Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

10. UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY BYCZYNA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY

PDF10.8. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdfPrzypominamy o obowiązku złożenia oświadczeń wynikającego z art.24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

PDF10.4. Informacja z otwarcia ofert.pdf

DOC10.2. wyjaśnienia treści SIWZ.doc
DOC10.3. wyjaśnienia treści SIWZ.doc


DOCSIWZ modyfikacja 07 10 2016.doc
XLSXZalącznik nr 1d do SIWZ zmiana 07.10.2016.xlsx

PDF10.1. zawiadomienie o zmianie SIWZ i ogłoszenia.pdf


PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf


DOCSIWZ modyfikacja 05.10.2016.doc

XLSXKopia Zalącznik nr 1d do SIWZ 02 09 2016.xlsx
PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
DOCSIWZ 09.2016.doc

Wersja XML