Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 czerwca 2018 r. Sesja LIV, Kadencja VII

UCHWAŁA NR LIV/397/18 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lub dzierżawy z dotychczasowymi najemcami lub dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości. PDFUchwała Nr LIV_397_18 - Dzierżawy.pdf

UCHWAŁA NR LIV/398/18 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Byczyna na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania.PDFUchwała Nr LIV_398_18-Dotacja na ogrzewanie.pdf

UCHWAŁA NR LIV/399/18 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Byczyna w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemuPDFUchwała Nr LIV_399_18-Regulamin.pdf

UCHWAŁA NR LIV/400/18 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie nadania drodze wewnętrznej we wsi Kostów nazwy „Dworcowa"PDFUchwała Nr LIV_400_18-Dworcowa.pdf

UCHWAŁA NR LIV/401/18 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie nadania drodze wewnętrznej we wsi Kostów nazwy „Leśna" PDFUchwała Nr LIV_401_18-Leśna.pdf

UCHWAŁA NR LIV/402/18 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie nadania drodze publicznej we wsi Kostów nazwy „Główna” PDFUchwała Nr LIV_402_18-Główna.pdf

UCHWAŁA NR LIV/403/18 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie nadania drodze wewnętrznej we wsi Kostów nazwy „Wspólna" PDFUchwała Nr LIV_403_18-Wspólna.pdf

UCHWAŁA NR LIV/404/18 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie nadania drodze wewnętrznej we wsi Kostów nazwy „Sportowa" PDFUchwała Nr LIV_404_18-Sportowa.pdf

UCHWAŁA NR LIV/405/18 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Byczyna PDFUchwała Nr LIV_405_18_Bilans.pdf

UCHWAŁA NR LIV/406/18 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Byczyna za 2017 r. PDFUchwała Nr LIV_406_18_Sprawozdanie.pdf

UCHWAŁA NR LIV/407/18 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFUchwała Nr LIV_407_18-Budżet.pdf

Uchwała LIV/408/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2018–2034 PDFUchwała Nr LIV_408_18 - WPF.pdf

UCHWAŁA NR LIV/409/18 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Byczyna PDFUchwała Nr LIV_409_18-tryb prac nad budżetem.pdf

UCHWAŁA NR LIV/410/18 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/217/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 

PDFUchwała Nr LIV_410_18-Stawka.pdf

Wersja XML