Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół z XV sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 września 2019 r.

Protokół Nr XV/19

XV sesja Rady Miejskiej w Byczynie dnia 25 września 2019 r.

Obrady rozpoczęto 25-09-2019 o godz. 15:00, a zakończono o godz. 19:00 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 radnych:

1. Grzegorz Bednarek

2. Urszula Bilińska

3. Władysław Buła

4. Krzysztof Janki

5. Damian Gocejna

6. Jacek Kulisiński

7. Barbara Maślanka

8. Gabriela Paszek

9. Adam Radom

10. Aneta Spodymek-Oberska

11. Zygmunt Wiśniewski

12. Grzegorz Kapica

13. Radosz Dariusz

14. Jerzy Pluta

 

 

Ad. 1. Otwarcie sesji.

Otwarcia sesji dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej w Byczynie – Urszula Bilińska, która przywitała Burmistrza Byczyny – Iwonę Sobania, Zastępcę Burmistrza – Renatę Marzec, Skarbnika – Edytę Sztucką, Mecenasa – Zdzisława Pelca, kierowników jednostek organizacyjnych, sołtysów oraz wszystkich zebranych.

Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad i wskazanie sekretarza sesji.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że obrady są prawomocne. W obradach uczestniczy 14 radnych. Na sekretarza sesji został wybrany Wiceprzewodniczący – Adam Radom

Ad. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania obrad.

Przewodnicząca Rady zakomunikowała, że sesja jest sesją zwyczajną, zawiadomienie zostało wysłane w ustawowym terminie 7 dni. Do zawiadomienia o sesji zostały dołączone wszystkie projekty uchwał, które zostały ujęte w proponowanym porządku obrad.

Następnie Przewodnicząca Rady zapytała, czy ktoś z zebranych ma uwagi do trybu zwołania sesji.

Nikt nie zabrał głosu. Przewodnicząca Rady stwierdziła, że sesja została zwołana prawidłowo.

Ad. 4. Przyjęcie porządku obrad.

Głos zabrała Burmistrz Byczyny, która złożyła wniosek w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i uczniów uczęszczających do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Byczyna (druk nr 115).

Następnie głos zabrała Przewodnicząca Rady, złożyła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad   projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji stałych Rady Miejskiej w Byczynie (druk nr 116).

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Adam Radom złożył wniosek o zmianę w punkcie 7 „d” słowa z „okręgowy” na „rejonowy”.

Przewodnicząca Rady – Urszula Bilińska - poddała pod głosowanie z osobna trzy wnioski, które zostały przyjęte przez radnych jednogłośnie (14 głosów „za”)

Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie nowego porządku obrad, który został przyjęty jednogłośnie (14 głosów „za”)

 1. Otwarcie sesji.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad i wskazanie Sekretarza sesji.

 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania sesji.

 4. Przyjęcie porządku obrad.

 5. Przyjęcie protokołu z XIV sesji.

 6. Sprawozdanie Burmistrza Byczyny z podejmowanych działań i decyzji w okresie międzysesyjnym.

 7. Wybór ławnika do Sądu Rejonowego w Kluczborku.

 1. Przedstawienie opinii Zespołu ds. Opiniowania kandydatów na ławników,

 2. Wybór komisji skrutacyjnej.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych (druk nr 100).

 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Kluczborku na kadencję 2020 -2023 (druk nr 101) - przedstawienie protokołu z wyników głosowania.

 1. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały nr IV/13/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej (druk nr 102)

b) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (druk Nr 103)

c) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk nr 104)

d) przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Gminy Byczyna (druk nr. 105)

e) nadania drodze gminnej statusu drogi publicznej i ustalenia jej przebiegu (druk nr 106)

f) zmiany uchwały w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso (druk nr 107)

g) zmiany w budżecie Gminy Byczyna na 2019 rok (druk nr 108)

h) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2019-2034 (druk nr 109)

i) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, fragmentów obrębów geodezyjnych Ciecierzyn, Miechowa, Proślice, Polanowice w gminie Byczyna (druk nr 110)

j) zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy Byczyna w ramach procedury repatriacyjnej określonej imiennie rodziny polskiego pochodzenia (druk nr 111)

k) zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy Byczyna w ramach procedury repatriacyjnej określonej imiennie rodziny polskiego pochodzenia (druk nr 112)

l) zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy Byczyna w ramach procedury repatriacyjnej określonej imiennie rodziny polskiego pochodzenia (druk nr 113),

m) zmiany uchwały Rady Miejskiej w Byczynie Nr XXXIX/273/09 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Byczyna (druk nr 114)

n) wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i uczniów uczęszczających do szkół i przedszkoli na terenie gminy Byczyna (druk nr 115)

o) zmiany składu osobowego Komisji stałych Rady Miejskiej w Byczynie (druk nr 116).

 1. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli.

 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.

 3. Wolne wnioski i zapytania.

 4. Komunikaty.

 5. Zakończenie sesji.

Ad. 5. Przyjęcie protokołu z XIV sesji

Przewodnicząca Rady przystąpiła do przyjęcia protokołu XIV sesji Rady Miejskiej
w Byczynie, poddając go pod głosowanie bez uprzedniego czytania. Protokół został przyjęty jednogłośnie (14 głosów „za”).

Ad. 6 Sprawozdanie Burmistrza Byczyny z podejmowanych działań i decyzji w okresie międzysesyjnym.

Głos zabrała Zastępca Burmistrza – Renata Marzec, która odpowiedziała na pytania zadane na poprzedniej sesji. Na początku Zastępca Burmistrza odpowiedziała na pytanie Radnego Jerzego Pluty dotyczące korzyści majątkowych jakie Gmina Byczyna ma z wydobycia kruszyw przez firmę w Jakubowicach. Zostały przedstawione dochody z tytułu podatku oraz opłaty za kopaliny. Następnie Zastępca Burmistrza odpowiedziała na pytanie dotyczące przesunięcia przystanku w Jakubowicach. Zostało wystosowane pismo do Starosty Kluczborskiego, jednak nie wpłynęła jeszcze odpowiedź.

Dalej Zastępca Burmistrza odpowiedziała na pytanie Wiceprzewodniczącego Adama Radoma, dotyczące wymiany stacji Trafo przez firmę Tauron. Na spotkaniu z przedstawicielami firmy Tauron, została poinformowana, że będą wymieniane pojedyncze stacje, jednak nie ma mowy, aby zostały wymienione wszystkie stacje Trafo, ze względu na zbyt duże koszty. Następnie Zastępca Burmistrza – Renata Marzec - odpowiedziała, na pytanie Radnej Gabrieli Paszek o przeniesienie linii energetycznej na ulicy Kościuszki pod ziemię. Firma Tauron analizuje tę inwestycję. W dalszej części Zastępca Burmistrza poinformowała, że na wniosek Radnej Gabrieli Paszek w najbliższym czasie zostanie przeprowadzony przegląd drzew przy ul. Klonowej pod względem bezpieczeństwa. Zostało wystosowane także pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu o wyznaczenie dodatkowego przejścia dla pierwszych na przy Poznańskiej oraz przywrócenia linii ciągłej w miejscowości Gołkowice.

Następnie Zastępca Burmistrza odniosła się do pytania Radnego Dariusza Radosza o przesunięcie słupa energetycznego na chodniku w kierunku Jaśkowic. Przedstawiciele Firmy Tauron poinformowali, że z wnioskiem o przesuniecie słupa musi wystąpić właściciel chodnika czyli Powiat Kluczborski i jest to robione na koszt właściciela.

W dalszej części Zastępca odpowiedziała na pytanie Sołtysa Chudoby dotyczące przejęcia gruntów z KOWR na potrzeby budowy świetlicy w Chudobie. 21 sierpnia zostało wystosowane pismo w tej sprawie.

Następnie głos zabrała Burmistrz Byczyny, która powiedziała, że został podpisany aneks z wykonawcą remontu kaplicy na wymianę murłat i roboty dodatkowe. Wykonawca do końca października ma zakończyć remont.

Odbyło się spotkanie z radnymi odnośnie remontu dróg ul. Kościuszki i Klonowej. Do obu dróg gmina otrzymała dofinasowanie, jednak gminy nie stać na wykonanie obu dróg. Dlatego została podjęta decyzja o remoncie tylko ul. Kościuszki. Burmistrz Byczyny przedstawiła zakres wykonania remontu.

Następnie poinformowała, że została wykonana część ogrodzenia w zabytkowym parku w Gołkowicach, zostały wykonane cząstkowe remonty dróg w Jakubowicach, Paruszowicach i Wojsławicach. Złożono wniosek o przebudowę oczyszczalni ścieków w Polanowicach i Biskupicach w ramach PROW. Koszt całkowity inwestycji wynosi ponad 1,46 milion złotych z dofinansowaniem 63,3%. Dotacja wyniesie około 750 tys. złotych. Gmina na tę inwestycję część środków na wkład własny ma już zabezpieczoną.

Następnie Przewodnicząca Rady zapytała o wysokość kwoty aneksu na remont kaplicy.

Burmistrz odpowiedziała, że został podpisany aneks terminu wykonania inwestycji, natomiast cały czas trwają negocjacje dotyczące kwoty, ale nie będzie to mniej jak 100 tys. złotych.

Głos zabrał Radny Zygmunt Wiśniewski, który stwierdził, że remont Kaplicy może kosztować gminę nawet kilkaset tysięcy złotych. Następnie zapytał czy aneks dotyczący przedłużenia terminu dotyczy tylko umowy podstawowej czy są tez tam zawarte roboty dodatkowe. Zapytał również z jakiego powodu został podpisany aneks oraz czy w pierwotnej umowie są przewidziane kary umowne za przekroczenie terminu.

Burmistrz Byczyny odpowiedziała, że kwota zaplanowana w budżecie na remont kaplicy na pewno nie zostanie przekroczony. Następnie Burmistrz Byczyny przedstawiła szczegóły wykonania tej inwestycji. Kontynuując Burmistrz powiedziała, że w umowie były przewidziane kary umowne, jednak ze względu na dodatkowe prace termin musiał być przedłużony.

Następnie Radny Zygmunt Wiśniewski stwierdził, że kwota z aneksu przekroczy środki zaplanowane w budżecie.

Burmistrz wyjaśniła, że kwota z przetargu tej inwestycji była niższa niż kwota zabezpieczona w budżecie. Jest to kwota, której przekroczyć nie można.

Radny Zygmunt Wiśniewski powiedział, że gmina otrzyma dotację w wysokości 50% od kwoty kosztorysowej. Gmina otrzyma dotację od kwoty 740 tys., a nie od kwoty 900 tys.

Burmistrz Byczyny odpowiedziała, że zostanie także zrobiony aneks do wniosku o dotację i gmina będzie się starać o przyznanie dotacji także do kwoty aneksu.

Później Radny Zygmunt Wiśniewski stwierdził, że warto sprawdzić, czy projekt został wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną. Radny zwrócił uwagę, że nie było sztuką zauważyć, że przy takim remoncie murłaty będą do wymiany.

Burmistrz Byczyny odpowiedziała, że projekt ten został wykonany przez specjalistów. Można sprawdzić każdy projekt, jednak będą to znaczne środki finansowe. Następnie Burmistrz Byczyny omówiła szczegóły planu inwestycji.

Następnie Radny Zygmunt Wiśniewski zapytał, czy pod projektem inwestycji podpisała się ta sama osoba, która podpisała się pod projektem budowy inkubatora. Zwrócił uwagę na to, że projekt budowy inkubatora został zakwestionowany przez UM, który nie przyznał dotacji na tę inwestycję, mimo iż wcześniej uznano projekt za gotowy. W związku z tym Radny stwierdził, że lepiej sprawdzić projekt remontu kaplicy.

Burmistrz Byczyny powiedziała, ze będzie ruszał projekt remontu ul. Kościuszki, można ten projekt sprawdzić, ale taką decyzję powinni podjąć Radni.

Następnie Radny Zygmunt Wiśniewski dodał, że ten temat został poruszony dlatego, ze trzeba dołożyć pieniądze. Gdyby koszt inwestycji zamknął się w kwocie przetargu nie byłoby dyskusji.

Na koniec przewodnicząca Rady poprosiła o poinformowanie radnych jaki byłby koszt sprawdzenia projektu remontu ul. Kościuszki. Wtedy dopiero może podjąć decyzję.

Następnie głos zabrał Radny Jerzy Pluta, który odniósł się do przeniesienia przystanku w Jakubowicach. Burmistrz Byczyny poprosiła o napisanie pisma z propozycją formy przesunięcia przystanku wraz ze szkicem, jak ma być usytuowany oraz z podpisami mieszkańców.

Ad. 7 Wybór ławnika do Sądu Rejonowego w Kluczborku.

 1. Przedstawienie opinii Zespołu ds. Opiniowania kandydatów na ławników.

Głos zabrał Przewodniczący Zespołu ds. Opiniowania kandydatów na ławników – Jacek Kulisiński, który przedstawił pozytywną opinię kandydata na ławnika Pani Barbary Grycan Jagieła.

 1. Wybór komisji skrutacyjnej.

Następnie Przewodnicząca Rady zaproponowała wybór 3 osób do Komisji Skrutacyjnej. Do Komisji zgłosili się Radni Gabriela Paszek, Aneta Spodymek-Oberska oraz Grzegorz Kapica.

Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wybór Radnych do Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia wyborów.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych (druk nr. 100).

Przewodnicząca Rady przystąpiła do procedowania projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych (druk nr 100).

Później Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych (druk nr 100). Uchwała została podjęta jednogłośnie (14 głosów „za”).

Następnie Radna Gabriela Paszek przedstawiła regulamin wyborów ławników.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Kluczborku na kadencję 2020 -2023 (druk nr 101) - przedstawienie protokołu z wyników głosowania.

Zostało przeprowadzone tajne głosowanie przez Komisję Skrutacyjną. Po przeprowadzonym głosowaniu głos zabrała Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Aneta Spodymek-Oberka, która przedstawiła wyniki wyborów. Kandydat na ławnika otrzymał 14 głosów ,,za” .

Następnie głos zabrała Przewodnicząca Rady, która przeczytała treść podjętej uchwały.

Ad. 8 Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. Przewodnicząca Rady – Urszula Bilińska przystąpiła do procedowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/13/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej (druk nr 102)

Następnie Przewodnicząca Rady zapytała Komisje, jak opiniowały projekt uchwały na druku nr 102 .

Następnie Przewodnicząca Rady – Urszula Bilińska poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/13/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej (druk nr 102). Uchwała została podjęta jednogłośnie (14 głosów „za”).

 1. Przewodnicząca Rady – Urszula Bilińska przystąpiła do procedowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (druk nr 103),

Następnie Przewodnicząca Rady zapytała Komisje, jak opiniowały projekt uchwały na druku nr 103 .

Następnie Przewodnicząca Rady – Urszula Bilińska poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (druk nr 103). Uchwała została podjęta jednogłośnie (14 głosów „za”).

 1. Przewodnicząca Rady – Urszula Bilińska przystąpiła do procedowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk nr 104).

Głos zabrał radny Zygmunt Wiśniewski, który powiedział, że gdyby gmina sprzedała mieszkania w cenie wartości otrzymałaby 330 tys. złotych. W przypadku przyznania bonifikaty gmina uzyska tylko około 40 tys. złotych.

Następnie Radny Zygmunt Wiśniewski dodał, ze mechanizm ten działał, ale zmienianie zasad teraz byłoby niesprawiedliwe. Jedyne pytanie jest takie, czy zbyć te nieruchomości.

Głos zabrała Burmistrz Byczyny, która powiedziała, że te mieszkania są na utrzymaniu gminy. Gmina musi wykonywać remonty lub partycypować w kosztach remontu. Są to pojedyncze mieszkania, w istniejących wspólnotach mieszkaniowych.

Następnie głos zabrał Radny Jerzy Pluta, powiedział, że sprawa mieszkań komunalnych były analizowana w poprzedniej kadencji. Była taka sytuacja, ze jedna osoba otrzymała bonifikatę na mieszkanie, kupiła, sprzedała a następnie wystąpiła z wnioskiem o kolejne mieszkanie. Radny zapytał czy wśród mieszkańców starających się teraz o mieszkanie komunalne jest osoba, która kiedyś miała mieszkanie komunalne.

Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę w celu przygotowania odpowiedzi, po jej zakończeniu wznowiła obrady.

Burmistrz Byczyny w przerwie odpowiedziała, że była taka sytuacja około 10 lat temu, jednak w przypadku tej uchwały takiej osoby nie ma i dopóki jest Burmistrzem nie dopuści do takiej sytuacji.

Przewodnicząca Rady dodała, że nie wyobraża sobie, aby osoba, która miała mieszkanie komunale, sprzedając je, otrzymała kolejne.

Następnie Przewodnicząca Rady zapytała Komisje, jak opiniowały projekt uchwały na druku nr 104.

Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk nr 104). Uchwała została podjęta niejednogłośnie (12 głosów „za” 2 głosy „wstrzymujące”)

 1. Przewodnicząca Rady – Urszula Bilińska przystąpiła do procedowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Gminy Byczyna (druk nr 105)

Następnie Przewodnicząca Rady zapytała Komisje, jak opiniowały projekt uchwały na druku nr 105.

Przewodnicząca Rady – Urszula Bilińska poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Gminy Byczyna (druk nr 105). Uchwała została podjęta jednogłośnie (14 głosów „za”)

 1. Przewodnicząca Rady – Urszula Bilińska przystąpiła do procedowania projektu uchwały w sprawie nadania drodze gminnej statusu drogi publicznej i ustalenia jej przebiegu (druk nr 106).

Następnie złożyła wniosek o wykreślenie treści projektu uchwały paragrafu 3 i 4. Zaproponowała wprowadzenie do paragrafu 3 zapis "uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dz. U. Woj. Opolskiego z mocą obowiązującą od 1.01.2020

Wniosek został przegłosowany jednogłośnie (14 głosów „za”).

Następnie Przewodnicząca Rady zapytała Komisje, jak opiniowały projekt uchwały na druku nr 106.

Następnie Przewodnicząca Rady – Urszula Bilińska poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania drodze gminnej statusu drogi publicznej i ustalenia jej przebiegu wraz z autopoprawką (druk nr 106). Uchwała została podjęta jednogłośnie („14 głosów „za”).

 1. Przewodnicząca Rady – Urszula Bilińska przystąpiła do procedowania projektu uchwały w sprawie zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso (druk nr 107).


Następnie Przewodnicząca Rady zapytała Komisje, jak opiniowały projekt uchwały na druku nr 107.

Następnie Przewodnicząca Rady – Urszula Bilińska poddała pod głosowanie projekt zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso (druk nr 107). Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosów „za”).

 1. Przewodnicząca Rady – Urszula Bilińska przystąpiła do procedowania projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Byczyna na 2019 rok (druk nr 108).

Następnie Przewodnicząca Rady zapytała Komisje, jak opiniowały projekt uchwały na druku nr 108.

Głos zabrała Burmistrz Byczyny, która omówiła projekt uchwały.

Następnie głos zabrał Wiceprzewodniczący – Adam Radom, który powiedział, że warunkiem realizacji remontu ul. Kościuszki jest wydatkowanie środków z dotacji do końca roku. Radny zapytał, czy jest szansa realizacji tego zadania do końca roku.

Burmistrz Byczyny odpowiedziała, że rozliczenie tych środków musi być do końca roku. Bardzo zależy jej na wykonaniu tej inwestycji i jeżeli uda się, wyłonić wykonawcę to jest szansa na realizację.

Następnie głos zabrał Radny Zygmunt Wiśniewski, który zapytał czy w przyszłym roku będzie można aplikować o dotację na remont tzw. „białego domku”, która teraz będzie oddana i czy będzie jakiś okres karencji.

Burmistrz Byczyny odpowiedziała, ze Byczyna jest przodownikiem przyjmowania repatryjantów. Współpraca z Urzędem Wojewody była dobra. Nie powinno być problemów z otrzymaniem dotacji w przyszłym roku.

Ponownie głos zabrał Rady Zygmunt Wiśniewski, który zapytał o kolejne zmiany w budżecie.

Burmistrz Byczyny udzieliła odpowiedzi.

Następnie Przewodnicząca Rady – Urszula Bilińska poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Byczyna na 2019 rok (druk nr 108). Uchwała została podjęta niejednogłośnie (11 głosów „za”, 3 głosy „wstrzymujące”).

 1. Przewodnicząca Rady – Urszula Bilińska przystąpiła do procedowania projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2019-2034 (druk nr 109).

Głos zabrał Radny Zygmunt Wiśniewski, który zapytał o poziom dochodów założonych na ten rok ze sprzedaży majątku oraz podatku.

Burmistrz Byczyny odpowiedziała, że na te dochody składa się sprzedaż inkubatora oraz uzyskanie podatku z tak zwanej „Kolonii Długiej”. Radni byli informowani na poprzednich sesjach o zaawansowaniu sprzedaży inkubatora. Gmina robi wszystko, żeby sprzedać inkubator. Natomiast w odniesieniu do Kolonii Długiej, sprawa jest w sądzie, zostały złożone zażalenia na czynności komornicze. Sąd Rejonowy w Kluczborku nakazał komornikowi sądowemu zakończenie czynności komorniczych do dnia 31 października br. Jeżeli to nastąpi, będzie licytacja komornicza i gmina będzie miała zabezpieczenie na hipotece, wtedy część środków uda się odzyskać. Nie wiadomo czy uda się to zrobić w tym roku. Planując budżet brano pod uwagę zagrożenie nieotrzymania tych środków.

Ponownie głos zabrał Radny Zygmunt Wiśniewski, który powiedział, że na terenie „Kolonii Długiej” funkcjonuje firma, która nie płaci podatków a prowadzi działalność gospodarczą. W skali roku jest to kwota około 200 tys. złotych.

Burmistrz Byczyny odpowiedziała, ze jest tam złożona sytuacja prawna, ponieważ właściciel jest inny, a działalność gospodarczą prowadzi inny podmiot. Gmina może ściągać zadłużenie od właściciela, a nie od osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Radni mogą zapoznać się z całą dokumentacją.

Radny Zygmunt Wiśniewski, zapytał czy jeżeli komornik zakończy czynności, Burmistrz wystąpi z licytacją.

Burmistrz Byczyny odpowiedziała, że licytacja w takiej sytuacji jest wykonywana automatycznie.

Następnie Przewodnicząca Rady zapytała Komisje, jak opiniowały projekt uchwały na druku nr 109.

Następnie Przewodnicząca Rady – Urszula Bilińska poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Byczyna na lata 2019-2034 (druk nr 109). Uchwała została podjęta niejednogłośnie (11 głosów „za”, 3 głosy „wstrzymujące”).

 1. Przewodnicząca Rady – Urszula Bilińska przystąpiła do procedowania projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębów geodezyjnych Ciecierzyn, Miechowa, Proślice, Polanowice w Gminie Byczyna (druk nr 110).

Następnie Przewodnicząca Rady zapytała Komisje, jak opiniowały projekt uchwały na druku nr 110.

Na wstępie głos zabrał Radny Damian Gocejna, który zapytał, gdzie został popełniony błąd skoro program repatriacyjny w Polanowicach trwa od wielu lat i dodał, że za zmianę planu trzeba zapłacić 11 tys. zł.,.

Głos zabrała Burmistrz Byczyny wyjaśniła, że Studium Zagospodarowania Przestrzennego, tzw. „Biały domek” był przeznaczony na cele oświatowe. W związku z tym, że tworzenie planu trwa bardzo długo, w planie zostały wpisane cele oświatowe.

Następnie głos zabrał Autor Pan – Grzegorz Kołosionek, który szczegółowo omówił zmiany w planie. Nikt nigdy nie zgłosił potrzeby zmiany użytkowania tego budynku. Wyszło to dopiero na etapie repatriacji.

Ponownie głos zabrał Radny Damian Gocejna, który powiedział, że nie ma winy bez przyczyny. Udało się zmienić przeznaczenie budynku szkoły a nie udało się tego zrobić z „białym domkiem” Kto za to odpowiada.

Burmistrz Byczyny odpowiedziała, że przyczyną takich rzeczy jest brak aktualizacji studium zagospodarowania przestrzennego. Nawet gdy nie będzie repatryjantów, łatwiej będzie ten budynek sprzedać.

Następnie Burmistrz powiedziała, że dziwi się radnemu Damianowi Gocejnie, że ogląda teraz każdą złotówkę, a nie zastanawiał się nad tym, kiedy był brany kredyt 65 milionów złotych. Teraz gminy nie stać nawet na plany urbanistycznie.

Następnie głos zabrał Radny Damian Gocejna, który odpowiedział, że nigdy nie głosował za kwotą 65 milionów złotych, tylko za utworzeniem spółki „Rycerska Byczyna”. Gdy Burmistrz Byczyny była Radną chciała likwidacji Spółki ,,Rycerka Byczyna” i zwolnienia Pani Prezes oraz oddania wszystkich pieniędzy ze Spółki. Po wyborach to się zmieniło, ponieważ Spółka istnieje a z tych środków Burmistrz korzysta.

Burmistrz Byczyny odpowiedziała, żeby Rady Damian Gocejna odniósł się do protokołów z sesji, w których wszystko jest zapisane.

Następnie głos zabrał Wiceprzewodniczący – Adam Radom, który powiedział, że najbardziej zainteresowany planem był właściciel, czyli gmina i w takim stanie zaakceptowanym przez właściciela został on przedłożony radzie.

Następnie głos zabrał Radny Zygmunt Wiśniewski, który powiedział, że taki sam błąd był powtórzony w przypadku PSZOK. Gmina musiała się wycofać z inwestycji. Następnie dodał, że pałac i ,,Biały domek” były całością. Skoro funkcja pałacu zmieniła się z oświatowej na mieszkalną, to takie samo zadanie miało być zrobione z ,,Białym domkiem”. Pracownik, który składał wniosek do Wojewody, powinien sprawdzić czy ta nieruchomość spełnia warunki dotacji. Gdyby budynek został wyremontowany z tych pieniędzy, wojewoda mógłby cofnąć dotację, ponieważ środki te byłyby wykorzystanie niezgodnie z dotacją.

Następnie Radny Zygmunt Wiśniewski odpowiedział, że z tego co wie, radni poprzedniej kadencji nie głosowali za przyjęciem 65 milionów złotych.

Burmistrz Byczyny, odpowiedziała, że w protokole z sesji, na której była podejmowana decyzja o powołaniu spółki padła kwota 65 milionów złotych i wszyscy wiedzieli, o czym była mowa. Następnie Burmistrz odpowiedziała, że zmieniając plan dzisiaj można byłoby tę inwestycje przeznaczyć na cele mieszkaniowe. Jednak remont białego domku nie jest zrealizowany ze względu na to, że nie ma wykonawcy, który by zgłosił się do tego zadania. Zmieniając plan dzisiaj, można byłoby budynek przeznaczyć do remontu.

Radny Zygmunt Wiśniewski zapytał jaka kwota w kosztorysie była przeznaczona na remont tej nieruchomości.

Burmistrz odpowiedziała, ze około pół miliona złotych.

Następnie głos zabrał Radny Jerzy Pluta, zapytał, który zapis w planie dotyczy internatu.

Burmistrz Byczyny odpowiedziała, że jest to budynek oświatowy,.

Pan Grzegorz Kołosionek wyjaśnił szczegóły dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego.

Ponownie głos zabrał Radny Damian Gocejna, który zapytał o szczegóły planu zagospodarowania przestrzennego dot. Roszkowice i Jaśkowice.

Pan Grzegorz Kołosionek dopowiedział, na pytania radnego.

Wiceprzewodniczący Rady dodał, że jak nie wyremontuje się ,,Białego domku”, straci on wartość. Dlatego, żeby go zbyć albo wyremontować, musi być ujęty.

Następnie głos zabrał Radny Zygmunt Wiśniewski, który zapytał o plan w odniesieniu do drogi S11.

Odpowiedzi udzielił Autor planu – Grzegorz Kołosionek.

Następnie Przewodnicząca Rady – Urszula Bilińska poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, fragmentów obrębów geodezyjnych Ciecierzyn, Miechowa, Proślice, Polanowice w Gminie Byczyna (druk nr 110). Uchwała została podjęta niejednogłośnie (11 głosów „za” 3 głosy „wstrzymujące”).

 1. Przewodnicząca Rady – Urszula Bilińska przystąpiła do procedowania projektu uchwały w sprawie zaproszenia do osiedlenia się w ramach procedury repatriacyjnej określonej imiennie rodziny polskiego pochodzenia na terenie Gminy Byczyna. (druk nr 111),

Następnie Przewodnicząca Rady zapytała Komisje, jak opiniowały projekt uchwały na druku nr 111.

Radny Zygmunt Wiśniewski zapytał, czy dla tych repatriantów przygotowane są mieszkania.

Burmistrz Byczyny odpowiedziała, że mieszkania są w pałacu w Polanowicach.

Następnie Przewodnicząca Rady – Urszula Bilińska poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zaproszenia określonej imiennie rodziny polskiego pochodzenia do osiedlenia się na terenie Gminy Byczyna w ramach procedury repatriacyjnej (druk nr 111). Uchwała została podjęcia jednogłośnie (14 głosów „za”).

 1. Przewodnicząca Rady – Urszula Bilińska przystąpiła do procedowania projektu uchwały w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy Byczyna w ramach procedury repatriacyjnej określonej imiennie rodziny polskiego pochodzenia (druk nr 112).

Następnie Przewodnicząca Rady zapytała Komisje, jak opiniowały projekt uchwały na druku nr 112.

 

Następnie Przewodnicząca Rady – Urszula Bilińska poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy Byczyna w ramach procedury repatriacyjnej określonej imiennie rodziny polskiego pochodzenia (druk nr 112). Uchwała została podjęcia jednogłośnie (14 głosów „za”).

 1. Przewodnicząca Rady – Urszula Bilińska przystąpiła do procedowania projektu uchwały w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy Byczyna w ramach procedury repatriacyjnej określonej imiennie rodziny polskiego pochodzenia (druk nr 113),

Następnie Przewodnicząca Rady zapytała Komisje, jak opiniowały projekt uchwały na druku nr 113 .

Następnie Przewodnicząca Rady – Urszula Bilińska poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy Byczyna w ramach procedury repatriacyjnej określonej imiennie rodziny polskiego pochodzenia (druk nr 113). Uchwała została podjęcia jednogłośnie (14 głosów „za”).

 1. Przewodnicząca Rady – Urszula Bilińska przystąpiła do procedowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Byczynie Nr XXXIX/273/09 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Byczyna (druk nr 114).

Przewodnicząca Rady szczegółowo omówiła projekt uchwały.

Następnie głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady – Adam Radom, który powiedział, że mimo ustawowego zachowania procedur zgłoszenia uchwały do związków, opinii i negocjacji, obecny projekt uchwały jednak nie został skonsultowany ze środowiskiem związków zawodowych nauczycieli z Byczyny. Procedowanie odbyło się bez ich udziału.

Burmistrz Byczyny odpowiedziała, że gmina ma ustawowy obowiązek poinformowania związków zawodowych, przedstawiciele tych związków byli w Byczynie na spotkaniu z dyrektorami szkół oraz niektórymi radnymi. Związki te zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. Nie jest uchybieniem ze strony gminy, że związki nie zaprosiły swoich przedstawicieli z Gminy Byczyna. Pani Burmistrz zapewniła, że przyszłości jeżeli będzie podejmowana taka uchwała, gmina także będzie zapraszała lokalnych przedstawicieli związków.

Następnie głos zabrał Radny Jerzy Pluta, który zgłosił swoje uwagi dotyczące dodatku motywacyjnego.

Burmistrz Byczyny odpowiedziała, ze w Gminie Byczyna są przypadki, że nauczyciele otrzymują wyższe wynagrodzenie niż dyrektor. Dodatki są uznaniowe i otrzymują tyle na ile zapracują.

Przewodnicząca Rady dodała, że większość nauczycieli pracuje na podstawowym wynagrodzeniu, a dyrektor ma pensje taką jaka wynika z ustawy oraz dodatek.

Burmistrz Byczyny odpowiedziała, że są tacy nauczyciele.

Przewodnicząca Rady odpowiedziała, ze skoro jest mowa, ze nauczyciele zarabiają więcej od dyrektora to do społeczeństwa trafia przekaz, że wszyscy nauczyciele zarabiają więcej. Na koniec Radny Jerzy Pluta zapytał, czy jak dyrektor zarabia mniej od nauczyciela to czy otrzymuje dodatek motywacyjny.

Burmistrz odpowiedziała, że dyrektorzy otrzymują dodatek

Radny Jerzy Pluta odpowiedział, że w takim razie dyrektor się nie nadaje, ponieważ ma źle zorganizowana prace, dlatego zarabia mniej od nauczycieli.

Burmistrz Byczyny stwierdziła, że temat jest bardziej złożony i można o nim rozmawiać bardzo długo.

Następnie Przewodnicząca Rady zapytała Komisje, jak opiniowały projekt uchwały na druku nr 114 .

Następnie Przewodnicząca Rady – Urszula Bilińska poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Byczynie Nr XXXIX/273/09 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Byczyna (druk nr 114). Uchwała została podjęta niejednogłośnie (9 głosów „za” 5 głosów „wstrzymujących”)

 1. Przewodnicząca Rady – Urszula Bilińska przystąpiła do procedowania projektu uchwały w sprawie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i uczniów uczęszczających do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Byczyna (druk nr. 115).

Następnie Przewodnicząca Rady zapytała Komisje, jak opiniowały projekt uchwały na druku nr 115.

Przewodnicząca Rady – Urszula Bilińska poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i uczniów uczęszczających do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Byczyna (druk nr 115).

 1. Przewodnicząca Rady – Urszula Bilińska przystąpiła do procedowania projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji stałych Rady Miejskiej w Byczynie (druk nr 116).

Przewodnicząca Rady szczegółowo omówiła projekt uchwały.

Następnie głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady, który odniósł się do funkcji wiceprzewodniczącego.

Przewodnicząca Rady ogłosiła 5 minutową przerwę w celu wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji.

PO przerwie Przewodniczący Komisji – Krzysztof Janki zakomunikował, że Wiceprzewodniczącym Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa będzie Radny – Grzegorz Kapica


 

Następnie Przewodnicząca Rady zapytała Komisje, jak opiniowały projekt uchwały na druku nr 116.

Następnie Przewodnicząca Rady – Urszula Bilińska poddała pod głosowanie zmian zapisu w załączniku do uchwały w punkcie 2 podpunkt 3.

Wniosek został przegłosowany jednogłośnie (14 głosów „za).

Następnie Przewodnicząca Komisji Poddała pod glosowanie   projekt uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji stałych Rady Miejskiej w Byczynie wraz z naniesioną zmianą (druk nr 116). Uchwała została podjęta jednogłośnie (14 głosów „za”).

Ad. 9 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli.

Głos zabrał Przewodniczący Komisji – Zygmunt Wiśniewski, który przedstawił sprawozdanie z przeprowadzonej Kontroli w Sołectwie Proślice.

Ad. 10 Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.

Głos zabrała Przewodnicząca Rady - Urszula Bilińska, która zakomunikowała, że sprawozdanie zostało przekazane radnym, ale do sprawozdania do dzisiaj powinna wpłynąć opinia dot. sprawozdania Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. W związku z brakiem opinii punkt ten będzie procedowany na przyszłej sesji. Przewodnicząca Rady złożyła wniosek o zmianę porządku obrad wykreślając punkt 10 sesji „Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r”. Wniosek został przegłosowany jednogłośnie (14 głosów „za”).

Ad. 10 Wolne wnioski i zapytania.

Głos zabrał Radny Zygmunt Wiśniewski, który odniósł się do informacji dodatkowej odnośnie kwoty długu Wieloletniej Prognozy Finansowej wykonania budżetu za I półrocze. Radny powiedział, że radni otrzymali dokument podpisany przez Burmistrza, który zawiera błędy. W związku z tym poprosił o wyjaśnienie błędnych kwot.

Głos zabrała Zastępca Burmistrza Renata Marzec, która powiedziała, że uwagi radnego są zasadne, zostaną przeanalizowane, a do radnych zostanie przesłana poprawiona informacja.

Następnie głos zabrał Wiceprzewodniczący Władysław Buła, który zapytał o ocenę mostu w Chudobie przez pracowników Gminy. Następnie Wiceprzewodniczący zapytał o teren przeznaczony pod świetlice wiejską.

Zastępca Burmistrza Byczyny odpowiedziała na pytanie dotyczące świetlicy i przebudowy mostku.

Następnie głos zabrał Radny Zygmunt Wiśniewski, który powiedział, że w budżecie na 2019 rok, spłata długu będzie między innymi ze środków otrzymanych ze zwrotu dotacji przydomowych oczyszczalni ścieków, oraz budowy Ścieżki pieszorowerowej. Następnie rady zapytał o projekt „Twoje życie nasza wspólna sprawa II”, czy jeżeli do końca listopada nie uda się kursu kas fiskalnych wykonać, będzie się wiązało z nieotrzymaniem dotacji. Na koniec radny poprosił o odpowiedz na piśmie.

Następnie głos zabrał Mieszkaniec Gminy – Grzegorz Bijak, który zapytał czy mieszkanie komunalne na które udzielono bonifikaty na tej sesji nie zostały wyremontowane krótko przed sprzedażą.

Zastępca Burmistrza odpowiedziała, że taka odpowiedz zostanie przygotowana na piśmie.

Następie Pan Grzegorz Bijak zapytał o szczegóły podziału inkubatora na sprzedaż.

Zastępca Burmistrza odpowiedziała, że teren został podzielony na 4 działki i jest prowadzona procedura przetargowa.

Pan Grzegorz Bijak zapytał czy warto sprzedać inkubator za tak niskie pieniądze, czy nie lepiej poczekać do czasu powstania drogi S11. Następnie mieszkaniec spytał, ile kosztuje miesięcznie utrzymanie tych obiektów.

Zastępca Burmistrza odpowiedziała, że na dzień dzisiejszy nie wiadomo, kiedy powstanie trasa S11, a trzymanie tych budynków działa na niekorzyść. Wyceny dokonał rzeczoznawca, więc nie można określić czy jest to za niska kwota sprzedaży.

Przewodnicząca Rady odpowiedziała, że odpowiedzi udzieli Burmistrz Byczyny na następnej sesji.

Następnie głos zabrał Radny Jerzy Pluta, zapytał, jakie korzyści przyniesie dzierżawa internatu.

Zastępca Burmistrz odpowiedziała, ze przygotuje taką odpowiedź, korzyści będą przedstawione w skali roku.

Radny Jerzy Pluta, powiedział, że na stronie AMiRR jest ogłoszony nabór na działania utylizacji śmieci z gospodarstw rolnych. Poprosił, aby urzędnicy zainteresowali się tą sprawą.

Zastępca Burmistrza odpowiedziała, że zostanie to przeanalizowane.

Następnie głos zabrał mieszkaniec – Zdzisław Comporek, który poinformował, że przy drodze S11 od Kostowa oznaczonych do wycinki jest 370 drzew. Nie widzi konieczności wycinki takiej ilości drzew i poprosił o zweryfikowanie tej sprawy.

Zastępca Burmistrza odpowiedziała, ze nikt z GDDKiA nie zgłosił się z wnioskiem o wycinkę drzew.

Następnie Pan Zdzisław Comporek odniósł się do obecnej kampanii wyborczej i udziału Burmistrza Byczyny w poparciu innego kandydata.

Na koniec głos zabrał Sołtys Chudoby, który zapytał czy zakończył się proces cząstkowych remontów dróg. Ponieważ przeznaczył na ten cel 2500 zł środków sołeckich, a droga nie została wyremontowana.

Zastępca Burmistrza Byczyny odpowiedziała, że będą dokonywane cząstkowe remonty.

Radny Grzegorz Bednarek poprosił o dołączenie do informacji dotyczącej wynajmu internatu informacji o kaucji.

Następnie głos zabrał Radny Damian Gocejna, który zapytał czy będzie planowany zakup kamienia do łatania dziur, ponieważ w Jaśkowicach trzeba wyremontować drogę.

Zastępca burmistrza odpowiedziała, że budżet zostanie przeanalizowany, jeżeli wystarczy środków zostanie zakupiony kamień.

Ad. 11 Komunikaty.

Nikt nie zabrał głosu.

Ad. 12 Zakończenie sesji.

Przewodnicząca Rady Urszula Bilińska dokonała zakończenia XV sesji. Na tym protokół zakończono i podpisano. Integralną jego częścią jest nagranie z sesji umieszczone na stronie www.bip.byczyna.pl

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

w Byczynie

 

Urszula Bilińska

 

Protokołował: Marcin Czech

PDFProtokół z XV sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 września 2019 r.pdf
 

Wersja XML