Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-postęp.zapytanie o cenę Zakup ekranu i projektora multimedialnego w ramach projektu Utworzenie Izby Tradycji Odkrywamy zapomniane karty historii Byczyny oraz termomodernizacja zabytkowego Ratusza

 

Brak opisu obrazka

 

 

 Byczyna, dnia 08.12.2010 r.                                                    Wp.II.-341/27-7/2010/D

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

do wszystkich wykonawców

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę pod nazwą „Zakup ekranu i projektora multimedialnego”  w ramach projektu „Utworzenie Izby Tradycji – „Odkrywamy zapomniane karty historii Byczyny” oraz termomodernizacja zabytkowego Ratusza”

 

 

Działając na podstawie art. 92 Pzp, informuję, iż w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

P.H.U. „ALDERAN” Arkadiusz Kowalczyk

Ul. Mickiewicza 16/18, Kluczbork

 

                Wykonawca nie podlegał wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlegała odrzuceniu i jest ofertą najkorzystniejszą w oparciu o kryteria wyboru zawarte w SIWZ tj: kryterium wyboru 100 % cena.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku prowadzonego postępowania na realizację przedmiotu zamówienia złożono 1 ofertę. Zbiorcze zestawienie wykonawców  (nazwę firmy, siedzibę i adres), którzy złożyli ofertę wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym ich punktacje przyznaną ofertom w kryterium ustalonym w SIWZ oceny ofert, została przedstawiona w poniższej tabeli.

 

 

Nr

oferty

Firma

Streszczenie oceny

i porównanie ofert –

100 % cena

1

P.H.U. „ALDERAN” Arkadiusz Kowalczyk

Ul. Mickiewicza 16/18, Kluczbork

3.848,00

 

100 pkt.

 

Wersja XML