Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje ogólne

Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej to referat Urzędu Miejskiego w Byczynie, który funkcjonuje od 2009 roku. W ramach referatu realizowane są projekty współfinansowane z Unii Europejskiej. Do 2015 roku projekty były realizowane w ramach m.in. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Obecnie realizowane są 2 projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z 8 osi priorytetowej – Integracja społeczna. Jeden pn. „Twoje życie – nasza wspólna sprawa II” realizowany jest partnersko w ramach działania 08.02 – Włączenie społeczne w okresie od 01.05.2016 – 31.12.2018r. Drugi projekt pn. „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego” realizowany jest partnersko w ramach działania 08.03 – Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej w okresie od 01.11.2015 – 31.10.2018r. Ponadto Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej stale współpracuje z sołectwami, szkołami, stowarzyszeniami. Pomaga w pisaniu małych grantów m.in. z FIO, Doliny Stobrawy, RPO WO, PROW. 

 

 

Projekt pn. „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego” realizowany jest partnersko w ramach działania 08.03 – Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej. Projekt jest kontynuacją działań realizowanych przez Lidera jak i Partnerów wniosku w zakresie wsparcia i rozwoju sektora Ekonomii Społecznej w regionie północnym województwa opolskiego (powiaty: kluczborski, oleski, brzeski, namysłowski). Liderem projektu jest PROFES Spółdzielnia Socjalna, a Partnerami: Gmina Byczyna, Powiat Kluczborski oraz Stowarzyszenie Animacji Lokalnej ARKONA. Zadania realizowane przez Gminę Byczyna:

  1. Rekrutacja uczestników projektu, przeprowadzenie naboru na wsparcie finansowe na utworzenie nowego przedsiębiorstwa społecznego, przystąpienie/zatrudnienie w istniejących przedsiębiorstwie społecznych, założenie przedsiębiorstwa społecznego przez osoby prawne, przekształcenie podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne. Dotacje przyznawane są w wysokości 20 000zł na stworzenie jednego miejsca pracy, a także wsparcie pomostowe dla nowo utworzonego przedsiębiorstwa społecznego w wysokości 800zł na miesiąc dla każdego stworzonego miejsca pracy przez pierwsze 6 miesięcy działalności, w uzasadnionych przypadkach wsparcie to może być przedłużone o kolejne 6 miesięcy. Przyznanie dotacji będzie poprzedzone cyklem szkoleniowym przygotowującym osoby do podjęcia zatrudnienia.
  2. Udzielanie bieżącej informacji dot. realizowanych i dostępnych form wsparcia, prowadzenie i monitorowanie ścieżki wsparcia klienta OWES oraz kierowanie go do dalszego wsparcia, prowadzenie monitoringu PES.

 

Projekt ma na celu wzmocnienie sektora Ekonomii Społecznej w województwie opolskim,  reintegracja zawodowa dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, podnoszenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji pracowników Przedsiębiorstw Społecznych poprzez organizację szkoleń i doradztwa. Projekt trwa od 01.11.2015 – 31.10.2018r.

 

 

Projekt „Twoje życie- nasza wspólna sprawa” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nabór do projektu zostaje prowadzony do warsztatów, na których odbywa się trening pracy pod okiem instruktora zawodu. Na potrzeby realizacji zajęć zakupiony zostaje sprzęt oraz materiały służące do praktycznej nauki oraz zdobycia trwałych umiejętności i wiedzy wykorzystywanej w przyszłości. Zajęcia reintegracji zawodowej odbywają się przez okres 5,5 miesiąca w następujących warsztatach:

 

Osoby przystępujące do projektu obowiązkowo przechodzą spotkanie z psychologiem oraz doradcą zawodowym. Spotkania te pozwalają na określenie indywidualnej ścieżki wsparcia dla każdego z uczestników projektu oraz przyczyniają się do aktywnego poszukiwania pracy i zwiększenia motywacji do jej znalezienia.

 

 

 

Wersja XML