Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 kwietnia 2020 roku, sesjaXXIII, Kadencja VIII

UCHWAŁA NR XXIII/148/20 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 kwietnia 2020 r  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego na realizację zadania pomocy dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. PDFUchwała Nr XXIII_148_ 20 - 6000.pdf

UCHWAŁA NR XXIII/149/20 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu KluczborskiegoPDFUchwała Nr XXIII_149_20- 8400 .pdf

UCHWAŁA NR XXIII/150/20 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 kwietnia 2020 r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu KluczborskiegoPDFUchwała Nr XXIII_150_20 - 360.pdf

UCHWAŁA NR XXIII/151/20 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej PDFUchwała Nr XXIII_151_20 - inicjatywa.pdf

UCHWAŁA NR XXIII/152/20 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 kwietnia 2020 r. W sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie przyjęcia uchwały Rady Miejskiej w Byczynie w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych w Byczynie przy drodze Wojewódzkiej nr 487 PDFUchwała Nr XXIII_152_20 - Petycja.pdf

UCHWAŁA NR XXIII/153/20 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych PDFUchwała Nr XXIII_153_20 - Przystanek.pdf

UCHWAŁA NR XXIII/154/20 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Byczyna na lata 2021-2030 PDFUchwała Nr XXIII_154_20 - Strategia.pdf

- UCHWAŁA NR XXIII/155/20 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych Gminy Byczyna,  PDFUchwała Nr XXIII_155_20 - diety.pdf

UCHWAŁA NR XXIII/156/20 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości  PDFUchwała Nr XXIII_156_20-dzierżawy.pdf

UCHWAŁA NR XXIII/157/20 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie gminy Byczyna na rok 2020. PDFUchwała Nr XXIII_157_20 - program opieki.pdf

UCHWAŁA NR XXIII/158/20 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Zamojskiego w Byczynie wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Byczynie poprzez dodanie drugiej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych PDFUchwała Nr XXIII_158_20 - przekształcenie.pdf

UCHWAŁA NR XXIII/159/20 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie regulaminu korzystania z kaplicy przedpogrzebowej przy ul. Dworcowej w Byczynie PDFUchwała Nr XXIII_159_20 - Kaplica.pdf

- UCHWAŁA NR XXIII/160/20 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Byczyna na 2020 rok, PDFUchwała Nr XXIII_160_20 Budzet.pdf

- UCHWAŁA NR XXIII/161/20 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Byczyna na lata 2020-2034, PDFUchwała Nr XXIII_161_20 - WPF.pdf

UCHWAŁA NR XXIII/162/20 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z 1szt. drzewa z gatunku buk zwyczajny wchodzącego w skład pomnika przyrodyPDFUchwała Nr XXIII_162_20-Pomnik.pdf

UCHWAŁA NR XXIII/163/20 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/275/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia publicznego żłobka, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Byczyna PDFUchwała Nr XXIII_163_20-Żłobek.pdf

- UCHWAŁA NR XXIII/164/20 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso, PDFUchwała Nr XXIII_164_20-Inkaso.pdf

UCHWAŁA NR XXIII/165/20 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku wpisanym do rejestru zabytków. PDFUchwała Nr XXIII_165_20-bonifikata.pdf

- UCHWAŁA NR XXIII/166/20 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 kwietnia 2020 r.  w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze gminy Byczyna dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. N.M.P. w Polanowicach na prace konserwatorskie instrumentu organowego w Kościele pw. Matki Boskiej Królowej Polski w Jakubowicach, PDFUchwała Nr XXIII_166_20- Jakubowice.pdf

- UCHWAŁA NR XXIII/167/20 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 kwietnia 2020 r.
w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze gminy Byczyna dla Janusza Jasińskiego na remont pokoju i łazienki zabytkowego pałacu w Gołkowicach,  PDFUchwała Nr XXIII_167_20 - Gołkowice.pdf

- UCHWAŁA NR XXIII/168/20 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 kwietnia 2020 r.
w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze gminy Byczyna dla Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku nr 16 przy ul. Kościelnej w Byczynie, PDFUchwała Nr XXIII_168_20-Kościelna.pdf

- UCHWAŁA NR XXIII/169/20 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 kwietnia 2020 r.
w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze gminy Byczyna dla Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku nr 31 przy ul. Okrężnej w Byczynie PDFUchwała Nr XXIII_169_20-Okrężna.pdf

- UCHWAŁA NR XXIII/170/20 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości, PDFUchwała Nr XXIII_170_20 - rata podatku.pdf

- UCHWAŁA NR XXIII/171/20 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości, PDFUchwała Nr XXIII_171_20-zwolnienia od podatku.pdf

- UCHWAŁA NR XXIII/172/20 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej, PDFUchwała Nr XXIII_172_20-opłata prolongacyjna.pdf

UCHWAŁA NR XXIII/173/20 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Byczynie analizy petycji Renaty Sutor złożonej w interesie publicznym w zakresie zmiany
przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej "tarczy antykryzysowej") oraz przedłużenia terminu jej rozpatrzenia. PDFUchwała Nr XXIII_173_20-Petycja 2.pdf

UCHWAŁA NR XXIII/174/20 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 kwietnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Byczyna w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu PDFUchwała Nr XXIII_174_20-Regulamin.pdf

PDFWyniki głosowania na XXIII sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 27 kwietnia 2020 r..pdf
 

Wersja XML