Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały z dnia 30 stycznia 2014 r. sesja XLIV kadencja VI

PDFUchwała Nr 363.pdf Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 stycznia 2014 roku
w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej

PDFUchwała Nr 364.pdf Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 stycznia 2014 roku
w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętej Trójcy w Byczynie.

PDFUchwała Nr 365.pdf Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 stycznia 2014 roku
w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Polanowicach, Kościół Filialny w Jakubowicach

PDFUchwała Nr 366.pdf Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 stycznia 2014 roku
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

PDFUchwała Nr 367.pdf Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 stycznia 2014 roku
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

PDFUchwała Nr 368.pdf Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 stycznia 2014 roku
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

PDFUchwała Nr 369.pdf Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 stycznia 2014 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Byczyna zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Byczyna przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2014

PDFUchwała Nr 370.pdf Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 stycznia 2014 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości o wartości rynkowej przewyższającej kwotę 100.000 zł lub o powierzchni przekraczającej 0,2000 ha.

PDFUchwała Nr 371.pdf Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 stycznia 2014 roku
w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

PDFUchwała Nr 372.pdf Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 stycznia 2014 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2014–2025

PDFUchwała Nr 373.pdf Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 stycznia 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

 

 

Wersja XML