Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały z dnia 10 lutego 2005 r. sesja XXIV kadencja IV

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXIV sesji
z dnia  10 lutego 2005 roku - IV kadencja

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 10 lutego 2005 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 10 lutego 2005 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie
nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 10 lutego 2005 roku
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
społecznych z mieszkańcami gminy Byczyna w sprawie
zniesienia urzędowych nazw miejscowości

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 10 lutego 2005 roku
w sprawie uchylenia uchwały

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 10 lutego 2005 roku
w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek
i szczegółowe warunki przyznawania dodatków:
za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego,
za warunki pracy oraz szczegółowe warunki
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
a także wysokość i warunki wypłacania nagród
i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy
nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych
przez Gminę Byczyna w roku 2005

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 10 lutego 2005 roku
w sprawie zmiany Statutu Gminy Byczyna

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 10 lutego 2005 roku
w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na 2005 rok

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 10 lutego 2005 roku
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji
Rewizyjnej na 2005 r.

Pobierz

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 10 lutego 2005 roku
w sprawie akceptacji wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu z działania 1.5 w ramach
Sektorowego Programu Operacyjnego „Rozwój
Zasobów Ludzkich” pt. Centrum Integracji
Społecznej „CISPOL” w Polanowicach dla grup
szczególnego ryzyka

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 10 lutego 2005 roku
w sprawie akceptacji wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu w ramach Zintegrowanego
Programu Rozwoju Regionalnego (ZPORR),
działanie 3.2 „Obszary podlegające restrukturyzacji”
pt. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w mieście Byczyna”

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 10 lutego 2005 roku
w sprawie akceptacji wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu w ramach Zintegrowanego
Programu Rozwoju Regionalnego (ZPORR),
działanie 3.2 „Obszary podlegające restrukturyzacji”
pt. „Budowa drogi Lazara i Kwiasowskiego”

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 10 lutego 2005 roku
w sprawie akceptacji wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu w ramach Zintegrowanego
Programu Rozwoju Regionalnego (ZPORR),
działanie 3.2 „Obszary podlegające restrukturyzacji”
pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Koellinga,
Lazara i Kwiasowskiego w Byczynie”

 

informację wytworzył(a):

Rada Miejska

data wytworzenia:

10 lutego 2005

 

Wersja XML