Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zakup i dostawa używanej maszyny samojezdnej - kompaktora do pracy na składowisku odpadów komunalnych

 

 DOCzawiadomienie o unieważnieniu bip.doc

Zamawiający:Gmina Byczyna                                                                                     Nr zamówienia: Wp II-341/22/2010/D

 

 

 

 

 

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

szacunkowa wartość zamówienia : poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Pzp

 

Zamawiający

Gmina Byczyna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie,  tel/fax. 077 4134150,  e-mail : um@byczyna.pl

Przedmiot zamówienia

Zakup i dostawa używanej maszyny samojezdnej – kompaktora do pracy na składowisku odpadów komunalnych

Termin wykonania zamówienia

Od dnia podpisania umowy do 25 października 2010 r.

Zakres zamówienia

Niniejsze postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej w skrócie uPzp.

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa używanej maszyny samojezdnej - kompaktora do pracy na składowisku odpadów komunalnych,
o następujących parametrach:

·             Rok produkcji: 1992 lub młodszy,

·             Waga: nie mniej niż 28 ton,

·             Dodatkowe wyposażenie kabiny: klimatyzacja, dodatkowe filtry kabinowe(dodatkowe filtry kabinowe, czyli montowane dodatkowo oprócz tych standardowych),      

·             Lemiesz o szerokości powyżej 3,5 m.,

·             Silnik wysokoprężny Diesel,

·             Centralne smarowanie,

·             Kamera umieszczona z tyłu zabudowy oraz monitor zainstalowany w kabinie operatora,

·             Maszyna musi być sprawna technicznie i gotowa do pracy,

·             Maszyna musi być w stanie technicznym i optycznym dobrym,

·             Kompaktor musi być po remoncie i przeglądzie technicznym, w tym m.in. musi mieć oleje hydrauliczne, silnikowe i przekładniowe wymienione na nowe,

·             Koła przystosowane do pracy na terenie składowiska odpadów komunalnych,

·             Okres gwarancji nie mniej niż 3 m-ce od daty dostawy (miejsce wykonania gwarancji: Składowisko Odpadów komunalnych w Gołkowicach, w siedzibie Wykonawcy pod warunkiem, że odbędzie się to na koszt Wykonawcy)

·             Dostawa pojazdu, na koszt Wykonawcy, na składowisko odpadów komunalnych w Gołkowicach.

·             Urządzenie nie może być prototypem i zbudowane na bazie ładowarki kołowej.

Po dostarczeniu kompaktora Wykonawca jest zobowiązany przeszkolić wyznaczonych pracowników zamawiającego z zakresu jego obsługi i eksploatacji,

 

Zamawiający zastrzega sobie, iż przed dokonaniem wyboru i podpisaniem umowy przeprowadzi oględziny stanu technicznego maszyny, w celu sprawdzenia informacji podanych w ofercie ze stanem rzeczywistym, oraz wykona jazdę próbną i przeprowadzi próbę działania oprzyrządowania. Termin zostanie uzgodniony z oferentem telefonicznie i potwierdzony faksem. Po dokonaniu powyższych czynności Zamawiający sporządzi notatkę i przedstawi Oferentowi do potwierdzenia.

 

Przedmiot zamówienia zakwalifikowano do CPV:
43315000-4
   Maszyna do zagęszczania gruntu

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamów.

Forma elektroniczna : www.bip.byczyna.pl , www.byczyna.pl

Na wniosek wykonawcy forma pisemna : w Urzędzie Miejskim w Byczynie ul. Rynek 1, pok.27

Termin składania ofert

01.10.2010 r.  do godz. 09.00, otwarcie ofert godz. 09.15

Miejsce składania ofert

Urząd Miejski w Byczynie ul Rynek 1 , Oferty należy składać w pok. nr 19

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy zgodnie z Art. 22 ust.1 spełniają warunki dotyczące:

1.     posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

 Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.   Ocena spełniania powyższego warunku prowadzona będzie na podstawie  oświadczenia załączonego do oferty.

2.     posiadania wiedzy i doświadczenia;

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.   Ocena spełniania powyższego warunku prowadzona będzie na podstawie  oświadczenia załączonego do oferty.

3.     dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.   Ocena spełniania powyższego warunku prowadzona będzie na podstawie  oświadczenia załączonego do oferty.

4.     Sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.   Ocena spełniania powyższego warunku prowadzona będzie na podstawie  oświadczenia załączonego do oferty.

5.     Nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

 

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w pkt 7 SIWZ,  zgodnie w formułą „spełnia – nie spełnia”. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki wykonawca spełnił.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentów złożonych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający może wezwać wykonawców w określonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień.

Informacja o oświadczeniach  
lub dokumenty, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 UPzp

1.       W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 uPzp:

a)       oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu /zał. nr 2 do SIWZ/,

2.       Oświadczenia lub dokumenty składane w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy
 w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych:

a)      oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, /zał. nr 2 do SIWZ/,

b)      aktualny odpis z właściwego  rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy,

c)      aktualne zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (lub KRUS) potwierdzające, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne  i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert /załącznik wykonawcy/,

d)      aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat  lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert /załącznik wykonawcy/,

 

3.       Wykonawca zamieszkały lub posiadający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

-        dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

a)      nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

b)      nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

 

4.       Dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom:

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

  • Fotografie:

-        Maszyny od strony zewnętrznej (przód, tył, bok prawy i lewy),

-        Dodatkowego wyposażenie kabiny: klimatyzacji i  dodatkowych filtrów kabinowych, 

-        Lemiesza,

-        Kamery umieszczonej z tyłu zabudowy oraz monitora zainstalowanego w kabinie operatora,

-        Kół,

-        Tabliczek znamionowych,

-        Pomp hydraulicznych,

-        Silnika.

  • Wykaz parametrów /zał. nr 3 do SIWZ/

 

5.       Pozostałe wymagane dokumenty:

  • formularz oferty przetargowej /zał. nr 1do SIWZ/.

 

6. Wykonawca polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu lub zdolnościach finansowych innego  podmiotu:

  

Zgodnie z art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Jeśli dotyczy - w przypadku, gdy Wykonawca polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu lub zdolnościach finansowych innego podmiotu do oferty należy dołączyć pisemne zobowiązanie, o którym mowa powyżej, a jeśli podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Zamawiający wymaga przedstawienia /dołączenia do oferty/ w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania wskazane w pkt 2 ppkt a) niniejszego rozdziału, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 do SIWZ;

 

6.  W przypadku wnoszenia oferty przez wykonawców występujących wspólnie (konsorcja/spółki cywilne) należy spełnić następujące warunki:

a)       wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

b)       do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo (w formie pisemnej, tj. w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie), o którym mowa powyżej,  

c)       oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania – zał. nr 2 do SIWZ składa każdy z Wykonawców oddzielnie,

d)       Pełnomocnictwo ma w szczególności wskazywać zakres umocowania pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa powinno również wynikać, jakiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy. Jego treść powinna także identyfikować wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia, jak również wskazywać ustanowionego wykonawcę – pełnomocnika.

e)       dokument pełnomocnictwa powinien być podpisany przez wszystkich wykonawców, w tym ustanowionego wykonawcę – pełnomocnika,

f)         w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w rozdz. 6 SIWZ Wykonawcy mogą spełnić łącznie.

 

Oferta oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu muszą być podpisane zgodnie z zasadami określonymi rozdz. 13 SIWZ przez każdego wykonawcę lub ustanowionego pełnomocnika.

 

Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo koniecznie byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin na składanie ofert.

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę (osoby) uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem – za zgodność z oryginałem. W przypadku gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.

Wadium

Zamawiający nie wymaga złożenia wadium

Kryteria oceny ofert

Cena oferty – 100 %

Termin związania ofertą

30 dni

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

Tak, dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmiany:

Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku przedłużającego się postępowania przetargowego lub innych okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć. W takim wypadku, termin wykonania umowy nie może być krótszy niż 14 dnia a dłuższy niż 21 dni licząc od daty przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

Informacja o dofinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej

Nie dotyczy

Oferty wariantowe/częściowe

Nie dopuszcza się   

Umowa ramowa/Udzielenie zamówień uzupełniających

Nie przewiduje się   

Dynamiczny systemu zakupów

Nie przewiduje się   

Wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Nie przewiduje się   

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie przewiduje się

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienia publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

22.09.2010 r.Numer: 260291-2010.

Byczyna 22.09.2010 r.

 

DOCSIWZ.doc

 

RTFZał. nr 1 do SIWZ - oferta.rtf

 

DOCZał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie.doc

 

DOCZał. nr 3 do SIWZ - wykaz parametrów.doc

 

DOCZał. nr 4 do SIWZ - wzór umowy.doc

Wersja XML