Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-Przebudowa infrastruktury pieszej i kołowej w obrębie murów obronnych m.Byczyna etap ulice: Boczna, Chopina, Marii Cunitii, Floriańska, Kościelna, Krótka, 3-go Maja, Wolności, Poprzeczna, Szpitalna, Wąska.

 

 

 

 DOCzawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc (138,50KB)

 

Zadanie objęte dofinansowaniem z budżetu państwa
w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą
 „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”

 

   

 
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
szacunkowa wartość zamówienia : poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Pzp
 
Zamawiający
Urząd Miejski w Byczynie, ul. Rynek 1, tel/fax. 077 4134150,  e-mail : um@byczyna.pl
Przedmiot zamówienia
„Przebudowa infrastruktury pieszej i kołowej w obrębie murów obronnych miasta Byczyna – etap ulice: Boczna, Chopina, Marii Cunitii, Floriańska, Kościelna, Krótka, 3-go Maja, Wolności, Poprzeczna, Szpitalna, Wąska”.
Termin wykonania zamówienia
Do 30 września 2010 r.
Zakres zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót w branży drogowej. Zadanie polega na remoncie ulic: Bocznej, Chopina, M.Cunitii, Floriańskiej, Kościelnej, Krótkiej, 3-go Maja, Wolności, Poprzecznej, Szpitalnej i Wąskiej.
Zakres zamówienia obejmuje:
-              roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe i rozbiórkowe),
-              roboty ziemne,
-              roboty wodno-kanalizacyjne (kanalizacja deszczowa),
-              roboty nawierzchniowe,
-              roboty wykończeniowe,
-              przygotowanie projektu organizacji ruchu zastępczego.
 
Przedmiotowe ulice są oznaczone nr: Boczna 100511 O, Chopina 100513 O, M.Cunitii 100516 O, Floriańska 100519 O, Kościelna 100522 O, Krótka 100525 O, 3-go Maja 100527 O, Wolności 100530 O, Poprzeczna 100531 O, Szpitalna 100535 O, Wąska 100536 O. Zakres rzeczowy projektu obejmuje przebudowę tych ulic, a w ten sposób poprawę komunikacji oraz poprawę bezpieczeństwa komunikacji tymi ulicami. Prace do wykonania w ramach inwestycji to roboty przygotowawcze, roboty odnoszące się do wykonania jezdni i chodników oraz prace wykończeniowe.
 
Ul.Boczna-dł. 57 m, szer. jezdni 4-4,2 m, ul.Wąska- dł.116 m, szer. jezdni 4,8-5 m,- ulice posiadają obustronne pobocza. Na całej szerokości jezdni zaprojektowana jest nawierzchnia z kostki granitowej wysokości 10cm na podbudowie z mieszanki tłucznia oraz warstwie odcinającej z pospółki. Nawierzchnia poboczy wykonana będzie z kamienia narzutowego.
 
Ul.Chopina-dł.116 m, szer. jezdni 5-5,20 m, ul. M.Cunitii-dł. 56 m, szer. jezdni 3,8-4 m, ul. Kościelna-dł.115 m, szer. jezdni 5,2-5 m,
ul. Krótka-dł.57 m i szer. jezdni 4,7 m, chodnik po stronie północnej, ul. 3-go Maja-dł.114 m, szer. jezdni 6 m, , ul.Wolności- dł. 87 m, szer. jezdni 5-5,2 m, ul.Szpitalna-dł.55 m, szer. jezdni 3,5 m,- wszystkie ulice, z wyj. ul. Krótkiej, posiadają obustronny chodnik. Dla tych ulic przewiduje się podniesienie niwelety jezdni do poziomu istniejących chodników i wykonanie nawierzchni ulicy w jednym poziomie w granicach pasa drogowego. Na całej szerokości jezdni zaprojektowano nawierzchnię z kostki granitowej wysokości 10 cm, a dla chodnika przewidziano nawierzchnię z kostki granitowej wysokości 8cm. Wyjątkowo dla ul. 3-go maja zaprojektowano nawierzchnię chodników z płyt kamiennych. Zaprojektowano podbudowę z tłucznia i warstwie odcinającej z pospółki.
 
Ul.Floriańska-dł.299 m, szer. 3-5 m. Przewiduje się wykonanie w części pd-zach. nowej nawierzchni z kostki kamiennej wys. 8 cm bez krawężników z wydzielonym pasem ruchu dla rowerów. Pas ruchu dla rowerów wykonany będzie z kostki o innej barwie. Na pozostałych odcinkach planuje się jezdnię szer. 5m z kamienia narzutowego. Nawierzchnia ułożona będzie na podbudowie z tłucznia i warstwie odcinającej.
 
Ul.Poprzeczna-dł.73 m, jezdnia pomiędzy ul. Długą a Floriańską o szer. 3 m z obustronnymi poboczami gruntowymi, od skrzyżowania z ul. Długą do Rynku szer. 4,4 m z obustronnymi chodnikami. Na całej szerokości ulicy zaprojektowana jest nawierzchnia z kostki granitowej wysokości 10 cm a dla chodnika przewidziano nawierzchnię z kostki granitowej wysokości 8cm.Podbudowa z mieszanki tłucznia oraz warstwie odcinającej z pospółki.
 
Dla wszystkich ulic przewiduje się odwodnienie przez nadanie 2% spadku poprzecznego nawierzchni oraz wykonanie ścieków ulicznych do istniejących studzienek ściekowych.
 
Obszar średniowiecznego układu urbanistycznego miasta Byczyna jest wpisany do rejestru zabytków województwa opolskiego pod numerem 176/49. Prace prowadzone będą pod nadzorem archeologicznym. 
Koszt nadzoru archeologicznego leży po stronie Wykonawcy. Obsługa geodezyjna inwestycji leży po stronie Wykonawcy.
 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnał itp. Zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków.
        Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem dróg i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. Projekt organizacji ruchu ma zawierać takie rozwiązania, by zapewnić dojazd pojazdów w tym w szczególności dojazd Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej, Policji, Pogotowia Gazowego, Energetycznego, Wodociągowego itp., do ulic znajdujących się w obrębie prowadzonej inwestycji oraz Rynku w tym również dojazd mieszkańców tych ulic do swoich posesji. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnał itp. Zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków. Wszystkie elementy i materiały możliwe do ponownego wykorzystania, w szczególności kostka kamienna i betonowa, krawężniki oraz kamień narzutowy powinny być rozebrane bez powodowania zbędnych uszkodzeń i składowane w miejscu wskazanym przez Inżyniera Nadzoru. Nawierzchnia zostanie w 100 % wykonana z materiałów nowych i tak to zostało ujęte w kosztorysie.
 
Przedmiot zamówienia określa:
Dokumentacja projektowa - zał. Nr 8do SIWZ,
Przedmiar robót - zał. Nr 6do SIWZ,
Specyfikacje techniczne wykonania odbioru robót budowlanych zał. Nr 7do SIWZ.
 
Wykonanie i odbiór robót będą się odbywały w oparciu o:
a) ww. dokumentację projektową;
b) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót ;
c) aprobaty techniczne lub inne dokumenty, o których mowa w art.30 ustawy – Prawo zamówień publicznych;
 
Przedmiot zamówienia zakwalifikowano do CPV:
45233140-2 – roboty drogowe,
45233220-7 – roboty w zakresie nawierzchni dróg,  
45233250-6 – roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg,
 45232452-5 - roboty odwadniające.
Tryb postępowania
Przetarg nieograniczony
Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamów.
Forma elektroniczna : www.bip.byczyna.pl , www.byczyna.pl
Na wniosek wykonawcy forma pisemna : w siedzibie zamawiającego (Urząd Miejski w Byczynie ul. Rynek 1, pok.27)
Termin składania ofert
30.12.2009 r.  do godz. 13.00, otwarcie ofert godz. 13.15
Miejsce składania ofert
Urząd Miejski w Byczynie ul Rynek 1 , Oferty należy składać w pok. nr 19
Warunki oraz oświadczenia
i dokumenty potwierdzające spełnianie przez wykonawców warunków udziału
w postępowaniu
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy którzy:
-    spełniają warunki określone art. 22 ust. 1 pkt 1-4 Prawa zamówień publicznych,
-    nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie zaistnienia przesłanek wykluczenia z postępowania , określonych art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
·     oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy : Prawo zamówień publicznych /zał. nr 2 do SIWZ/,
·     dokument potwierdzający uprawnienie osób podpisujących ofertę do składania w imieniu Wykonawcy oświadczeń woli w zakresie praw
i obowiązków o ile nie wynika to z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych /załącznik Wykonawcy/,
·     dokument (ważność 6 miesięcy) stwierdzający uprawnienia do występowania w obrocie prawnym w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia (oryginał lub kserokopia wyciągu z rejestru działalności gospodarczej, rejestru handlowego, lub sądowego w zależności o formy organizacyjno - prawnej Wykonawcy)/zał. Wykonawcy/,
·     aktualne zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (lub KRUS) potwierdzających, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert /załącznik wykonawcy/,
·     aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzających, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków
i opłat lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert /załącznik wykonawcy/,
·     aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. /załącznik wykonawcy/,
·     aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. ust 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert /załącznik wykonawcy/,
·     wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, zamówień w zakresie wykonania nawierzchni dróg, placów lub chodników z kostki granitowej o pow. co najmniej 5000m2 i kamienia narzutowego o powierzchni co najmniej 1000 m2 wykonywanych w ścisłej strefie ochrony konserwatorskiej, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania. Zamawiający wymaga, by Wykonawca wykazał, że zrealizował należycie co najmniej jedno zamówienie o cechach jak wyżej i przedstawił dokument, z którego jasno wynika, że zlecona robota budowlana została wykonana z należytą starannością (np. referencje, protokoły ostatecznego odbioru robót) /zał. nr 3 do SIWZ/,
·     osoba skierowana do nadzorowania robót będących przedmiotem niniejszego zamówienia, winna posiadać uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w specjalności drogowej, który jest wpisany na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, w oparciu o ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów oraz urbanistów /zał. nr 4 do SIWZ – potencjał kadrowy/.
Pozostałe wymagane dokumenty:
·     formularz oferty przetargowej /zał. nr 1do SIWZ/
·     kosztorysy ofertowe wykonane metodą uproszczoną na podstawie przedmiarów robót /zał. nr 6 do SIWZ/.
·     dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty akceptowaną formą wadium.
       
 Wykonawca zamieszkały lub posiadający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
zamiast dokumentu stwierdzającego uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, Wykonawca składa dokumenty wystawione w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , potwierdzające odpowiednio, że:
·     nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości,
·     nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
 
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu w oparciu o informacje zawarte w w/w dokumentach
i oświadczeniach zgodnie w formułą „spełnia – nie spełnia”. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki wykonawca spełnił.  
Wadium
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości  5.000,00 zł.  /słownie złotych: pięć tysięcy 00/100/.
Wadium wnosi się przed terminem składania ofert tj. do dnia 30.12.2009 r. do godz. 13.00 dopuszcza się każdą formę wnoszenia wadium
 zgodną z art.45 ust.6 ustawy Pzp.
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem (nie gotówką!) na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego : B.S. Namysłów O/Byczyna, nr 56 8890 1040 0000 1818 2005 0004. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.
Kryteria oceny ofert
Cena oferty – 100 %
Termin związania ofertą
30 dni
Informacja o dofinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej
Projekt nie jest finansowany ze środków Unii Europejskiej.
Zadanie objęte dofinansowaniem z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą  „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”
Oferty wariantowe/częściowe
Nie dopuszcza się   
Umowa ramowa/Udzielenie zamówień uzupełniających
Nie przewiduje się   
Dynamiczny systemu zakupów
Nie przewiduje się   
Wybór najkorzystniejszej oferty
z zastosowaniem aukcji elektronicznej
Nie przewiduje się   
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
09.12.2009 r. godz. 13:50
Numer: 422698-2009

Byczyna 09.12.2009 r.

 


RTFZał. nr 1 do SIWZ - Oferta.rtf (64,99KB)

DOCZał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie art.22.doc (40,00KB)

DOCZał. nr 3 do SIWZ- doświadczenie zawodowe.doc (33,00KB)

DOCZał. nr 4 do SIWZ- potencjał kadrowy.doc (31,50KB)

DOCZał. nr 5 do SIWZ - wzór umowy.doc (137,00KB)

PDFZał. nr 6 do SIWZ - Przedmiary.pdf (4,00MB)

RARZał. nr 7 do SIWZ - szczegółowe specyfikacje wykonania i odbioru robót.part1.rar (4,77MB)

RARZał. nr 7 do SIWZ - szczegółowe specyfikacje wykonania i odbioru robót.part2.rar (3,92MB)

RARZał. nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa.part1.rar (4,77MB)

RARZał. nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa.part2.rar (4,77MB)

RARZał. nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa.part3.rar (4,77MB)

RARZał. nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa.part4.rar (4,77MB)

RARZał. nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa.part5.rar (3,99MB)

DOCSIWZ.doc (189,50KB)