Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 sierpnia 2018 r. Sesja LV kadencja VII

UCHWAŁA NR LV/411/18 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lub dzierżawy z dotychczasowymi najemcami lub dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomościPDFUchwała Nr LV_411_18-Dzierżawa.pdf

UCHWAŁA NR LV/412/18 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Byczyna instrumentem płatniczym PDFUchwała Nr LV_412_18-Instrument płatniczy.pdf

UCHWAŁA NR LV/413/18 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie do Rejestru Należności Publicznoprawnych danych dłużników oraz określenia rodzaju należności pieniężnych Gminy Byczyna, których dane przekazywane są do tego rejestru PDFUchwała Nr LV_413_18-Dłużnicy.pdf

UCHWAŁA NR LV/414/18 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso PDFUchwała Nr LV_414_18-Inkaso.pdf

UCHWAŁA NR LV/415/18 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Byczyna PDFUchwała Nr LV_415_18-Liczba punktów.pdf

UCHWAŁA NR LV/416/18 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 31 sierpnia 2018 r.  w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Byczyna PDFUchwała Nr LV_416_18-Odstępstwo.pdf

UCHWAŁA NR LV/417/18 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Byczyna PDFUchwała Nr LV_417_18-Zasady.pdf

UCHWAŁA NR LV/418/18 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego zbycia nieruchomości. PDFUchwała Nr LV_418_18-Sprzedaż.pdf

UCHWAŁA NR LV/419/18 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Byczyna PDFUchwała Nr LV_419_18-Tryb prac.pdf

UCHWAŁA NR LV/420/18 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zakładowego oraz umorzenie udziałów w Spółce Rycerska Byczyna Sp. z o.o. PDFUchwała Nr LV_420_18-Umorzenie.pdf

UCHWAŁA NR LV/421/18 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Byczyny PDFUchwała Nr LV_421_18-Wynagrodzenie.pdf

UCHWAŁA NR LV/422/18 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych pomiędzy Gminą Byczyna a Gminą Gorzów Śląski w przedmiocie powierzenia Gminie Byczyna realizacji zadania publicznego - zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu. PDFUchwała Nr LV_422_18-Porozumienie.pdf

UCHWAŁA NR LV/423/18 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFUchwała Nr LV_423_18- Budżet.pdf

UCHWAŁA NR LV/424/18 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 31 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2034 PDFUchwała Nr LV_424_18-WPF.pdf

 

 

Wersja XML