Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PODATKI I OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE W GMINIE BYCZYNA W 2018 ROKU

PEŁNOMOCNICTWA

PDF1. Rozprządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa.pdf
PDF2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10.01.2017r. zmieniające rozporzadzenie w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwolaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomo.pdf
PDF3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17.02.2017r. zminiające rozporządzenie w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie.pdf
PDF4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14.02.2017r. zmieniające rozporzadzenie w sprawie wzoru pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wrorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomoc.pdf
 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

1) OSOBY FIZYCZNE:

Terminy płatności.

Osoby fizyczne - w 4 ratach płatnych do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada,

 

Terminy składania informacji.

Osoby fizyczne - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego,

PDF1. uchwała nr XXX21516 Rady Miejskiej w Byczynie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf
PDF10. Załącznik nr 12 - IN.D informacja o dodatkowych nieruchomościach.pdf
PDF2. Uchwała w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.pdf
PDF3. Uchwała w sprawie wzorów formularzy.pdf

PDF4. uchwała nr LVI46314 rady Miejskiej w Byczynie w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących.pdf
PDF5. uchwała nr XLIV32117 Rady Miejskiej w Byczynie w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnienia podatku od nieruchomości.pdf


PDF6. Załącznik nr 9 - ZN zwolnienia od podatku od nieruchomości.pdf
PDF7. Załącznik nr 11- GRLN grunty podlegające podatkowi rolnemu, leśnemu lub od nieruchomości.pdf
PDF8. Załącznik nr 10 - Informacja o nieruchomościach położonych na terenie Gminy Byczyna.pdf
PDF9. Załącznik nr 13 - WSP współwłaściciele.pdf
RTFInformacja uzupełniajca dotycząca wartości budowli.rtf
DOCWykaz budowli.doc

2) OSOBY PRAWNE:

Terminy płatności.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej - rata I do 31 stycznia, raty  II - XII
do 15 dnia każdego miesiąca.  

 

Terminy składania deklaracji.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej do 31 stycznia, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

PDF1. uchwała nr XXX21516 Rady Miejskiej w Byczynie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf
PDF10. Załącznik nr 12 - IN.D informacja o dodatkowych nieruchomościach.pdf
PDF2. Uchwała w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.pdf
PDF3. Uchwała w sprawie wzorów formularzy.pdf

PDF4. uchwała nr LVI46314 rady Miejskiej w Byczynie w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących.pdf
PDF5. uchwała nr XLIV32117 Rady Miejskiej w Byczynie w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnienia podatku od nieruchomości.pdf


PDF6. Załącznik nr 6 - GN informacja o gruntach i budynkach.pdf
PDF7. Załącznik nr 9 - ZN zwolnienia od podatku od nieruchomości.pdf
PDF8. Zalącznik nr 3 - Deklaracja na podatek od nieruchomości.pdf
RTFInformacja uzupełniajca dotycząca wartości budowli.rtf
DOCWykaz budowli.doc

PODATEK ROLNY

1) OSOBY FIZYCZNE:

Terminy płatności.

Podatek rolny płatny jest w 4 ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada

 

Terminy składania informacji.

Osoby fizyczne - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego,

PDFKomunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta.pdf
PDF10. Załącznik nr 12 - IN.D informacja o dodatkowych nieruchomościach.pdf
DOCXstawki-podatku-rolnego-2018-rok (1).docx
PDF3. Uchwała w sprawie wzorów formularzy.pdf
PDF4. Uchwała w sprawie zwolnień w podatku rolnym na grunty na których zaprzestano działalności rolniczej.pdf
PDF5. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku rolnym gruntów na których zaprzestano produkcji rolnej.pdf
PDF6. Załącznik nr 10 - Informacja o nieruchomościach położonych na terenie Gminy Byczyna.pdf
PDF7. Załącznik nr 11- GRLN grunty podlegające podatkowi rolnemu, leśnemu lub od nieruchomości.pdf
PDF8. Załącznik nr 7 - ZR zwolnienia od podatku rolnego.pdf
PDF9. Załącznik nr 13 - WSP współwłaściciele.pdf

2) OSOBY PRAWNE:

Terminy płatności.

Podatek rolny płatny jest w 4 ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada

 

Terminy składania deklaracji.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej do 15 stycznia, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

 

Nr konta: 
Bank Spółdzielczy Namysłów O/Byczyna

 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003.

PDFKomunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta.pdf
PDF10. Załącznik nr 12 - IN.D informacja o dodatkowych nieruchomościach.pdf
DOCXstawki-podatku-rolnego-2018-rok (1).docx
PDF3. Uchwała w sprawie wzorów formularzy.pdf
PDF4. Uchwała w sprawie zwolnień w podatku rolnym na grunty na których zaprzestano działalności rolniczej.pdf
PDF5. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku rolnym gruntów na których zaprzestano produkcji rolnej.pdf
PDF6. Załącznik nr 1 - Deklaracja na podatek rolny.pdf
PDF8. Załącznik nr 7 - ZR zwolnienia od podatku rolnego.pdf
PDF9. Załącznik nr 13 - WSP współwłaściciele.pdf
PDF7. Załącznik nr 4 - GR załącznik do deklaracji.pdf

PODATEK LEŚNY

1) OSOBY FIZYCZNE:

Terminy płatności.

Osoby fizyczne - w 4 ratach płatnych do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada,

 

Terminy składania informacji.

Osoby fizyczne - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego,

PDFKomunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna.pdf
DOCXStawki podatku leśnego 2018 rok.docx
PDF3. Uchwała w sprawie wzorów formularzy.pdf
PDF4. Załącznik nr 10 - Informacja o nieruchomościach położonych na terenie Gminy Byczyna.pdf
PDF7. Załącznik nr 11- GRLN grunty podlegające podatkowi rolnemu, leśnemu lub od nieruchomości.pdf
PDF6. Załącznik nr 8 - ZL zwolnienia od podatlu leśnego.pdf
PDF7. Załącznik nr 13 - WSP współwłaściciele.pdf
PDF8. Załącznik nr 12 - IN.D informacja o dodatkowych nieruchomościach.pdf

2) OSOBY PRAWNE:

Terminy płatności.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej - w 12 ratach płatnych do 15 dnia każdego miesiąca.

 

Terminy składania deklaracji.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej do 15 stycznia, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

 

Nr konta: 
Bank Spółdzielczy Namysłów O/Byczyna

 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003.

 

PDFKomunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna.pdf
DOCXStawki podatku leśnego 2018 rok.docx
PDF3. Uchwała w sprawie wzorów formularzy.pdf
PDF4. Załącznik nr 2 - Deklaracja na podatek leśny.pdf
PDF5. Załącznik nr 5 - GL załącznik do deklaracji.pdf
PDF6. Załącznik nr 8 - ZL zwolnienia od podatlu leśnego.pdf
PDF7. Załącznik nr 13 - WSP współwłaściciele.pdf
PDF8. Załącznik nr 12 - IN.D informacja o dodatkowych nieruchomościach.pdf

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OSOBY PRAWNE I FIZYCZNE:

Terminy płatności.

Podatek od środków transportowych, jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie
do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia
15 września każdego roku. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

Terminy składania deklaracji.

Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej do 15 lutego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego.

PDF1. Uchwała nr XXX21616 Rady Miejskiej w Byczynie w sprawie określenia wysokości stawe podatku od środków transportowych.pdf
PDF2. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych.pdf
PDF3. Uchwała w sprawie możliwości składania deklaracji z a pomocą środków komunikacji elektronicznej.pdf
PDFDT-1__Deklaracja_na_podatek_od_srodkow_transportowych. (1).PDF
PDFDT-1_A__Zalacznik_do_deklaracji_DT-1_od_srodkow_transportowych. (1).PDF

OPŁATA OD POSIADANIA PSA:

Osoby zobowiązane do opłacania opłaty  od posiadania psów dokonują wpłaty na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie

Nr rachunku bankowego :

8

3

8

8

9

0

1

0

4

0

0

0

0

0

1

8

1

8

2

0

0

5

0

0

0

3

 

PDF1. Uchwała w sprawie opłaty od posiadania psów.pdf
DOCX2. Oświadczenie o posiadaniu psa.docx
DOCX3. Nr konta opłaty za posiadanie psa.docx
 

OPŁATA TARGOWA:

PDF1. Uchwała w sprawie opłaty targowej.pdf
PDF2. Regulamin.pdf
 

OPŁATA PROLONGACYJNA:

PDF1. Uchwała w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.pdf
PDF2. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.pdf
 

OPŁATA SKARBOWA:

DOCXOpłata skarbowa.docx
PDFUstawa o opłacie skarbowej.pdf
PDFWykaz przedmiotów opłaty skarbowej stawki tej opłaty oraz zwolnienia.pdf

INKASO:

Inkasentem zgodnie z art.9 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 roku, poz. 201 ze zm.) jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana do pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Sołtysi na terenie Gminy Byczyna:

L.P

NAZWA SOŁECTWA

INKASENT

1.

Borek

Dorota Sosnowska

2.

Biskupice

Stanisław Grycan

3.

Ciecierzyn

Grygier Paweł

4.

Chudoba

Susło Zbigniew

5.

Dobiercice

Dziekońska Beata

6.

Gołkowice

Górka Witold

7.

Gosław

Wojtoń Marek

8

Jakubowice

Pluta Jerzy

9.

Jaśkowice

Gocejna Damian

10.

Janówka

Dudek Remigiusz

11.

Kochłowice

Sieja Krystyna

12.

Kostów

Dudek Tomasz

13.

Miechowa

Olszak Zenon

14.

Nasale

Jana Rudolf

  15.

Paruszowice

Czuba Michał

16.

Pogorzałka

Marzec Andrzej

17.

Polanowice

Nita Piotr

18.

Proślice

Lemańczyk Agnieszka

19.

Pszczonki

Wojtal Małgorzata

20.

Roszkowice

Maślanka Barbara

21.

Sarnów

Czumałowski Wojciech

22.

Sierosławice

Żur Marek

23.

Wojsławice

Rożniatowski Krzysztof

PDFuchwala-nr-lv4142018-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-ustalenia-poboru-podatkow-w-drodze-inkasa.pdf
PDFuchwala-nr-xv-10515-w-sprawie-ustalenia-poboru-podatkow-w-drodze-inkasa-wyznaczenie-inkasentow-oraz-wynagrodzenie-za-inkaso.pdf
PDFuchwala-nr-xvi11015-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-ustalenia-poboru-podatkow-w-drodze-inkasa-wyznaczenia-inkasentow-oraz-wynagrodzenia-za-inkaso.pdf
PDFuchwala-nr-xxvii19216-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-ustalenia-poboru-podatkow-w-drodze-inkasa-wyznaczenia-inkasa.pdf
PDFuchwala-nr-xxxvii25817-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-ustalenia-poboru-podatkow-w-drodze-inkasa.pdf
 

OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO W SPRAWIE WYSOKOŚCI PRZECIĘTNEGO DOCHODU Z PRACY W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH Z 1 HA PRZELICZENIOWEGO W 2016 ROKU.

PDFOBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO Z DNIA 22 WRZESNIA 2017 ROKU W SPRAWIE PRZECIETNEGO DOCHODU Z PRACY W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH.pdf
 

Wersja XML