Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r

Byczyna, 20.12.2013 r.

Wp-I.524.2.2013

Burmistrz Byczyny

ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadań publicznych w 2014 roku

 

I. Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w 2014 roku:

L.p.

Rodzaj zadań

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację
zadań w 2014 r.

1.

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

10.000,00 zł

2

Ochrona i promocja zdrowia

3.000,00 zł

3.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

60.000,00 zł

II. Zasady przyznawania dotacji:

1. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).
2. Oddziały terenowe organizacji - nie posiadające osobowości prawnej, mogą złożyć ofertę tylko za zgodą zarządu organizacji wyższego szczebla posiadającej osobowość prawną.
3. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XLII/350/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.
4. Burmistrz Byczyny może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji, a tym samym podpisania umowy w przypadku, gdy:
- rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie,
- podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność prawną lub zdolność do czynności prawnych,
- zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta,
- podmiot nie złożył sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego lub sprawoz- danie złożone zostało niepoprawnie za rok 2013.

III. Termin, warunki realizacji zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w 2014 roku:

1. Termin realizacji zadań publicznych: od 03.03.2014 r. do 31.12.2014 r.
2. W 2014 roku na realizację zadań publicznych przeznacza się łączną kwotę w wysokości: 73.000 zł.
3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie (w takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub wycofania swojej oferty).
4. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie na wykonanie zadania publicznego.

IV. Termin składania ofert i tryb wyboru oferty:

1. Termin składania ofert upływa dnia 24 stycznia 2014 roku o godz. 1500.
2. Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Byczynie, pok. nr 19, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna lub przesłać pocztą na w/w adres (decyduje data wpływu).
3. Oferty muszą być złożone na formularzu zgodnym z Załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku, w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opisana następująco: nazwa i adres podmiotu oraz nazwa zadania określonego w konkursie („Konkurs na dotację 2014 – Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, „Konkurs na dotację 2014 – Ochrona i promocja zdrowia”, „Konkurs na dotację 2014 – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”).
5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
6. Oferty złożone po terminie nie będą otwierane i pozostaną bez rozpatrzenia.

V. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

1. Postępowanie o udzielenie dotacji prowadzone będzie w trybie jawnego wyboru najkorzystniejszej oferty.
2. Złożone oferty zostaną poddane ocenie formalnej i merytorycznej.
3. Komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Byczyny dokona wyboru ofert, które gwarantują najwyższą jakość realizacji zadania i przedstawi ją do akceptacji Burmistrzowi.
4. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji jest przekazywana Burmistrzowi Byczyny, który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie przyznania dotacji.
5. Zatwierdzenie oferty jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymania dotacji w terminie ustalonym przez strony.
6. Przy ocenie oferty Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:
a) formalne: terminowość, prawidłowość i kompletność oferty,
b) merytoryczne:
- celowość oferty, zakres rzeczowy, zasięg i zgodność z ogłoszeniem,
- koszt realizacji zadania, w tym wielkość i celowość wnioskowanej dotacji,
- posiadane doświadczenie oferenta w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze,
- posiadanie potencjału ludzkiego, ekonomicznego i rzeczowego do realizacji zadania.
7. Oferty wraz z załącznikami nie będą zwracane.
8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej(www.bip.byczyna.pl), na stronie internetowej Gminy Byczyna (www.byczyna.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Byczynie.

VI. Wymagane dokumenty:

1. Wypełniony formularz oferty muszą podpisać osoby upoważnione do reprezentowania organizacji na zewnątrz i zawierania umów.
2. Do formularza należy dołączyć:
a) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji lub inne dokumenty potwier- dzające statut prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących kopia lub osoby legitymującej się odpowiednim pełnomocnictwem,
b) sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa) za ostatni rok,
c) umowę partnerską lub oświadczenie partnera – jeżeli dotyczy,
d) aktualną kopię statutu organizacji.
3. Nie dopuszcza się nanoszenia zmian we wzorze oferty.
4. Wszystkie kopie złożonych dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli zgodnie z zapisem w statucie.

VII. Wysokość środków publicznych na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2013 roku:

1. W 2013 roku Gmina Byczyna na wsparcie realizacji zadań publicznych przekazała kwotę: 63.000 zł na zadania z obszaru:
- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób: 10.000 zł,
- ochrona i promocja zdrowia: 3.000 zł,
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: 50.000 zł.

 

Burmistrz Byczyny
/-/ Ryszard Grüner

Do pobrania:

DOCWzór oferty na realizację zadania publicznego.doc

Wersja XML