Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

3. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżek pieszo- rowerowych Kochłowice-Biskupice-Polanowice-Byczyna w ramach projektu „Realizacja strategii niskoemisyjnej na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego”

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Równocześnie przypominam o obowiązku wynikającym z art. 24 ust. 11:

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

PDFSIWZ.pdf

DOCZałącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty.doc
DOCZałącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ.doc
DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy.docx
DOCXZałącznik nr 4 do SIWZ - grupa kapitałowa.docx
DOCXZałącznik nr 5, 5.1. i 6 do SIWZ - wykazy - usług, robót budowlanych i osób.docx
PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy.pdf

PDFZał. nr 8 do SIWZ Program Funkcjonalno - Użytkowy.pdf
RARZałącznik nr 9 do SIWZ - mapy.rar

PDFZał. nr 10 do SIWZ Deklaracja RDOŚ.pdf
PDFZał. nr 11do SIWZ Deklaracja Natura 2000.pdf

Wersja XML