Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Byczyna dz. nr 392/10 k.m. 7

BURMISTRZ BYCZYNY
O G Ł A S Z A

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Byczyna

 

 1. BYCZYNA ul. Parkowa 2. Lokal użytkowy Nr 2. Lokal składa się z 5 pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 79,51 m2 - wymaga kapitalnego remontu. Lokal nie posiada żadnych instalacji. Lokal położony w budynku w zabudowie zwartej. Ściany z cegły. Dach jednospadowy z drewna, kryty papą. W części budynku brak stropu w części strop odcinkowy ceglany na szynach.
  Wg ewidencji gruntów:
  działka nr 392/10 k.m. 7
  powierzchnia 0,0414 ha,
  Udział lokalu Nr 2 w częściach wspólnych wynosi 519/1000.
 2. Księga Wieczysta Nr OP1U/00042266/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
 3. Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego: Uwaga : ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003 r. Wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Byczyna to: teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniowo-usługową.
 4. CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI /lokalu użytkowego/ NA WŁASNOŚĆ WYNOSI: 7.951,00
 5. Obciążenia nieruchomości – BRAK
 6. Przetarg odbędzie się 18.01. 2011r. o godz. 9 00 w Urzędzie Miejskim w Byczynie ul. Rynek 1, w pokoju nr 18
 7. W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą wadium w pieniądzu wysokości 10 % ceny nieruchomości tj. 795,10 zł nie później niż do dnia 12.01.2011r. Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie lub na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 56 8890 1040 0000 1818 2005 0004 (liczy się data wpływu na konto).
 8. Wpłacone wadium zostanie ;
  - zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , jeżeli osoba wpłacająca wadium
  wygra przetarg,
  - zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,
  - wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy.
 9. Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu, należność płatna przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 83 8890 1040 0000 1818 2005 0003 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie najpóźniej na dzień przed podpisaniem aktu notarialnego .
 10. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu.
 11. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 12. Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem; geodezyjno-szacunkowe w kwocie – 462,52 zł oraz koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej.
 13. Nabywca przejmuje lokal w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.
 14. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie 46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój nr.22, tel.077-413-41-50, wew. 29.
 15. Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu. 

 Byczyna 14.12.2010 r.

Wersja XML