Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup zwierząt w ramach projektu Ożywić pola Byczyny

 

 DOCzawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc

 

 

 

 

  Zamawiający: Gmina Byczyna                                                                         Nr zamówienia: Wp II-341/26/2010/D

 Brak opisu obrazka

 

 

Przetarg nieograniczony

 

ZAKUP ZWIERZĄT W RAMACH PROJEKTU „OŻYWIĆ POLA BYCZYNY”

 

 

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

szacunkowa wartość zamówienia : poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Pzp

 

Zamawiający

Gmina Byczyna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie,  tel/fax. 077 4134150,  e-mail : um@byczyna.pl

Przedmiot zamówienia

Zakup zwierząt w ramach projektu „Ożywić pola Byczyny”

Termin wykonania zamówienia

Od 1 stycznia 2011 do 31 stycznia 2011

Zakres zamówienia

Niniejsze postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej w skrócie uPzp.

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

 

Zakup i dostawa zajęcy szaraków (Lepus europaeus) o cechach:

-        ilość: 70 sztuk w tym 50 samic i 20 samców,

-        osobniki dorosłe, wiek od 4 do 9 miesięcy,

-        osobniki pochodzące z chowu zagrodowego lub dzikie z odłowów, w żadnym wypadku nie z chowu klatkowego,

-        wymagane szczepienia: na kokcydiozę, tularemię, brucelozę, meksomatozę i choroby płuc;

-        Wykonawca zobowiązany jest wraz z dostawą zwierząt dostarczyć Zamawiającemu aktualne świadectwa weterynaryjne poświadczające, że zwierzęta są wolne od chorób.

-        Miejsce dostarczenia: teren Gminy Byczyna.

-        Zwierzęta dostarczone będą na koszt Wykonawcy w klatkach zwrotnych.

 

Przedmiot zamówienia zakwalifikowano do CPV:
03.32.52.00 – 5 – zające.

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamów.

Forma elektroniczna : www.bip.byczyna.pl , www.byczyna.pl

Na wniosek wykonawcy forma pisemna : w Urzędzie Miejskim w Byczynie ul. Rynek 1, pok.27

Termin składania ofert

10.12.2010 r.  do godz. 09.00, otwarcie ofert godz. 09.15

Miejsce składania ofert

Urząd Miejski w Byczynie ul Rynek 1 , Oferty należy składać w pok. nr 19

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy zgodnie z Art. 22 ust.1 spełniają warunki dotyczące:

1.     Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca: Posiada koncesję na obrót w kraju zwierzyną żywą.

2.     Posiadania wiedzy i doświadczenia;

       Warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca:

       Wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
       terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostawy w ramach jednego roku kalendarzowego
       minimum  70 sztuk zajęcy w ramach jednego zamówienia lub dla jednego odbiorcy

3.     Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania powyższego warunku prowadzona będzie na podstawie  oświadczenia załączonego do oferty.

4.     Sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania powyższego warunku prowadzona będzie na podstawie  oświadczenia załączonego do oferty.

5.     Nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

 

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w pkt 7 SIWZ,  zgodnie w formułą „spełnia – nie spełnia”. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki wykonawca spełnił. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentów złożonych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający może wezwać wykonawców w określonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień.

Informacja o oświadczeniach  
lub dokumenty, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 UPzp

1.       W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 uPzp:

a)       oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu /zał. nr 2 do SIWZ/,

b)       koncesja na obrót w kraju zwierzyną żywą /załącznik wykonawcy/,

c)       wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (np. referencje, protokoły zdawczo-odbiorcze) zał. nr 3 do SIWZ/,

2.       Oświadczenia lub dokumenty składane w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych:

a)      oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, /zał. nr 2 do SIWZ/,

b)       aktualny odpis z właściwego  rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy.

 

3.       Wykonawca zamieszkały lub posiadający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 

4.       Pozostałe wymagane dokumenty: formularz oferty przetargowej /zał. nr 1do SIWZ/.

 

5. Wykonawca polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu lub zdolnościach finansowych innego  podmiotu:

  

Zgodnie z art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Jeśli dotyczy - w przypadku, gdy Wykonawca polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu lub zdolnościach finansowych innego podmiotu do oferty należy dołączyć pisemne zobowiązanie, o którym mowa powyżej, a jeśli podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Zamawiający wymaga przedstawienia /dołączenia do oferty/ w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania wskazane w pkt 2 ppkt a) niniejszego rozdziału, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 do SIWZ;

 

6.  W przypadku wnoszenia oferty przez wykonawców występujących wspólnie (konsorcja/spółki cywilne) należy spełnić następujące warunki:

a)       wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

b)       do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo (w formie pisemnej, tj. w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie), o którym mowa powyżej,  

c)       oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania wskazane w pkt 2 ppkt a) składa każdy z Wykonawców oddzielnie,

d)       Pełnomocnictwo ma w szczególności wskazywać zakres umocowania pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa powinno również wynikać, jakiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy. Jego treść powinna także identyfikować wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, jak również wskazywać ustanowionego wykonawcę – pełnomocnika.

e)       dokument pełnomocnictwa powinien być podpisany przez wszystkich wykonawców, w tym ustanowionego wykonawcę – pełnomocnika,

f)         w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w rozdz. 6 SIWZ Wykonawcy mogą spełnić łącznie.

 

Oferta oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu muszą być podpisane zgodnie z zasadami określonymi rozdz. 13 SIWZ przez każdego wykonawcę lub ustanowionego pełnomocnika.

 

Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo koniecznie byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin na składanie ofert.

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę (osoby) uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem – za zgodność z oryginałem. W przypadku gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.

Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert

Termin związania ofertą

Cena oferty – 100 %

30 dni

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

W trakcie realizacji umowy postanowienia umowy mogą ulec zmianom, przy czym zmiany postanowień umowy dotyczyć mogą w szczególności:

a) terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy, tj. np.: okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. warunki atmosferyczne, zaistniałe sytuacje faktyczne, wystąpienie siły wyższej, itp.; zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia nie wpłynie na koszt realizacji przedmiotu zamówienia,*

b) zakresu przedmiotu umowy oraz sposobu wykonywania przedmiotu umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym w/w zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. zaistnienie warunków faktycznych, wpływających na zakres lub sposób wykonywania przedmiotu umowy, tj. warunki atmosferyczne, wystąpienie siły wyższej, itp.; zmiana zakresu przedmiotu umowy oraz sposobu wykonania przedmiotu nie wpłynie na koszt realizacji przedmiotu zamówienia,

c) regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany;

d) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy.

e) zmiany zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom,

f) zmiany oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych.

Inform. o dofin. projektu ze środków Unii Europejskiej

 

Projekt "Ożywić pola Byczyny" jest współfinansowany przez niemiecką fundację Deutsche Bundesstiftung Umwelt.

 

Oferty wariantowe/częściowe

Nie dopuszcza się   

Umowa ramowa/Udzielenie zamówień uzupełniających

Nie przewiduje się   

Dynamiczny systemu zakupów

Nie przewiduje się   

Wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Nie przewiduje się   

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie przewiduje się

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienia publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

02.12.2010 r. Numer: 346223-2010.

Byczyna 02 grudnia 2010 r.

 

 

 

 

 

Wersja XML