Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup paliw płynnych oleju napędowego w ilości ok.46.000 litrów

 

 DOCzawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc

 
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
szacunkowa wartość zamówienia : poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Pzp
 
Zamawiający
Gmina Byczyna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie, tel./ fax. 077 4134150, e-mail : um@byczyna.pl
Przedmiot zamówienia
Zakup paliw płynnych – oleju napędowego w ilości ok.46.000 litrów
Termin wykonania zamówienia
Od 01.01.2010 do 31.12.2010 r.
Zakres zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup oleju płynnego – oleju napędowego w ilości ok. 46.000 litrów dla pojazdów będących własnością Gminy Byczyna.
Przedmiot zamówienia zakwalifikowano do CPV: 09134100-8 – olej napędowy
Tryb postępowania
Przetarg nieograniczony
Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamów.
Forma elektroniczna : www.bip.byczyna.pl , www.byczyna.pl
Na wniosek wykonawcy forma pisemna : w siedzibie zamawiającego (Urząd Miejski w Byczynie, ul. Rynek 1, sekretariat).
Termin składania ofert
17.12.2009 r.  do godz. 09.00, otwarcie ofert godz. 09.15
Miejsce składania ofert
Urząd Miejski w Byczynie ul. Rynek 1. Oferty należy składać w sekretariacie urzędu – 1 piętro pok. Nr 19
Warunki oraz oświadczenia
i dokumenty potwierdzające spełnianie przez wykonawców warunków udziału
w postępowaniu
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy którzy:
-    spełniają warunki określone art. 22 ust. 1 pkt 1-4 Prawa zamówień publicznych,
-    nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie zaistnienia przesłanek wykluczenia z postępowania , określonych art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
·     oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy : Prawo zamówień publicznych /zał. nr 2 do SIWZ/,
·     dokument potwierdzający uprawnienie osób podpisujących ofertę do składania w imieniu Wykonawcy oświadczeń woli w zakresie praw
i obowiązków o ile nie wynika to z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych /załącznik Wykonawcy/,
·     dokument (ważność 6 miesięcy) stwierdzający uprawnienia do występowania w obrocie prawnym w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia (oryginał lub kserokopia wyciągu z rejestru działalności gospodarczej, rejestru handlowego, lub sądowego w zależności o formy organizacyjno - prawnej Wykonawcy)/zał. Wykonawcy/,
·     w przetargu mogą uczestniczyć Wykonawcy-Dostawcy, którzy posiadają na terenie Gminy Byczyna stacje paliw /wypełnić zał. nr 4a do SIWZ/ lub są w stanie zapewnić stała dostawę paliwa na zasadzie „dotankowania” na terenie miasta Byczyna bezpośrednio do pojazdów będących własnością Gminy Byczyna z cystern paliw /wypełnić zał. nr 4b do SIWZ/,  
·     koncesja na obrót paliwami /załącznik wykonawcy/.
 
        Pozostałe wymagane dokumenty:
·     formularz oferty przetargowej /zał. nr 1do SIWZ/
       
        Wykonawca zamieszkały lub posiadający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
zamiast dokumentu stwierdzającego uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, Wykonawca składa dokumenty wystawione w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , potwierdzające odpowiednio, że:
·     nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości,
·     nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
 
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu w oparciu o informacje zawarte w w/w dokumentach
i oświadczeniach zgodnie w formułą „spełnia – nie spełnia”. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki wykonawca spełnił.  
Wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofert
Cena oferty – 100 %
Termin związania ofertą
30 dni
Inf. o dofinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej
Projekt nie jest dofinansowywany ze środków Unii Europejskiej
 
Oferty wariantowe
Nie dopuszcza się 
Oferty częściowe
Nie dopuszcza się
Umowa ramowa/Udzielenie zamówień uzupełniających
Nie przewiduje się   
Dynamiczny systemu zakupów
Nie przewiduje się   
Wybór najkorzystniejszej oferty
z zastosowaniem aukcji elektronicznej
Nie przewiduje się   
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
09.12.2009 r. godz . 14:01
Numer: 422746-2009

Byczyna 09.12.2009 r.


DOCSIWZ.doc

RTFzał. nr 1 do SIWZ-oferta.rtf

DOCZał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie art.22.doc

DOCzał. nr 3a - wzór umowy, stacja na terenie Gminy.doc

DOCzał. nr 3b - wzór umowy na zasadzie dotankowania.doc

DOCZał. nr 4a do SIWZ.doc

DOCZał. nr 4b do SIWZ.doc

Wersja XML