Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Kredyt długoterminowy do kwoty 469.500,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn Utworzenie izby tradycji-Odkrywamy zapomniane karty historii Byczyny oraz termomodernizacja zabytkowego Ratusza

 

 DOCzawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty bip.doc

Zamawiający: Gmina Byczyna                                                                              Nr zamówienia: Wp II-341/28/2010/U

Przetarg nieograniczony

 

„Kredyt długoterminowy do kwoty 469.500,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie izby tradycji – „Odkrywamy zapomniane karty historii Byczyny” oraz termomodernizacja zabytkowego Ratusza

 

 

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

szacunkowa wartość zamówienia : poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Pzp

 

Zamawiający

Gmina Byczyna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie,  tel/fax. 077 4134150,  e-mail : um@byczyna.pl

Przedmiot zamówienia

„Kredyt długoterminowy do kwoty 469.500,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie izby tradycji – „Odkrywamy zapomniane karty historii Byczyny” oraz termomodernizacja zabytkowego Ratusza”

Termin wykonania zamówienia

Wypłata kredytu następować będzie w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego z wykorzystaniem do dnia 31.03.2011 r.  na podstawie pisemnej dyspozycji Zamawiającego. Ostateczny termin spłaty kredytu: 20sierpnia 2013 r.

Zakres zamówienia

Niniejsze postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej w skrócie uPzp.

 

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w łącznej wysokości do 469.500,00 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie izby tradycji – „Odkrywamy zapomniane karty historii Byczyny” oraz termomodernizacja zabytkowego Ratusza”:

1.       Okres spłaty kredytu lata: lipiec 2012 – sierpień 2013,

2.       Okres karencji w spłacie kapitału: do 20 lipca 2012 r.,

3.       Spłata kapitału następować będzie: zgodnie z harmonogramem, 

4.       Spłata odsetek następować będzie: do 20 każdego miesiąca, począwszy od miesiąca stycznia 2011 r.

5.       Oprocentowanie kredytu oparte będzie o zmienną stawkę WIBOR 1M ogłaszaną przez Narodowy Bank Polski dla ostatniego dnia miesiąca poprzedzający okres obrachunkowy, skorygowaną o marżę banku,

6.       Wypłata kredytu następować będzie w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego z wykorzystaniem do dnia 31.03.2011 r.  na podstawie pisemnej dyspozycji Zamawiającego.

7.       Kredytobiorcy będzie przysługiwało prawo do nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów,

8.       Prowizja będzie płatna jednorazowo, poprzez jej potrącenie z przekazanej na rachunek Zamawiającego kwoty pierwszej transzy kredytu,

9.       Zabezpieczenie kredytu: weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslową.

 

Przedmiot zamówienia zakwalifikowano do CPV:
66113000-5 – usługi udzielania kredytu

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamów.

Forma elektroniczna : www.bip.byczyna.pl , www.byczyna.pl

Na wniosek wykonawcy forma pisemna : w Urzędzie Miejskim w Byczynie ul. Rynek 1, pok.27

Termin składania ofert

22.12.2010 r.  do godz. 09.00, otwarcie ofert godz. 09.15

Miejsce składania ofert

Urząd Miejski w Byczynie ul Rynek 1 , Oferty należy składać w pok. nr 19

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy zgodnie z Art. 22 ust.1 spełniają warunki dotyczące:

1.     Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Wykonawca musi posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizacji usług objętych przedmiotem
zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. Prawo Bankowe Dz. U. z 2002r. Nr 72 poz. 665 z późn. zm., a w przypadku określonym
w art. 178 ust. 1ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa
w art. 193 Prawo Bankowe.

2.     Posiadania wiedzy i doświadczenia;

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania powyższego warunku prowadzona będzie na podstawie  oświadczenia załączonego do oferty.

3.     Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania powyższego warunku prowadzona będzie na podstawie  oświadczenia załączonego do oferty.

4.     Sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania powyższego warunku prowadzona będzie na podstawie  oświadczenia załączonego do oferty.

5.     Nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

 

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w pkt 7 SIWZ,  zgodnie w formułą „spełnia – nie spełnia”. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki wykonawca spełnił. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentów złożonych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający może wezwać wykonawców w określonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień.

Informacja o oświadczeniach  
lub dokumenty, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 UPzp

1.       W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 uPzp:

a)       oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu /zał. nr 2 do SIWZ/,

b)       Zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. Prawo Bankowe Dz. U. z 2002r. Nr 72 poz. 665 z późn. zm., a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 Prawo Bankowe.

2.       Oświadczenia lub dokumenty składane w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych:

a)      oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, /zał. nr 2 do SIWZ/,

b)       aktualny odpis z właściwego  rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy  /zał. Wykonawcy/.

 

3.       Wykonawca zamieszkały lub posiadający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 

4.       Pozostałe wymagane dokumenty: formularz oferty przetargowej /zał. nr 1do SIWZ/.

 

 

5. Wykonawca polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu lub zdolnościach finansowych innego  podmiotu:

  

Zgodnie z art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Jeśli dotyczy - w przypadku, gdy Wykonawca polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu lub zdolnościach finansowych innego podmiotu do oferty należy dołączyć pisemne zobowiązanie, o którym mowa powyżej, a jeśli podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Zamawiający wymaga przedstawienia /dołączenia do oferty/ w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania wskazane w pkt 2 ppkt a) niniejszego rozdziału, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 do SIWZ;

 

6.  W przypadku wnoszenia oferty przez wykonawców występujących wspólnie (konsorcja/spółki cywilne) należy spełnić następujące warunki:

a)       wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

b)       do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo (w formie pisemnej, tj. w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie), o którym mowa powyżej,  

c)       oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania wskazane w pkt 2 ppkt a) składa każdy z Wykonawców oddzielnie,

d)       Pełnomocnictwo ma w szczególności wskazywać zakres umocowania pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa powinno również wynikać, jakiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy. Jego treść powinna także identyfikować wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, jak również wskazywać ustanowionego wykonawcę – pełnomocnika.

e)       dokument pełnomocnictwa powinien być podpisany przez wszystkich wykonawców, w tym ustanowionego wykonawcę – pełnomocnika,

f)         w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w rozdz. 6 SIWZ Wykonawcy mogą spełnić łącznie.

 

Oferta oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu muszą być podpisane zgodnie z zasadami określonymi rozdz. 13 SIWZ przez każdego wykonawcę lub ustanowionego pełnomocnika.

 

Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo koniecznie byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin na składanie ofert.

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę (osoby) uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem – za zgodność z oryginałem. W przypadku gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.

Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert

Cena oferty – 100 %

Termin związania ofertą

30 dni

Inform. o dofin. projektu ze środków Unii Europejskiej

 

Nie dotyczy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

Nie

Oferty wariantowe/częściowe

Nie dopuszcza się   

Umowa ramowa/Udzielenie zamówień uzupełniających

Nie przewiduje się   

Dynamiczny systemu zakupów

Nie przewiduje się   

Wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Nie przewiduje się   

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie przewiduje się

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienia publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

14.12.2010 r. Numer: 358973-2010.

Byczyna 14 grudnia 2010

 

DOCSIWZ.doc

RTFZał. nr 1 do SIWZ - Oferta.rtf

DOCZał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie art.22 i 24.doc

DOCZał. nr 3 do SIWZ - harmonogram.doc

JPEGZał. nr 4 do SIWZ - uchwała rady.jpeg

PDFZał. nr 5 do SIWZ - wskaźniki i relacje poziomu zadłużenia.pdf

PDFZał. nr 6 do SIWZ - zobowiązania finansowe Gminy.pdf

PDFZał. nr 7 do SIWZ - Sprawozdanie Rb-Z.pdf

PDFZał. nr 8 do SIWZ - Sprawozdanie Rb-NDS.pdf

PDFZał. nr 9 do SIWZ - Sprawozdanie Rb-N.pdf

PDFZał. nr 10 do SIWZ - Sprawozdanie Rb-27S.pdf

PDFZał. nr 11 do SIWZ - Sprawozdanie Rb-28S.pdf

DOCZał. nr 12 - opinia RIO.doc

PDFZał. nr 13 do SIWZ - zmiana uchwały.pdf

PDFZał.nr 13 do SIWZ - Uchwała-zmiana uchwaly.pdf

Wersja XML