Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Usługa dostawy energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych będących własnością Gminy Byczyna na bazie dzierżawionych przez Wykonawcę kotłowni wraz z urządzeniami

PDF12.7. zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf
PDF12.5. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty bip.pdf

PDFSIWZ.pdf

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

DOCXOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.docx

DOCXZałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.docx
DOCXZałącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków.docx
DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx
DOCXZałącznik nr 4a do SIWZ - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.docx
DOCXZałącznik nr 4b do SIWZ - Informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej.docx
DOCXZałącznik nr 5 do SIWZ - doświadczenie zawodowe.docx
DOCXZałącznik nr 6 do SIWZ - wykaz osób.docx
PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - Umowa - ogrzewanie.pdf
PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - Umowa - dzierżawa.pdf
PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf

Wersja XML