Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 1.800.000,00 zł. na wydatki nie znajdujace pokrycia w planowanych dochodach

 
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
szacunkowa wartość zamówienia :
poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Pzp
 
Zamawiający
Urząd Miejski w Byczynie, ul. Rynek 1, tel/fax. 077 4134150  e-mail : um@byczyna.pl
Przedmiot zamówienia
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 1.800.000,00 zł. na wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach
Termin wykonania zamówienia
Kredyt będzie postawiony do dyspozycji Zamawiającego w dniu podpisania umowy. Kredyt uruchamiany będzie w transzach, przelewem na podstawie pisemnej dyspozycji zamawiającego
Zakres zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest kredyt długoterminowy w łącznej wysokości 1 800 000,00 zł. (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych) .
1. Okres kredytowania (umowa) na lata : październik 2007- grudzień 2013,
2. Okres karencji w spłacie kapitału : spłata pierwszej raty – styczeń 2009 roku
3. Spłata kapitału następować będzie : do 15 dnia każdego miesiąca wg. harmonogramu stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ,
4. Spłata odsetek następować będzie : w ratach miesięcznych, do 15 dnia każdego miesiąca począwszy od listopada 2007 r.
5. Oprocentowanie kredytu oparte będzie o zmienną stawkę WIBOR 1M ogłaszanej przez Narodowy Bank Polski dla ostatniego dnia miesiąca poprzedzający okres obrachunkowy , skorygowanej o marżę banku,
6. Dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego z wykorzystaniem do dnia 31.12.2007 r. na podstawie pisemnej dyspozycji Zamawiającego,
7. Kredytobiorcy będzie przysługiwało prawo do nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów,
8. Prowizja będzie płatna jednorazowo, poprzez jej potrącenie z przekazanej na rachunek Zamawiającego kwoty pierwszej transzy kredytu,
9. Zabezpieczenie kredytu: weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslową.
Tryb postępowania
Przetarg nieograniczony
Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamów.
Forma elektroniczna : www.bip.byczyna.pl
Na wniosek wykonawcy forma pisemna : w siedzibie zamawiającego ( Urząd Miejski w Byczynie ul. Rynek 1, pok.22)
Termin składania ofert
08.10.2007 r. godz. 12.00
Miejsce składania ofert
Urząd Miejski w Byczynie ul Rynek 1
Oferty należy składać w pok. nr 19
Warunki oraz oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz, dla potwierdzenia spełnienia tych warunków, złożą wypełniony formularz ofertowy wraz z nw. załącznikami:
·     formularz oferty przetargowej /zał. nr 1do siwz/,
·     oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy : Prawo zamówień publicznych /zał. nr 2 do siwz/,
·     oświadczenie o upoważnieniu osoby podpisującej ofertę do składania w imieniu Wykonawcy oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków wraz ze stosownym pełnomocnictwem /zał. nr 3 do siwz/,
·     harmonogram spłaty kapitału /zał. nr 4 do siwz/,
·     projekt umowy banku w sprawie udzielenia kredytu,
·     zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niżtrzy miesiące przed upływem terminu składania ofert) /zał. wykonawcy/,
·     zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu UbezpieczeńSpołecznych potwierdzającego odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niżtrzy miesiące przed upływem terminu składania ofert) /zał.   wykonawcy/,
·     Bank państwowy utworzony na podstawie ustawy Prawo bankowe – rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa w sprawie nadania statutu Banku, aktualny skład zarządu wraz z dokumentami powołującymi poszczególnych członków /zał. wykonawcy/;
·     bank powołany na podstawie Kodeksu spółek handlowych i ustawy Prawo bankowe – odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego (wystawiony nie wcześniej niżsześćmiesięcy przed upływem terminu składania ofert) /zał. wykonawcy/;
Wadium
Nie przewiduje się
Kryteria oceny ofert
Cena 100%
Termin związania ofertą
30 dni
Oferty wariantowe
Nie dopuszcza się   
Umowa ramowa
Nie przewiduje się   
Dynamiczny systemu zakupów
Nie przewiduje się   
Wybór najkorzyst. ofert z zastosowaniem aukcji elektronicznej
Nie przewiduje się    informację wytworzył(a): A.Sztojko-Chałupczyńska
za treść odpowiada: A.Sztojko-Chałupczyńska
data wytworzenia: 28.09.2007 r.
Wersja XML