Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku

Brak opisu obrazka

PR.524.19.2015.MO                                                                                            Byczyna, 31.12.2015 r.

Burmistrz Byczyny
ogłasza
otwarty konkurs ofert
na realizację zadań publicznych w 2016 roku

I. Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w 2016 roku:

L.p.

Rodzaj zadania

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 2016 r.

1.

Przeciwdziałanie uzależnieniom
i patologiom społecznym

10.000,00 zł

2.

Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

5.000,00 zł

3.

Turystyka i krajoznawstwo

10.000,00 zł

 

II. Zasady przyznawania dotacji:

1. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2014.1118 z poźn. zm.)

2. Oddziały terenowe organizacji - nie posiadające osobowości prawnej, mogą złożyć ofertę tylko za zgodą zarządu organizacji wyższego szczebla posiadającej osobowość prawną.

3. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w  ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2014.1118 poźn. zm.) oraz uchwały Nr XVIII/129/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi na rok 2016.

4. Burmistrz Byczyny może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji, a tym samym podpisania umowy w przypadku, gdy: 

   - rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie,

   - podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność prawną lub zdolność do czynności prawnych,

  - zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

   - podmiot nie złożył sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego lub sprawozdanie złożone zostało niepoprawnie za rok 2015.

III. Termin, warunki realizacji zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w 2016 roku:

1. Termin realizacji zadań publicznych: od 01.03.2016 r. do 15.12.2016 r. (jednak nie wcześniej niż dzień podpisania umowy na realizację zadania publicznego)

2. W 2016 roku na realizację zadań publicznych przeznacza się łączną kwotę w wysokości: 25.000 zł.

3. Wsparcie realizacji zadania publicznego wyniesie nie więcej niż 80% całkowitych   kosztów zadania. Pozostałe 20% kosztów zadania to wkład finansowy własny wnioskodawcy lub wkład rzeczowo osobowy w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków.

4. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

5. Podmiot może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę w danym obszarze.

6. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie (w takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub wycofania swojej oferty).

7. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem  nieważności.

8. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie na wykonanie zadania publicznego.

IV. Termin składania ofert i tryb wyboru oferty:

1. Termin składania ofert upływa dnia 25 stycznia 2016 roku o godz. 1600.

2. Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Byczynie, pok. nr 19, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna lub przesłać pocztą na w/w adres (decyduje data wpływu).

3. Oferty muszą być złożone na formularzu zgodnym z Załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku, w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opisana  następująco: nazwa i adres podmiotu oraz nazwa zadania określonego w konkursie („Konkurs na dotację 2016 – Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, „Konkurs na dotację 2016 – Ochrona i promocja zdrowia”, „Konkurs na dotację 2016 – Turystyka i krajoznawstwo”).

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

6. Oferty złożone po terminie nie będą otwierane i pozostaną bez rozpatrzenia.

V. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

1. Postępowanie o udzielenie dotacji prowadzone będzie w trybie jawnego wyboru  najkorzystniejszej oferty.

2. Złożone oferty zostaną poddane ocenie formalnej i merytorycznej.

3. Komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Byczyny dokona wyboru ofert, które gwarantują najwyższą jakość realizacji zadania i przedstawi ją do akceptacji Burmistrzowi.

4. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji jest przekazywana Burmistrzowi Byczyny, który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie przyznania dotacji.

5. Zatwierdzenie oferty jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymania dotacji w terminie ustalonym przez strony.

6. Przy ocenie oferty Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:

a)  formalne: terminowość, prawidłowość i kompletność oferty,

b)  merytoryczne:

- celowość oferty, zakres rzeczowy, zasięg i zgodność z ogłoszeniem,

- koszt realizacji zadania, w tym wielkość i celowość wnioskowanej dotacji,

- posiadane doświadczenie oferenta w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze,

- posiadanie potencjału ludzkiego, ekonomicznego i rzeczowego do realizacji zadania.

7. Oferty wraz z załącznikami nie będą zwracane.

8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.byczyna.pl), na stronie internetowej Gminy Byczyna (www.byczyna.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Byczynie.

VI. Wymagane dokumenty:

1. Wypełniony formularz oferty muszą podpisać osoby upoważnione do reprezentowania    organizacji na zewnątrz i zawierania umów.

2. Do formularza należy dołączyć:

a) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające statut prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących kopia lub osoby legitymującej się odpowiednim pełnomocnictwem,

b) sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa)za ostatni rok,

c) umowę partnerską lub oświadczenie partnera – jeżeli dotyczy,

d) aktualną kopię statutu organizacji.

3. Nie dopuszcza się nanoszenia zmian we wzorze oferty.

4. Wszystkie kopie złożonych dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli zgodnie z zapisem w statucie.

VII. Wysokość środków publicznych na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2015 roku:

W 2015 roku Gmina Byczyna na wsparcie realizacji zadań publicznych przeznaczyła kwotę: 93.500 zł, w tym na zadania z obszaru:

Burmistrz Byczyny

/-/ Robert Świerczek

 

Wersja XML