Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW DO SĄDU REJONOWEGO W KLUCZBORKU NA KADENCJĘ 2020 – 2023

O G Ł O S Z E N I E  

R A D Y  M I E J S K I E J  W  B Y C Z Y N I E


W SPRAWIE ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW DO SĄDU REJONOWEGO W KLUCZBORKU  NA KADENCJĘ 2020 – 2023
 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

Ławnikami nie mogą być:

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r.:

 
Wzór karty zgłoszenia można pobrać w Urzędzie Miejskim w Byczynie  pok. nr 10 (Biuro Rady) w godzinach pracy Urzędu lub pobrać bezpośrednio ze strony internetowej

Do karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek załączyć:


Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Do karty zgłoszenia złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania  i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na w/w liście.


ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW PRZYJMOWANE BĘDĄ DO DNIA    30 CZERWCA 2019 r. W  BIURZE RADY  ( POK. NR 10) URZĘDU MIEJSKIEGO W BYCZYNIE, RYNEK 1 .
 

 

 

 

/-/ Przewodnicząca Rady Miejskiej


              w Byczynie

                                                                                                        Urszula Bilińska

 

 

 

PDFRozporządzenie Ministra Sprawiedliwości wraz z Kartą zgłoszeniową.pdf
 

Wersja XML