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Byczynie. Jest to program pomocowy dotyczący  zapewnienia posiłków dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
jak również osobom potrzebującym tej formy pomocy, w szczególności osobom starszym, chorym       i niepełnosprawnym. Liczba osób objętych programem  na podstawie ustawy o pomocy społecznej korzystających z jednego gorącego posiłku oraz osób, które skorzystały ze świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub żywności w roku 2019 wyniosła 218 osób.

V. REALIZACJA PODEJMOWANYCH UCHWAŁ

W 2019 roku Rada Miejska w Byczynie działała w oparciu o roczny plan pracy przyjęty uchwałą nr V/26/18 na sesji w dniu 28 grudnia 2018 roku.

W 2019 roku Rada Miejska odbyła 14 plenarnych posiedzeń, w tym: 3 zwołane w trybie
art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506). W sesjach Rady uczestniczyli, m.in. : Burmistrz Byczyny, Zastępca Burmistrza, Sekretarz i Skarbnik Gminy oraz Radcy prawni. Na sesję zapraszano również przedstawicieli jednostek pomocniczych, dyrektorów, kierowników jednostek podległych Gminie, a także przedstawicieli różnych instytucji w związku z tematyką bądź projektami uchwał ujętymi w porządku danego posiedzenia. W 2019 roku Rada miała także dwukrotnie okazję gościć młodych sportowców – zdobywców mistrzowskich tytułów zdobytych na szczeblu krajowym i poza jego granicami oraz ich trenerów.

W roku 2019 radni pracowali zgodnie z rocznymi planami pracy w czterech Komisjach stałych:

1. Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa (plan pracy- uchwała nr VI/36/19),

2. Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia (plan pracy- uchwała nr VI/37/19) ,

3. Komisji Rewizyjną (plan pracy- uchwała nr VI/35/19),

4. Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (plan pracy- uchwała nr  VI/38/19),


które pełniły funkcję pomocniczą. Komisje opiniowały i rozpatrywały sprawy przekazane przez Radę, Przewodniczącego Rady. Opiniowały projekty uchwał, wnioski. Sprawozdanie z prac Komisji za 2019 rok przedłożyli ich poszczególni Przewodniczący. Oprócz indywidualnych  posiedzeń poszczególnych komisji w sprawach istotnych i należących  do kompetencji  dwóch lub więcej komisji, komisje odbywały wspólne posiedzenia. Posiedzeń takich odbyło się 6.

Uchwałą Nr IV/13/18Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 07. 12. 2018 r. została powołana doraźna Komisja Statutowa na potrzeby zmiany Statutu gminy Byczyna. Skład osobowy tej komisji został zmieniony uchwałą Nr XV/97/19 po rezygnacji z funkcji radnego jej wcześniejszego przewodniczącego.

W związku z wygaśnięciem mandatu jednego z radnych na skutek pisemnego zrzeczenia się mandatu, po sierpniowych wyborach uzupełniających w okręgu nr 13, ogłoszonych przez Komisarza Wyborczego w Opolu, radnym Rady Miejskiej w Byczynie został nowy radny, który złożył ślubowanie na sesji 28 sierpnia 2019 r.  W związku ze zmianą składu osobowego Rady, zmianie uległy w drodze uchwały nr XV/111/19 składy osobowe stałych komisji.

Radni poza wyżej wymienionymi komisjami stałymi i doraźną pracowali też w zespole opiniującym kandydatury na  ławnika do Sądu Rejonowego w Kluczborku na kadencję 2020-2023

W roku 2019 radni spotykali się z mieszkańcami Gminy Byczyna, przyjmowali wnioski, uwagi, zapoznawali się z sygnalizowanymi im problemami. Przewodnicząca Rady Miejskiej na bieżąco omawiała aktualne zagadnienia z Burmistrzem, Sekretarzem Gminy i kierownikami poszczególnych referatów Urzędu Miejskiego w Byczynie. Uczestniczyła także, m.in. jako osoba zaproszona
w spotkaniach, debatach, imprezach kulturalnych, w których reprezentowała Radę.
W przedsięwzięciach organizowanych na terenie gminy i poza nią aktywnie uczestniczyli także pozostali radni.

W 2019 roku Rada podjęła 105 uchwał. Dotyczyły one najczęściej: gospodarki finansowej gminy, gospodarowania gminnym mieniem, oświaty, planowania przestrzennego oraz wielu spraw istotnych dla mieszkańców Gminy Byczyna, m.in.:

styczeń

luty

Sp. z o.o”, 

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców, Rada w miarę możliwości finansowych gminy wydzielała z budżetu środki na dofinansowanie policji, straży pożarnych, szpitala w Kluczborku.

W stosunku do   uchwały nr IX/46/19 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jaśkowice obejmującego obszar w obrębach: Polanowice, Ciecierzyn, Gołkowice, Jaśkowice, Byczyna, Borek, Roszkowice wszczęto z urzędu postępowanie nadzorcze. W jego wyniku stwierdzono nieważność tej uchwały w całości, wskazując istotne naruszenia zasad sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  Nową uchwałę w tej sprawie Rada podjęła w grudniu 2019 r.

Uchwałą Nr 20/27/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 26 czerwca r. orzeczono nieważność uchwały nr XII/68/19 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 maja 2019 r .
w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji  z przyczyn proceduralnych. Rada Miejska w Byczynie nie podjęła decyzji o zaskarżeniu  do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu ww. uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej, ponieważ podzieliła jej stanowisko.

Ponadto dwie uchwały z powodu istotnego naruszenia prawa zostały zaskarżone przez Wojewodę Opolskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu celem ich unieważnienia. Były to uchwały nr :

 1. LV/417/18 z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Byczyna. (W marcu Rada podjęła nową uchwałę, uznając skargę Pana Wojewody za w pełni zasadną.)
 2. III/8/18 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Byczyna”.
  (Sąd uznał skargę Wojewody Opolskiego za zasadną, unieważniając tę uchwałę.)

Zastrzeżenia do jednej z uchwał podjętych w okresie sprawozdawczym zgłosiła w październiku Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu. Uchwałą Kolegium RIO w Opolu unieważnione zostały zapisy § 10 uchwały Rady nr XV/100/19 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze gminy Byczyna.

Podstawą unieważnienia zapisów tego paragrafu było istotne naruszenia prawa, ustawy
o finansach publicznych i ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami nie upoważnia Rady do określenia zasad zwrotu dotacji
w sytuacjach innych niż wskazane w ustawie o finansach publicznych).

W roku 2019 uchylona została także Uchwała Nr XII/68/19 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji. Powodem uchylenia były zastrzeżenia RIO w Opolu odn. dodania jej do porządku obrad na sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 29 maja 2019 r.

Realizując zadania ujęte w planie pracy na rok 2019, Rada Miejska w Byczynie:

 1. Zatwierdziła  plany pracy stałych komisji Rady;
 2. Zapoznała się z planami w zakresie polityki oświatowej oraz potrzebami inwestycyjnymi
  i remontowymi poszczególnych placówek oraz stanem bezpieczeństwa w obiektach oświatowych;
 3. Wysłuchała:
 1. sprawozdania z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Problemów Społecznych dla Gminy Byczyna za 2018 r.
 2. sprawozdanie z działalności zespołu interdyscyplinarnego za 2018 rok
 1. Zapoznała się ze:
 1.  sprawozdaniem resortowym Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach za 2018 rok.
 2. sprawozdaniem z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2018.
 3. sprawozdaniem  „Ocena zasobów pomocy społecznej”
 1. Omówiła możliwości rozwoju turystyki na terenie gminy Byczyna; zapoznała się z potrzebami
  i sugestiami osób i podmiotów zajmujących się na co dzień turystyką;
 2. Zapoznała się z organizacją letniego wypoczynku. Przeanalizowała stan przygotowań bazy
  i zamierzenia organizacyjne w tym Ośrodka Kultury w zakresie organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w 2019 r.
 3. Rozpatrzyła:
 1.  raport  o stanie gminy Byczyna za 2018 rok.
 2.  sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Byczyna za 2018 rok.
 3. sprawozdanie finansowe gminy Byczyna za rok 2018.
 1. Zapoznała się z działalnością  kulturalną w gminie Byczyna – osiągnięciami, potrzebami, zamierzeniami.
 2. Omówiła przygotowanie placówek do nowego roku kulturalnego.
 3. Dokonała analizy sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.
 4. Zapoznała się z informacją dotyczącą kształtowania Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 5. Wysłuchała informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Byczyna za rok szkolny 2018/2019.
 6. Zapoznała się z informacją dotyczącą :
 1. Profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia w gminie. Świadczenia usług zdrowotnych dla ludności oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych; sytuacji szpitala w Kluczborku,
 2. Sportu i rekreacji w gminie,
 3. Działań inwestycyjnych i remontów zrealizowanych przez Spółkę Wodociągi i Kanalizacja „Hydrokom” w latach 2015-2019.
 1. Uchwalił budżet na 2020 rok.

Tym samym tematyka związana z realizacją planu pracy Rady Miejskiej w Byczynie  w 2019 roku została zrealizowana.  W czasie obrad sesji radni mieli możliwość zapoznania się z  bieżącą działalnością Burmistrza w okresach międzysesyjnych. W okresie sprawozdawczym na złożone interpelacje, wnioski i zapytania zostały udzielone obszerne i rzeczowe odpowiedzi.

Przewodnicząca rady początkowo w poniedziałki, a od października w środy pełniła cotygodniowe dyżury.  Materiały na posiedzenia komisji i sesje, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom radnych,  członkowie Rady  otrzymywali w wersji papierowej i elektronicznej, co znacznie usprawniło przebieg informacji i dostęp do dokumentów. Wprowadzony system esemesowy również znacznie ułatwił wysyłanie ważnych informacji.

Rada w okresie sprawozdawczym współpracowała z jednostkami organizacyjnymi
i pomocniczymi gminy, stowarzyszeniami działającymi na jej terenie. Organy te wspomagały działalność Rady, przekazywały uwagi i postulaty mieszkańców.

Oprócz posiedzeń odbywanych w siedzibie Rady zorganizowano również wyjazdowe spotkanie radnych celem obejrzenia mienia gminnego w poszczególnych sołectwach i  zapoznania się z najpilniejszymi potrzebami lokalnych społeczności oraz spotkanie wyjazdowe związane z podjęciem decyzji o realizacji nowych zadań – remontu dróg w Byczynie przy udziale środków zewnętrznych
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

W roku 2019 po raz kolejny przeprowadzona została procedura Budżetu Obywatelskiego. Powołany został też przez Burmistrza Zespół ds. rozpatrzenia wniosków o dotację celową na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków. W pracach związanych z tym przedsięwzięciami uczestniczyli radni Rady Miejskiej.

VI. REALIZACJA PODSTAWOWYCH ZADAŃ GMINY

W tym rozdziale przedstawiono inne, istotne zadania gminne, których realizacja miała miejsce w roku 2019. Wśród nich znalazły się strategiczne obszary, m.in. oświata, pomoc społeczna, kultura, gospodarka odpadami komunalnymi. W tym rozdziale także zamieszczono informacje na temat realizacji budżetu obywatelskiego i funduszu sołeckiego.

VI.1. Oświata


W 2019 roku Gmina Byczyna prowadziła następujące szkoły i przedszkola:

Ponadto na terenie gminy w 2019 roku funkcjonowały: Publiczna Szkoła Podstawowa w Kostowie oraz Publiczne Gimnazjum w Kostowie (do 31 sierpnia 2019 r.) prowadzone przez Byczyńskie Stowarzyszenie Oświatowe ,,TARCZA”, a także Niepubliczne Przedszkole ,,Mysia Wieża w Byczynie”  prowadzone przez  Spółdzielnię Socjalną „Perunica”.

W poniższych tabelach przedstawiono najistotniejsze dane dotyczące kosztów funkcjonowania ww. placówek jak i ich dochodów, a także tych składowych, które mają wpływ na poszczególne wielkości finansowe. 

Wykaz placówek oświatowych oraz informacje o wysokości budżetu oraz wysokości subwencji  na  2019 rok

Nazwa placówki

Wysokość wydatków
za 2019 rok

Subwencja oświatowa
za 2019 rok

Dochody  
i dotacje* za 2019 rok

Różnica 2019
(subwencja + dochody) - wydatki

PP w Byczynie

2.293.643,87

359.777,90

262.354,04 + 204.842,00* zł

-1.466.669,93

PSP w Biskupicach+ oddział przedszkolny

1.578.366,00

1.026.195,33

33.837,40

-518.333,27

PSP  Roszkowicach+ oddział przedszkolny

1.462.944,16

1.190.908,38

18.339,24

-253.696,54

ZSGLiZ w Byczynie

7.145.841,61

5.314.024,74

266.647,04

-1.565.169,83

PSP dla Dorosłych w Polanowicach

188.061,00

248.876,71

5.028,25

+65.843,96

RAZEM

12.668.856,64

8.139.783,06

791.047,97

-3.738.025,61

 

Wykaz placówek prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Byczyna

Nazwa placówki

Przekazana dotacja
na 2019 rok

Wysokość subwencji na 2019 rok

Różnica w roku 2018 (subwencja - dotacja)

PSP w Kostowie

1.156.604,46

891.946,85

-264.657,61

PG w Kostowie

137.437,44

78.922,09

-58.515,35

Oddział Przedszkolny w Kostowie

147.394,00

15.236,88

-132.157,12

NP ,,Mysia Wieża w Byczynie”

270.320,74

151.616,36

-118.704,38

RAZEM:

1.711.756,64

1.137.722,18

-574.034,46


              Zestawienie danych  szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Byczyna  (I-VI 2019 r.)

Nazwa placówki

Uczniowie/dzieci

Oddziały

Godziny ogółem

Godziny organu

Nauczyciele

Pracownicy niepedagogiczni

PP w Byczynie

213

9

375

375

16  (15,17 etatu)

14 (13,85 etatu)

PSP w Biskupicach+ oddział przedszkolny

99+20

8+1

349

118

24 (13,3 etatu)

7 (4,85 etatu)

PSP  Roszkowicach+ oddział przedszkolny

56+16

7+1

355,51

148,51

22 (15,5 etatu)

5 (4 etaty)

ZSGLiZ w Byczynie

PSP -361
G-67
T-62
BS-19
KKZ-29

17
3
6
2
1

 

1452,7

 

651,5

66
(63,21 etatów)

29
(28,5 etatów)

 

Zestawienie danych  szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Byczyna  (IX-XII 2019 r.)

Nazwa placówki

Uczniowie/dzieci

Oddziały

Godziny ogółem

Godziny organu

Nauczyciele

Pracownicy niepedagogiczni

PP w Byczynie

193

9

381

381

15 (14,17 etatu)

14 (13,85 etatu)

PSP w Biskupicach+ oddział przedszkolny

103+14

8+1

353,5

117

23
(13,78 etatu)

7 (5 etatów)

PSP  Roszkowicach+ oddział przedszkolny

65+20

8+1

375,26

146,26

23
(14,26 etatu)

5 (4,25 etatu)

ZSGLiZ w Byczynie

PSP -342
T-64
BS -71

17
8
4

1132,28

393,5

66
(57,38 etatu)

28 (27,5 etatu)

Stypendia szkolne i naukowe, pracownicy młodociani, dowóz uczniów

W roku szkolnym 2018/2019 przyznano jednorazowo 48 uczniom stypendium szkolne za sześć miesięcy (styczeń – czerwiec 2019 r.). Wypłacono je w łącznej kwocie 55.560,00 zł. Kwota otrzymana
z budżetu Państwa na ten cel wyniosła 44.448,00 zł (80%), a środki własne samorządu wyniosły 11.112,00 zł (20%).  W roku szkolnym 2019/2020 stypendium szkolne przyznano i jednorazowo wypłacono za cztery miesiące (wrzesień - grudzień 2019 r.) 56 uczniom, w  tym także wypłacono zasiłek szkolny. Łącznie wydatkowano 30.480,00 zł. Kwota otrzymana z budżetu Państwa wyniosła 24.384,00 zł (80%), a środki własne samorządu, stanowiące 20% całości wyniosły 6.096,00 zł. Łącznie w 2019 r na stypendium  szkolne wypłacone 86.040,00 zł.

Burmistrz Byczyny w roku 2019, w okresie  styczeń – czerwiec przyznał i wypłacił stypendium naukowe dla 9 uczniów w  łącznej  kwocie 5 400,00 zł (po 600 zł/ucznia).

W okresie od stycznia do grudnia 2019 r. wypłacono pracodawcom zwrot kosztów kształcenia
w łącznej wysokości 66 464,98 zł.  5 pracodawców otrzymało zwrot kosztów za wykształcenie
7 uczniów jako naukę zawodu oraz 3 pracodawców otrzymała zwrot kosztów za wykształcenie
4 uczniów za przyuczenie do wykonywania określonej pracy.                         

W roku 2019 Gmina Byczyna otrzymała dotację na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla 591 uczniów w łącznej kwocie  52.756,36 zł.

W 2019 roku w związku z realizacją zadania związanego z obowiązkiem dowożenia dzieci do szkół   objęto 175 uczniów. Ponadto  zgodnie z uchwałą XVIII/138/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci  i Młodzieży uczęszczających do szkół na terenie gminy Byczyna dowożonych było 182 uczniów nieobjętych obowiązkiem dowozu     (zakupiono dla nich bilety wysokości 3% całości biletów). Średnio w 2019 r. było dowożonych około 357 uczniów. Kwota, jaka została wydana na ten cel  wyniosła 322 348,70 zł. 

Gmina Byczyna zgodnie z ustawą o systemie oświaty ma obowiązek zapewnienia uczniom niepełnosprawnym, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym – także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej. W naszej gminie dowożonych jest 7 uczniów do Kluczborka. Ponadto 9 osób niepełnosprawnych dowożonych jest codziennie na Warsztaty Terapii Zajęciowej  w Kluczborku.

Zgodnie z art. 39 ust. 4 i art. 127 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe oraz Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia  23 października   2007 r. w sprawie warunków ustalenia oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych od września 2019 r.  Gmina Byczyna podpisała  umowę z rodzicem, który własnym samochodem dowoził dziecko niepełnosprawne zgodnie z w/w ustawą. W 2019 r. zostało wypłacone na ten cel 1.754,60 zł. Ponadto Gmina Byczyna podpisała z gminą Gorzów Śląski porozumienie międzygminne
w realizacji zadania publicznego zapewnieniu uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu
i opieki do Zespołu Niepublicznych szkół w Kup. Na tej podstawie została podpisana umowa
z przewoźnikiem, który dowozi z naszej gminy dwie osoby niepełnosprawne i jedną osobę z Gorzowa Śląskiego. Koszt zadania od stycznia 2019 r. do grudnia 2019 r. wyniósł  64 560,00 zł, w tym Gmina Gorzów Śląski została obciążona notami księgowymi na łączną kwotę 36 000,00 zł.

 

 

Żłobek

W gminie funkcjonuje Publiczny Żłobek zlokalizowany Byczynie, w którym funkcjonują
2 oddziały. Łącznie w żłobku opieką objętych było w 2019 r. 15 dzieci. Koszty związane z działalnością niniejszej jednostki wyniosły 180.192,00  zł, zrealizowane dochody: 35.837,94 zł. Dodatkowo w roku 2019 Gmina Byczyna otrzymała dotację rządową w ramach programu „Maluch” w kwocie
27.000,00 zł, która przeznaczona została na bieżące utrzymanie placówki.

 

 

 

VI.2. Kultura i sport

 

Ośrodek Kultury w Byczynie w 2019 roku realizował zadania w dziedzinie wychowania i edukacji, upowszechniania kultury, sportu, rekreacji i czytelnictwa. W okresie sprawozdawczym uzyskał przychody na poziomie 1.101.519,63 złotych, z tego 1.020.000,00 złotych stanowiła dotacja podmiotowa z budżetu gminy, co stanowiło 96,60 %. Pozostałe to głownie wpływy z odpłatnej działalności instytucji. Niniejsza dotacja została podzielona na wsparcie działalności biblioteki w kwocie 135.000,00 złotych oraz na wsparcie działalności Ośrodka Kultury w łącznej kwocie
885 000,00 złotych. W roku 2019 z budżetu Ośrodka Kultury w Byczynie wykonane zostało zadania pn. ”Wymiana pokrycia dachowego na szatni Klubu Sportowego Hetman Byczyna” w kwocie 21.000,00 złotych oraz „Wymiana pokrycia dachowego na Basenie Miejskim w Byczynie” w kwocie 39.500,00 złotych. Ponadto w 2019 roku otrzymano środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 1.500,00 złotych na zakup książek do biblioteki z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa oraz 6.000,00 złotych na dofinansowanie projektu  z Programu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  „Dolina Stobrawy” pn.: „Akademia Poszukiwaczy Historii”. Przychody ze sprzedaży usług wynosiły 34.316,49 złotych, były to m.in. wpływy z basenu, siłowni, aerobiku, prowadzenia zajęć odpłatnych, wynajmu pomieszczeń. Pozostałe przychody stanowiły kwotę 7.800,14 złotych.

 

VI.3. Pomoc społeczna

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Byczynie jest jednostką organizacyjną Gminy Byczyna utworzoną
w celu wykonywania zadań własnych i zleconych określonych w ustawie o pomocy społecznej.  Jego działalność ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby
i możliwości. W roku 2019 OPS w Byczynie realizował wiele zadań wynikających z przepisów prawnych. Te najważniejsze dotyczyły następujących zadań:

 

Zadanie realizowane było ze środków własnych gminy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej osób samotnych, wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. W okresie I-XII 2019 roku opłacono w łącznej kwocie 367 798,04  zł pobyt za 13 osób
w 10 różnych DPS-ach.

 

Zasiłki celowe  wypłacone zostały w 2019  roku  dla 113 rodzin (149 świadczeń). Podstawą jego przyznania było zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, odzieży, drobnych remontów i napraw
w mieszkaniu.  Opłacono koszty pobytu 2 osobom w schronisku dla bezdomnych. Wydatki na ten cel zostały sfinansowane ze środków własnych gminy – 12 528,00 zł. Z dotacji celowej  na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej otrzymanej od  Wojewody wypłacane są zasiłki okresowe. Zasiłek okresowy przyznawany jest na podstawie art.38 ustawy o pomocy społecznej
i przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą, ciężką chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego .Zasiłek okresowy ustalany jest w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości 50%  różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, a w przypadku rodziny do wysokości 50%  różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. O okresie na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy decyduje Dyrektor OPS na podstawie okoliczności sprawy. W roku 2019 przyznano decyzją zasiłek okresowy 108 rodzinom na okres średnio 3 miesięcy w tym z powodu: bezrobocia, długotrwałej choroby, oraz niepełnosprawności. Wydatkowano kwotę w wysokości 259 277,37 zł.

 

      Zadanie realizowane  ze środków gminy w zakresie dodatków mieszkaniowych i z dotacji
z budżetu państwa w zakresie dodatków energetycznych. W roku 2019 dodatek energetyczny wypłacono dla 34 rodzin. W ramach zadań własnych wypłacany jest dodatek mieszkaniowy, który jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę osobom o niskich dochodach, które mają ustalony tytuł prawny do lokalu. Z tej formy pomocy w roku 2019 skorzystały 104 rodziny.

 

Zasiłki stałe przyznawane są dla osób posiadających orzeczony umiarkowany lub znaczny  stopień niepełnosprawności oraz dla osób w wieku emerytalnym a nie mających prawa do świadczeń emerytalno-rentowych z ZUS lub KRUS W roku 2019 roku zasiłki stałe otrzymało 33 osoby, kwota wydatkowana na zasiłki stałe – 206 356,48 zł

Świadczenie to finansowane jest z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w  wysokości 100%.

W ramach zadań własnych wykonano wydatki  w kwocie 600,00 zł dotyczące  nienależnie pobranych zasiłków stałych zwróconych na rachunek bankowy OPS.  Kwoty te są przekazywane do Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.

 

Z usług opiekunów w 2019 roku skorzystało 41 osób. W roku 2019 pozyskano środki na realizacje ww. zadania w wysokości 10 995,00 zł w ramach którego sfinansowano w 50% usługi opiekuńcze dla osób powyżej 75 roku życia.

 

Ponadto w ramach zadań zleconych wydatkowano 185 000,00 zł na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych. Skorzystało z nich 16 osób, w tym 5 dzieci. Rodzice ponoszą częściową odpłatność za te usługi. Wpływy za te usługi  w 95% stanowią dochód budżetu państwa i w 5% stanowią dochód gminy.

 

W ramach tej inicjatywy realizowane jest zadanie zlecone gminom dotyczące wypłaty świadczenia wychowawczego  „500+”. Ośrodek Pomocy Społecznej w/w świadczenie w roku 2019 realizował na bieżąco. Wypłacono świadczenie wychowawcze w formie pieniężnej dla 1415 dzieci. Łączne nakłady przeznaczone na to zadanie w roku 2019 wyniosły 6.746.562,45 zł.

 

 

      W roku 2019 realizowano wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków dla opiekunów, świadczenia rodzicielskiego, funduszu alimentacyjnych dla osób samotnie wychowujących dzieci, mających zasądzone alimenty, których egzekucja przez komornika jest bezskuteczna oraz składek emerytalno-rentowych od niektórych świadczeń rodzinnych. Poniesiono koszty w wysokości łącznej 3 829 399,85 zł.

 

W ramach tej inicjatywy ponoszone były wydatki bieżące na współfinansowanie pobytu dzieci
w rodzinach zastępczych. Środki przekazywane były do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kluczborku jako realizatora zadań. W roku 2019 przekazano 78 838,69 zł. Koszty ponoszone przez Ośrodek Pomocy Społecznej wynosiły odpowiednio :

W 2019 roku w 14 rodzinach zastępczych było umieszczonych 21 dzieci
z gminy Byczyna.

 

W ramach tej inicjatywy ponoszone były wydatki bieżące dotyczące współfinansowania pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Środki przekazywane były do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku jako realizatora zadań. W roku 2019 przekazano 68 189,47 zł. W okresie I-XII 2019 roku 6 dzieci z gminy Byczyna była umieszczona w placówkach opiekuńczo- wychowawczych tj. w Domu Dziecka w Bąkowie i w Domu Dziecka w Lasowicach Małych.

 

VI.4. Centra Integracji Społecznej                       

 

Od stycznia 2016 roku Centrum Integracji Społecznej funkcjonuje w formie prawnej jako jednostka budżetowa. Centrum realizuje zadania własne jednostki samorządu terytorialnego związane m.in. z aktywizacją osób dysfunkcyjnych poprzez reintegrację społeczną i zawodową. Ideą Centrum w ramach reintegracji społecznej jest kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych oraz wyrównywanie szans na rynku lokalnym. Uczestnikami Centrum są osoby długotrwale bezrobotne, bezdomne, niepełnosprawne, po zakładzie karnym oraz uzależnione od alkoholu. Z obserwacji specjalistów pracujących z podopiecznymi Centrum wynika, że uczestnikami są osoby w coraz większym stopniu uzależnione od swoich nałogów i od pomocy społecznej.
W ramach realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego (IPZS)
dla uczestników przeprowadzono różne działania. Podstawowe informacje nt. realizacji zadań Centrum w roku 2019 to:

1. Ilość uczestników na dzień 31.12.2019 r.: 30 osób.

2. Ilość przyjętych w 2019 r.: 37 osób, ilość realizujących IPZS 63 osoby.

3. Przeprowadzone szkolenia doskonalące umiejętności zawodowe:

4. Grupy edukacyjne - przeprowadzono 400 godzin zajęć kompetencji  społecznych

5. Indywidualne spotkania wsparcia  dla uczestników – 120 godzin

6. Indywidualne konsultacje z doradą zawodowym

7. Indywidualne konsultacje z psychologiem

Zgodnie z art.14 ustawy o finansach publicznych Centrum wykonywało zadania własne gminy.
Na mocy podpisanych porozumień i umowy z gminą uczestnicy Centrum zajmowali się rozprowadzaniem przesyłek listowych, opróżnianiem koszy ulicznych, pielęgnacją terenów zielonych, utrzymaniem czystości na drogach i ulicach, a także obsługą kompleksową targowiska miejskiego.

W roku 2019 wydatki poniesione przez CISPOL w Polanowicach to kwota: 1 041 425,25zł. W tym:

Dochody wypracowane przez Centrum w poprzednim roku wyniosły: 369.900,74 zł

 

VI.5. Rolnictwo, melioracje, akcyza i szacowanie strat

 

Zwrot podatku akcyzowego jest dotowany w 100% z budżetu państwa. W roku 2019 złożono  435 wniosków o zwrot podatku, w sumie na 12.328,7583 ha gruntów oraz na 1.586,44 szt. jednostek przeliczeniowych bydła. Łączna ilość paliwa wykorzystana do produkcji rolnej wynikająca
z dołączonych przez producentów rolnych faktur wyniosła 1.149.424,37 litrów. Łącznie z budżetu państwa na ten cel pozyskano 1.172.412,86 zł, z czego zwrot producentom rolnym, podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniósł: 1.149.424,37 zł

W roku 2019 w okresie od lipca do grudnia wykonywano prace związane z szacowaniem szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych skutkami niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na terenie woj. opolskiego tj. suszą. Złożono
ok. 200 wniosków o szacowanie strat w uprawach zbóż jarych i ozimych, kukurydzy, rzepaku, buraków, ziemniaków, roślin motylkowych i strączkowych na gruntach ornych, łąkach i pastwiskach.

W roku 2019 r. Burmistrz Byczyny wydał zezwolenie na uprawę konopi włóknistych na obszarze 4,11 ha w miejscowości Kostów. W związku z tym, iż jest to zadanie zlecone prowadzona była współpraca z Wojewodą Opolskim w tym zakresie.

Gmina Byczyna współdziałała z instytucjami weterynaryjnymi w zakresie profilaktyki
i lecznictwa weterynaryjnego. Podejmowane były również działania dotyczące akcji weterynaryjnych, akcji kontrolnych i profilaktycznych zwalczania chorób zaraźliwych u zwierząt. Współpraca dotyczyła również zadań realizowanych z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu
w zakresie przekazywania na terenie gminy Byczyna informacji o pojawieniu się chorób, szkodników
i owadów oraz o sposobach ich zwalczania na uprawach i płodach rolnych. Gmina Byczyna współpracowała także z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, m.in. w zakresie przekazywania informacji oraz prowadzenia akcji dot. bezpiecznej pracy rolnika oraz pracy rolników                                  w gospodarstwie rolnym. Wydawane były również zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym
i o posiadaniu gospodarstwa rolnego.

W ramach realizacji zadań prowadzone były również prace na urządzeniach wodnych.
Na terenie gminy funkcjonuje Samodzielna Miejsko-Gminna Spółka Wodna, która realizuje zadania związane z melioracjami, tj. utrzymaniem urządzeń melioracji szczegółowych. Spółka utrzymuje się ze składek członkowskich oraz uzyskanych dotacji.

Powierzchnia zmeliorowanych gruntów objętych działalnością Samodzielnej Miejsko -Gminnej Spółki Wodnej wynosi  ok. 5700 ha, natomiast długość rowów objętych utrzymaniem Spółki wynosi ok. 300.000 metrów bieżących. W roku 2019 wykonano konserwację mechaniczną rowów melioracyjnych na odcinku 14,015 km oraz naprawę drenarek na odcinku 2,24 km na kwotę 135.527,44  zł.

 

VI.6. Gospodarka odpadami

 

Na podstawie pozyskanych danych oraz informacji z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, w roku 2019 z terenu Gminy Byczyna odebrano/zebrano 2 993,1 Mg odpadów komunalnych, tj.  o ok. 2,3 % (67,5 Mg) więcej niż w 2018 r., z tego:

Ilość wytworzonych odpadów komunalnych na terenie Gminy w 2019 r. wyniosła 3 325,7 Mg. Ilość zebranych bioodpadów wzrosła o ok. 53,7 % w stosunku do 2018 r. - stanowiło to jednak nadal tylko ok. 26,9 % odpadów tego typu wytworzonych w 2019 r. Podobnie,
jak w poprzednim roku sprawozdawczym stwierdzono brak jakichkolwiek ilości odpadów niebezpiecznych wśród zebranych selektywnie odpadów.

Rozbieżność pomiędzy liczbą ludności zarejestrowaną w Urzędzie Miejskim w Byczynie na pobyt stały, a liczbą ludności wynikającą ze złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji wyniosła ok. 15,66 % (1 410 osób).

Z powodu zmian legislacyjnych, obecnie nie ma możliwości określenia, czy Gmina spełniła zapisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) w odniesieniu do dopuszczalnego poziomu redukcji masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania  oraz wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów pochodzących z sektora komunalnego - wspomniane poziomy obliczane są na etapie sporządzania przez Gminę sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, a termin wykonania wspomnianego sprawozdania został przesunięty ustawowo z końca marca na koniec sierpnia.

Analiza realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami pochodzącymi z sektora komunalnego wykazała, że konieczna jest kontynuacja oraz intensyfikacja działań prowadzonych
w 2019 r.:

 

VI.7. Bezpieczeństwo publiczne  i ochrona p.poż

 

               Gmina Byczyna w roku 2019 realizowała zadania ochrony przeciwpożarowej zgodnie z ustawą
o samorządzie gminnym oraz ustawą o ochronie przeciwpożarowej, zapewniając działalność ratowniczo-gaśniczą przez utrzymywanie 9 jednostek OSP, w tym dwóch jednostek OSP znajdujących się w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym. Wydatkowano na ten cel 223.013,84 zł, w tym
z funduszu sołeckiego 22.689,82 zł. Wśród kosztów wynagrodzeń i pochodnych od nich odprowadzanych, świadczeń na rzecz osób fizycznych, zakupu energii elektrycznej, badań lekarskich
i ubezpieczeń zarówno osób, jak i sprzętu środki przeznaczono m.in. na:

 

VI.8. Promocja gminy

 

W roku 2019 promocja gminy realizowana była w głównej mierze przez Ośrodek Kultury
w Byczynie. W Urzędzie Miejskim w Byczynie, do minimum zmniejszono wydatki na działania promocyjne. W tym dziale jednak wydatkowano środki na:

 

VI.9. Budżet obywatelski i fundusz sołecki

 

W roku 2019, zgodnie z regulaminem budżetu obywatelskiego miasta Byczyny dofinansowanie otrzymały dwie propozycje:

 

W ramach funduszu sołeckiego w budżecie gminy wyodrębniono 435.792,64 zł. Sołectwa zrealizowały zadania wykorzystując tę kwotę w 98,01 % (wykorzystano 427.118,70 zł). W poniższej tabeli zebrano dane dotyczące kwot, jakimi dane sołectwa dysponowały.

SOŁECTWO

Plan

Wykonanie

%

BISKUPICE

34 509,04

34 284,56

99,35

BOREK

11 896,76

11 582,86

97,36

CHUDOBA

13 162,37

13 160,73

99,99

CIECIERZYN

20 291,99

19 322,72

95,22

DOBIERCICE

20 966,98

20 939,95

99,87

GOŁKOWICE

14 934,23

14 335,76

95,99

GOSŁAW

10 040,53

10 039,13

99,99

JAŚKOWICE

19 110,75

18 884,69

98,82

JAKUBOWICE

19 237,31

19 077,44

99,17

JANÓWKA

18 562,32

17 966,95

96,79

KOCHŁOWICE

17 001,40

16 349,74

96,17

KOSTÓW

24 637,26

24 191,28

98,19

MIECHOWA

18 942,00

18 232,13

96,25

NASALE

23 751,33

23 403,23

98,53

PARUSZOWICE

20 629,49

20 411,97

98,95

POGORZAŁKA

10 335,84

10 202,51

98,71

POLANOWICE

33 074,68

32 407,01

97,98

PROŚLICE

23 793,52

23 420,23

98,43

PSZCZONKI

13 795,18

13 518,68

98,00

ROSZKOWICE

30 923,14

30 060,74

97,21

SARNÓW

13 584,24

13 291,75

97,85

SIEROSŁAWICE

11 221,77

10 695,71

95,31

WOJSŁAWICE

11 390,51

11 338,93

99,55

OGÓŁEM

435 792,64

427 118,70

98,01

 

 

VI.10. Spółki

 

Na dzień 31.12.2019 roku Gmina Byczyna posiada udziały w niżej wymienionych spółkach:

 1. Wodociągi i Kanalizacja „ HYDROKOM” sp. z o.o. w Kluczborku - 4.481 udziałów po 1.000,00 zł każdy na łączną kwotę 4 481 000,00 zł
 2. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku sp. z o.o. – 209 udziałów po 500 zł każdy na łączną kwotę 104 500,00 zł
 3. Krajowy Fundusz Poręczeniowy "Samorządowa Polska" sp. z o.o. - 50 udziałów po 1.000,00 zł każdy na łączną kwotę 50 000,00 zł
 4. BS Namysłów na łączną kwotę 3 288,00 zł.
 5. Rycerska Byczyna – 3 205 udziałów po 1.000,00 zł każdy na łączną kwotę 3 205 000,00 zł.

 

W roku 2019  rozpoczęto proces likwidacji spółki „Rycerska Byczyna”. W związku z tym umorzono 15.000.000 zł udziałów, które zasiliły konto gminy Byczyna.  

 

VII. WSPÓŁPRACA Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU ORAZ ORGANIZACJAMI I PODMIOTAMI

 

W budżecie gminy Byczyna, w 2019 roku zaplanowano i częściowo wydatkowano środki finansowe związane z udzieleniem pomocy innym jednostkom samorządowym, na podstawie zawartych umów i porozumień. Ponadto udzielono dotacji organizacjom pozarządowym w ramach ustawy o sporcie.

 

VII.1. Wsparcie innych jednostek samorządu terytorialnego

 

W 2019 r. Gmina Byczyna udzieliła wsparcia w formie dotacji Powiatowi Kluczborskiemu, Gminie Kluczbork oraz Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku. Niniejsze dotacje dotyczyły: 

Dotacja dotyczyła zakupu przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku kompresora do napełniania butli napowietrznych do aparatów oddechowych. Opiewała na kwotę 7.000,00 zł. Dotacja została rozliczona i wykonana w 100,00%.

Dotacja celowa w formie pomocy finansowej na dofinansowanie szczepień przeciwko meningokokom grupy C dla dzieci zameldowanych na pobyt stały w Gminie Byczyna. Dotacja celowa rozliczona została w wysokości 2.801,00 zł. 

Dotacja celowa przekazana została dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
z przeznaczeniem na pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie w kwocie
6 000,00 zł.

Dotacja na zadania bieżące dotycząca dofinansowania kosztów dzierżawy dystrybutora do wody pitnej udzielona w kwocie 360,00 zł.

Dotacja w kwocie 2 000,00 zł przeznaczona została na dofinansowanie XLIV Międzynarodowego Kolarskiego Wyścigu Juniorów Młodszych „Po Ziemi Kluczborskiej i Oleskiej”.

W roku 2019 przekazano kwotę 10 000 zł na Państwowy Fundusz celowy na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku w kwocie 10 000,00 zł.

 

VII.2. Wsparcie organizacji pozarządowych w ramach ustawy o sporcie

 

Zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Byczyna w 2019 r. realizowane były dzięki wsparciu środkami finansowymi z budżetu gminy przez następujące organizacje pozarządowe:

1. Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” w Byczynie: realizowało:

2. Ludowy Klub Sportowy „HETMAN” realizował  zadanie pn. „Piłka nożna dla wszystkich”, które było adresowane do ok. 70 zawodników klubu. Przyznano dotację w kwocie 57.000,00 zł

3. Gminny Uczniowski Klub Sportowy w Byczynie: realizował:

4. Akademia Karate Tradycyjnego w Opolu: realizował zadanie pn. „Wspieranie Karate Tradycyjnego w zakresie rozwoju sportu w gminie Byczyna” adresowane do dzieci i młodzieży z terenu gminy Byczyna uczęszczających w zajęciach karate na sali przy basenie miejskim. Udzielono dotację z
w kwocie 10.000,00 zł.

 

VII.3. Dotacje w ramach ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

 

W ramach środków budżetu gminy Byczyna 2019 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków zostały przydzielone dwie dotacje:

1. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Augustyna w Kostowie otrzymała dotację
w wysokości 8 000,00 zł na prace związane z wymianą pokrycia dachowego połaci mansardy od strony zachodniej kościoła pw. św. Augustyna.

2. Krystyna i Andrzej Janik „Dwór w Biskupicach” otrzymali dotację w wysokości 5 000,00 zł na remont elewacji budynku.

 

 

 

VIII. PODSUMOWANIE

 

W niniejszym raporcie ukazano realizację przez Gminę Byczyna poszczególnych, planów, programów, strategii, uchwał i zadań. Szczególnie duży nacisk położono na przedstawienie sytuacji finansowej gminy, która ogólnie ujmując, biorąc pod uwagę spore zadłużenie, jest bardzo trudna.

Rok 2019 był drugim rokiem zdominowanym przez zaciągnięte w 2017 roku wielomilionowe zobowiązanie wobec KFIZ, dlatego też ilość wydatkowanych środków, głównie inwestycyjnych została ograniczona do minimum. W roku 2019 ograniczano również wydatki bieżące. Zaczęto minimalizować koszty związane z administracją publiczną.

 Realizacja wielu zadań obarczona była ryzykiem. Problemy napotkane zostały podczas końcowego rozliczenia inwestycji związanej ze ścieżką rowerową Polanowice – Kochłowice, przydomowymi oczyszczalniami ścieków czy chociażby z adaptacją budynku użyteczności publicznej na potrzeby osiedlenia dwóch rodzin repatrianckich.  W roku 2019 nie udało się po raz kolejny sprzedać nieruchomości Byczyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, a na dodatek fundacja, która wynajęła internat w Polanowicach nie wywiązała się z umowy – nie wpłacając należnego gminie czynszu.

Mimo wyżej wymienionych problemów, dzięki prowadzeniu racjonalnej polityki wydatkowej
w roku 2019 przeprowadzono remont cząstkowy dróg publicznych, fundusz sołecki został utrzymany, a budżet obywatelski zrealizowany. Otrzymano również środki zewnętrzne na remont
ul. Kościuszki, która w chwili obecnej jest w fazie wykonywania. W roku 2019 przeprowadzono ponadto remont kaplicy św. Jadwigi w Byczynie, wyremontowano dach w Publicznej Szkole Podstawowej
w Biskupicach, wymieniono część okien w budynku Zespołu Szkół w Byczynie przy ul. Borkowskiej oraz zbudowano zatokę autobusową przy budynku szkoły na ulicy Poznańskiej. Ponadto przeprowadzono remont kuchni w Publicznym Przedszkolu w Byczynie, wymieniono rozdzielnie prądu w Centrum Integracji Społecznej „CISPOL” w Polanowicach, wykonano remont dachu nad szatniami stadionu miejskiego, sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej oraz siłowni.

W roku 2019 złożony został także wniosek o modernizację oczyszczalni ścieków w Biskupicach
i Polanowicach oraz na budowę ulic Kwiasowskiego i Lazara w Byczynie, a dzięki stowarzyszeniu Gminny Uczniowski Klub Sportowy w Byczynie pozyskano środki na częściowy remont trybun stadionu miejskiego w Byczynie, który w bieżącym roku jest planowany do wykonania.

W roku 2019 wykonano także kolejny etap budowy remizy OSP w Kostowie, przeznaczając na ten cel około 100.000 zł oraz zakończono dwa newralgiczne projekty społeczne „Twoje życie nasza wspólna sprawa” oraz „OWES dla Subregionu Północnego województwa opolskiego”.

Ilość wykonanych zadań zdeterminowana była przede wszystkim przez spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań, a te w roku 2019 w sumie wyniosły ponad 5.600.000 zł. Dochody budżetowe Gminy Byczyna na rok 2019 (po wprowadzonych zmianach) zaplanowane w wysokości ponad 51,1 mln zł zostały wykonane w wysokości ponad 61,8 mln zł, w tym dochody majątkowe zaplanowane na poziomie 5 mln zł wykonano w kwocie 16,3 mln zł. Zaznaczyć jednakże należy, że ta różnica wynika z faktu, iż początkowo planowano umorzenie 3,6 mln zł udziałów ze Spółki „Rycerska Byczyna” celem zapłaty zobowiązań wobec KFIZ, a umorzono, w związku z likwidacją Spółki 15 mln. Na koniec roku 2019 pozostało na koncie Gminy Byczyna dokładnie: 14.882.240,61 zł, co oznacza, że pierwotnie na początku roku 2019 planowano posłużenie się środkami pochodzącymi z umorzenia udziałów w celu „domknięcia” budżetu w kwocie ponad 3.650.000 zł, a na koniec roku okazało się,
że tak naprawdę wykorzystano jedynie nieco ponad 117 tys. zł. 

 Mimo iż, niniejszy rok można uznać za umiarkowanie udany, to kolejne lata będą wymagały nie lada dyscypliny finansowej. Według Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna spłata zobowiązań rozłożona została na lata do 2034 roku włącznie. Rok 2019 udało się, dzięki skrupulatnej polityce finansowej zakończyć posiadając w dalszym ciągu zabezpieczenie w kwocie około 15 mln zł. Niemniej jednak, żeby wyjść z problemów finansowych potrzeba kolejnych, długich lat. Potrzebna jest konsekwentna minimalizacja wydatków i ograniczanie planowania inwestycji przez kolejnych kilka lat.. Ponadto w związku z tym, iż w latach kolejnych, w szczególności w okresie od 2023-2031 zobowiązania z tytułów umów z KFIZ, kredytów i odsetek od nich naliczonych będą wynosiły rokrocznie około 6-7 mln nie obejdzie się bez sprzedaży składników majątkowych.

Do tej pory zrobione zostały dwa kroki. Malutki w roku 2018, trochę większy w roku poprzednim. Do pełnego zadowolenia brakuje jeszcze kolejnych 15. Każdy następny trudniejszy do postawienia, ale możliwy dzięki konstruktywnej współpracy pomiędzy organami naszej Gminy.

 

Wersja XML