Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Sukcesywne dostarczanie oleju opałowego wraz z transportem i rozładunkiem do Publicznej Szkoły Podstawowej w Biskupicach w ilości ok. 35 000 l

 

 DOCzawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty bip.doc (37,00KB)

 

Zamawiający: Publiczna Szkoła Podstawowa w Biskupicach                                                                            Nr zamówienia: ZP-1/2009/D
 
Przetarg nieograniczony
 
Sukcesywne dostarczanie oleju opałowego wraz z transportem i rozładunkiem do Publicznej Szkoły Podstawowej w Biskupicach
w ilości około 35 000 l
 
 
 
 
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
szacunkowa wartość zamówienia : poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Pzp
 
Zamawiający
Publiczna Szkoła Podstawowa w Biskupicach, Biskupice 22, tel./ fax. 077 4146805, e-mail : um@byczyna.pl
Przedmiot zamówienia
Sukcesywne dostarczanie oleju opałowego wraz z transportem i rozładunkiem do Publicznej Szkoły Podstawowej w Biskupicach
w ilości ok. 35 000 l
Termin wykonania zamówienia
Od 01.01.2010 do 31.12.2011 r.
Zakres zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego wraz z transportem i rozładunkiem do Publicznej Szkoły Podstawowej w Biskupicach – dostawy sukcesywne wg. potrzeb Zamawiającego. Parametry dostarczanego oleju:
Ø      Gęstość opałowa – 41,5 Mj/kg
Ø      Gęstość – 0,89 kg/l
Ø      Punkt zapłonu pow. +55 0C
Ø      Zawartość siarki – 0,30 %.
 
Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie część zamówienia, którą będzie wykonywał Podwykonawca.
 
Jednorazowo zamawiana będzie ilość od 2000 do 5000 l.
Wykonawca odpowiada w pełni wobec Zamawiającego za czynności wykonane przez Podwykonawcę i jego personel oraz osoby z nim współpracujące.
 
Przedmiot zamówienia zakwalifikowano do CPV: 09135100-5 – olej opałowy.
Tryb postępowania
Przetarg nieograniczony
Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamów.
Forma elektroniczna : www.bip.byczyna.pl , www.byczyna.pl
Na wniosek wykonawcy forma pisemna : w siedzibie zamawiającego (PSP w Biskupicach, Biskupice 22, sekretariat).
Termin składania ofert
08.12.2009 r.  do godz. 10.00, otwarcie ofert godz. 10.15
Miejsce składania ofert
Publiczna Szkoła Podstawowa w Biskupicach, Biskupice 22, Oferty należy składać w sekretariacie szkoły.
Warunki oraz oświadczenia
i dokumenty potwierdzające spełnianie przez wykonawców warunków udziału
w postępowaniu
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy którzy:
-    spełniają warunki określone art. 22 ust. 1 pkt 1-4 Prawa zamówień publicznych,
-    nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie zaistnienia przesłanek wykluczenia z postępowania , określonych art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
·     oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy : Prawo zamówień publicznych /zał. nr 2 do SIWZ/,
·     dokument potwierdzający uprawnienie osób podpisujących ofertę do składania w imieniu Wykonawcy oświadczeń woli w zakresie praw
 i obowiązków o ile nie wynika to z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych /załącznik Wykonawcy/,
·     dokument (ważność 6 miesięcy) stwierdzający uprawnienia do występowania w obrocie prawnym w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia (oryginał lub kserokopia wyciągu z rejestru działalności gospodarczej, rejestru handlowego, lub sądowego w zależności o formy organizacyjno - prawnej Wykonawcy)/zał. Wykonawcy/,
·     aktualne zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (lub KRUS) potwierdzających, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert /załącznik wykonawcy/,
·     aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzających, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków
i opłat lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert /załącznik wykonawcy/,
·     wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia,  jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem  wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie; Wykonawca ma wykazać, że wykonał co najmniej 3 dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia i były to dostawy nie mniejsze niż 30 000 l każda /zał. nr 3 do SIWZ/.
 
        Pozostałe wymagane dokumenty:
·     formularz oferty przetargowej /zał. nr 1do SIWZ/
       
        3. Wykonawca zamieszkały lub posiadający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
zamiast dokumentu stwierdzającego uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, Wykonawca składa dokumenty wystawione w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , potwierdzające odpowiednio, że:
·     nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości,
·     nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
 
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu w oparciu o informacje zawarte w w/w dokumentach
i oświadczeniach zgodnie w formułą „spełnia – nie spełnia”. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki wykonawca spełnił.  
Wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofert
Cena oferty – 100 %
Termin związania ofertą
30 dni
Informacja o dofinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej
Projekt nie jest dofinansowywany ze środków Unii Europejskiej
 
Oferty wariantowe
Nie dopuszcza się 
Oferty częściowe
Nie dopuszcza się
Umowa ramowa
Nie przewiduje się   
Dynamiczny systemu zakupów
Nie przewiduje się   
Wybór najkorzystniejszej oferty
z zastosowaniem aukcji elektronicznej
Nie przewiduje się   
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
26.11.2009 r. godz . 11:51
Numer: 407784-2009
Byczyna 26.11.2009 r.
 
 


DOCSIWZ.doc (115,00KB)

RTFZał. nr 1 do SIWZ - Oferta.rtf (61,98KB)

DOCZał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie art.22.doc (44,00KB)

DOCZał. nr 3 do SIWZ- doświadczenie zawodowe.doc (34,50KB)

DOCzał. nr 4 do SIWZ - projekt umowy.doc (49,50KB)