Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

4. Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Byczyna: Kostów, Jakubowice, Janówka, Miechowa, Ciecierzyn i Byczyna

PDF3.29. Zawiadomienie o wyborze najkorzytsniejszej oferty.pdf

 

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

 

Równocześnie przypominam o obowiązku wynikającym z art. 24 ust. 11:

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

PDF3.5. wyjaśnienia treści SIWZ.pdf

 

RARKostow.rar
RARCiecierzyn.rar
RARJanowka.rar
RARMiechowa.rar
RARJakubowice.rar

 

 

Termin składania ofert: 25 września 2017 r. godz. 9:00

PDFZałącznik do PFU ( aktualizacja-wrzesień ).pdf
PDFPFU ( aktualizacja - wrzesień ).pdf
DOCZałącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy - po modyfikacji.doc
DOCXZałączniki nr 1, 2, 3 do SIWZ po modyfikacji.docx
PDFSIWZ oczyszczalnie modyfikacja 8.09.2017.pdf
PDF3.3. wyjaśnienie treści SIWZ OCZYSZCZALNIE.pdf
PDF3.2. zmiana-tresci-ogloszenia-zmiana-tresci-siwz.pdf
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia 3.pdf

Dokumentacja geologiczna zostanie opublikowana 11.09.2017 r.


W związku z dużą ilością zapytań do treści SIWZ, które wpłynęły do Zamawiającego, zmianie ulega termin składania ofert. Odpowiedzi są w przygotowaniu.

DOCXOgłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.docx

DOCX3.1. zmiana treści ogłoszenia, zmiana treści SIWZ.docx
DOCSIWZ Oczyszczalnie.doc
DOCXOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.docx

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSIWZ.pdf

 

DOCXZałączniki nr 1, 2, 3 do SIWZ.docx
DOCXZałącznik nr 4 do SIWZ - grupa kapitałowa.docx
DOCXZałącznik nr 5, 5.1. i 6 do SIWZ - wykazy - usług, robót budowlanych i osób.docx
DOCXZałącznik nr 7 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy.docx
PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy.pdf
PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - PFU oczyszczalnie ścieków.pdf
 

Wersja XML