Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół murów obronnych w Byczynie zadanie: Budowa całorocznego lodowiska w Byczynie

 

 DOCzawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc (5,41MB)

logo.jpeg

 

 

 
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
szacunkowa wartość zamówienia : poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Pzp
 
Zamawiający
Urząd Miejski w Byczynie, ul. Rynek 1, tel/fax. 077 4134150,  e-mail : um@byczyna.pl
Przedmiot zamówienia
 „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół  murów obronnych w Byczynie – zadanie: Budowa całorocznego lodowiska w Byczynie”
Termin wykonania zamówienia
Do 15 kwietnia 2010 r.
Zakres zamówienia
Przedmiot zamówienia: „Budowa całorocznego lodowiska w Byczynie”, stanowi jedno z zadań projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół murów obronnych w Byczynie”.
 
Przedmiot zamówienia obejmuje budowę rozbieralnego lodowiska całorocznego z syntetycznych materiałów. Budowa polega na montażu poszczególnych składanych elementów (paneli), łączonych na tzw. obce pióro. Wymiary lodowiska: 20 m x 10 m. Boisko otoczone będzie bandami. (wejście przez bramki zamieszczone w bandach). Lodowisko będzie wyposażone w maszynę przystosowana do konserwacji, czyszczenia tafli lodowiska, zalecana przez producenta w warunkach gwarancji.
Przewidziano podbudowę pod lodowisko, wykonane z kostki brukowej betonowej. Podbudowa o wymiarach 28m x 18m. Podbudowa będzie wykonana w korycie o gł. 30 cm. Wokół lodowiska usytuowanych będzie 6 ławek.
Parametry ławek: ławka drewniana z oparciem, wolnostojąca, posiadająca atesty wymagane dla placów zabaw.
Wymiary minimalne:
-        Wysokość: 80 cm,
-        Długość: 170 cm.
 
Przedmiot zamówienia określa:
1) Dokumentacja projektowa - zał. Nr 8do SIWZ,
2) Przedmiar robót - zał. Nr 6do SIWZ,
3) Specyfikacje techniczne wykonania odbioru robót budowlanych zał. Nr 7do SIWZ.
 
Wykonanie i odbiór robót będą się odbywały w oparciu o:
a) ww. dokumentację projektową;
b) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót ;
c) aprobaty techniczne lub inne dokumenty, o których mowa w art.30 ustawy – Prawo zamówień publicznych;
 
Przedmiot zamówienia zakwalifikowano do CPV:
45212211-8 – roboty budowlane w zakresie lodowisk
Tryb postępowania
Przetarg nieograniczony
Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamów.
Forma elektroniczna : www.bip.byczyna.pl , www.byczyna.pl
Na wniosek wykonawcy forma pisemna : w siedzibie zamawiającego (Urząd Miejski w Byczynie ul. Rynek 1, pok.27)
Termin składania ofert
28.12.2009 r.  do godz. 13.00, otwarcie ofert godz. 13.15
Miejsce składania ofert
Urząd Miejski w Byczynie ul Rynek 1 , Oferty należy składać w pok. nr 19
Warunki oraz oświadczenia
i dokumenty potwierdzające spełnianie przez wykonawców warunków udziału
w postępowaniu
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy którzy:
-    spełniają warunki określone art. 22 ust. 1 pkt 1-4 Prawa zamówień publicznych,
-    nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie zaistnienia przesłanek wykluczenia z postępowania , określonych art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
·     oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy : Prawo zamówień publicznych /zał. nr 2 do SIWZ/,
·     dokument potwierdzający uprawnienie osób podpisujących ofertę do składania w imieniu Wykonawcy oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków o ile nie wynika to z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych /załącznik Wykonawcy/,
·     dokument (ważność 6 miesięcy) stwierdzający uprawnienia do występowania w obrocie prawnym w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia (oryginał lub kserokopia wyciągu z rejestru działalności gospodarczej, rejestru handlowego, lub sądowego w zależności o formy organizacyjno - prawnej Wykonawcy)/zał. Wykonawcy/,
·     aktualne zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (lub KRUS) potwierdzających, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert /załącznik wykonawcy/,
·     aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzających, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert /załącznik wykonawcy/,
·     wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, należycie wykonanych zamówień obejmujące roboty budowlane w zakresie budowy lodowisk z materiałów syntetycznych z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania. Zamawiający wymaga, by Wykonawca wykazał, że zrealizował należycie co najmniej jedno zamówienie o cechach jak wyżej wartości brutto min. 150.000,00 zł. i przedstawił dokument,
z którego jasno wynika, że zlecona robota została wykonana z należytą starannością (np. referencje, protokoły ostatecznego odbioru robót) /zał. nr 3 do SIWZ/,
·     osoba skierowana do nadzorowania robót będących przedmiotem niniejszego zamówienia - kierownik budowy – winna posiadać uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w zakresie realizacyjnym z uprawnieniami o specjalności konstrukcyjno – budowlanej obejmującej kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń i być wpisana na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, w oparciu o ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów oraz urbanistów /zał. nr 4 do SIWZ – potencjał kadrowy/.
 
        Pozostałe wymagane dokumenty:
·     formularz oferty przetargowej /zał. nr 1do SIWZ/
·     kosztorysy ofertowe wykonane metodą uproszczoną na podstawie przedmiarów robót /zał. nr 6 do SIWZ/.
·     dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty akceptowaną formą wadium.
       
 
        3. Wykonawca zamieszkały lub posiadający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
zamiast dokumentu stwierdzającego uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, Wykonawca składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , potwierdzające odpowiednio, że:
·     nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości,
·     nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
 
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu w oparciu o informacje zawarte w w/w dokumentach i oświadczeniach zgodnie w formułą „spełnia – nie spełnia”. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki wykonawca spełnił.  
Wadium
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości  5.000,00zł.  /słownie złotych: pięć tysięcy 00/100/.
Wadium wnosi się przed terminem składania ofert tj. do dnia 28.12.2009 r. do godz. 13.00 dopuszcza się każdą formę wnoszenia wadium zgodną z art.45 ust.6 ustawy Pzp.
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem (nie gotówką!) na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego : B.S. Namysłów O/Byczyna, nr 56 8890 1040 0000 1818 2005 0004. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.
Kryteria oceny ofert
Cena oferty – 100 %
Termin związania ofertą
30 dni
Informacja o dofinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej
Projekt „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół murów obronnych w Byczynie” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”.
Oferty wariantowe/częściowe
Nie dopuszcza się   
Umowa ramowa/ udzielenie zamówień uzupełniających
Nie przewiduje się   
Dynamiczny systemu zakupów
Nie przewiduje się   
Wybór najkorzystniejszej oferty
z zastosowaniem aukcji elektronicznej
Nie przewiduje się   
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
03.12.2009 r. godz. 14:36
Numer: 417066-2009

Byczyna 03.12.2009 r.

 


PDFSIWZ.pdf (171,92KB)

RTFZał. nr 1 do SIWZ - Oferta.rtf (64,61KB)

DOCZał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie art.22.doc (40,00KB)

DOCZał. nr 3 do SIWZ- doświadczenie zawodowe.doc (33,00KB)

DOCZał. nr 4 do SIWZ- potencjał kadrowy.doc (31,50KB)

DOCZał. nr 5 do SIWZ - wzór umowy.doc (177,50KB)

DOCZał. nr 6 do SIWZ - przedmiar robót.doc (43,00KB)

PDFZał. nr 7 do SIWZ - Szczegołowa Specyfikacja Techniczna.pdf (1,37MB)

RARZał. nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa.part01.rar (4,77MB)

RARZał. nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa.part02.rar (4,77MB)

RARZał. nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa.part03.rar (4,77MB)

RARZał. nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa.part04.rar (4,77MB)

RARZał. nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa.part05.rar (4,77MB)

RARZał. nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa.part06.rar (4,77MB)

RARZał. nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa.part07.rar (4,77MB)

RARZał. nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa.part08.rar (4,77MB)

RARZał. nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa.part09.rar (2,77MB)