Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały z dnia 31 marca 2005 r. XXVI kadencja IV

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXVI sesji
z dnia 31 marca 2005 roku - IV kadencja

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 marca 2005 roku
w
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania  przestrzennego

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 marca 2005 roku
w
sprawie przyjęcia Uproszczonego Planu Rewitalizacji
dla miasta Byczyna

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 marca 2005 roku
w
sprawie przyjęcia projektu zmiany organizacji ruchu
w obrębie murów miasta Byczyna

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 marca 2005 roku
w
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania  przestrzennego

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 marca 2005 roku
w
sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych
w świetlicy szkolnej przy Publicznej Szkole Podstawowej
w Byczynie

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 marca 2005 roku
w
sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Byczyna

Pobierz

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 marca 2005 roku
w
sprawie przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze oraz warunki częściowego
lub całkowitego
zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 marca 2005 roku
w
sprawie zaciągnięcia pożyczki

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 marca 2005 roku
w
sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 marca 2005 roku
w
sprawie akceptacji wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu w ramach Zitegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 3.3
"Zdegradowane obszary miejskie, po przemysłowe
i po wojskowe" (rewitalizacja) pt. "Przebudowa
infrastruktury komunikacji pieszej i kołowej w obrębie
murów obronnych miasta Byczyna"

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 marca 2005 roku
w
sprawie akceptacji wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu w ramach Sektorowego
Programu
Operacyjnego "Odnowa wsi" pt. "Rekonstrukcja terenów
wypoczynkowo-rekreacyjnych
 we wsi Dobiercice"

 

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 marca 2005 roku
w
sprawie akceptacji wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego "Odnowa wsi" pt. "Dziedzictwo kultury
i tradycji w tworzeniu lokalnego produktu turystycznego
Byczyny"

 

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 marca 2005 roku
w
sprawie akceptacji wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego "Odnowa wsi" pt. "Centrum Oświatowo
– Kulturalne
w Paruszowicach"

 

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 marca 2005 roku
w
sprawie akceptacji wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego "Odnowa wsi" pt. "Kompleks rekreacyjno
– sportowy w Proślicach"

 

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 marca 2005 roku
w
sprawie przyjęcia opisu planowanych do realizacji
zadań do programu Odnowa wsi w województwie
opolskim pt. „Kochłowice z myślą o dzieciach
- budowa placu zabaw”

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 marca 2005 roku
w sprawie akceptacji wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego "Odnowa wsi" pt. „Kochłowice z myślą
o dzieciach - budowa placu zabaw”

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 marca 2005 roku
w
sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy Byczyna

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 marca 2005 roku
w sprawie zmiany Statutu Gminy Byczyna

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 marca 2005 roku
w sprawie wyrażenia zgody
na najem lokalu użytkowego

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 marca 2005 roku
w sprawie
zniesienia urzędowych nazw miejscowości

 

informację wytworzył(a):

Rada Miejska

data wytworzenia:

31 marca 2005

Wersja XML