Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół murów obronnych w Byczynie, zadanie Remont ulicy Parkowej w Byczynie i remont ścieżek w Starym Parku w Byczynie

 

 DOCzawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc (5,41MB)

logo.jpeg

 

 

 

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

szacunkowa wartość zamówienia : poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Pzp

 

Zamawiający

Urząd Miejski w Byczynie, ul. Rynek 1, tel/fax. 077 4134150,  e-mail : um@byczyna.pl

Przedmiot zamówienia

 „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół  murów obronnych w Byczynie – zadanie: Remont ulicy Parkowej w Byczynie i remont ścieżek w „Starym Parku” w Byczynie

Termin wykonania zamówienia

Do 30 września 2010 r.

Zakres zamówienia

Przedmiot zamówienia: „Remont ulicy Parkowej w Byczynie i remont ścieżek w „Starym Parku” w Byczynie” obejmuje jedno z zadań projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół murów obronnych w Byczynie”.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót w branży drogowej. Zadanie polega na remoncie ul. Parkowej oraz remoncie ścieżek w „Starym Parku” w Byczynie. Zakres zamówienia obejmuje:

-        roboty przygotowawcze,

-        roboty ziemne,

-        roboty nawierzchniowe,

-        roboty wykończeniowe.

 

Przewidywany zakres remontu ulicy Parkowej będzie obejmował wykonanie nowej nawierzchni z kostki granitowej ograniczonej obrzeżami chodnikowymi.

Przewiduje się też wykonanie nowych nawierzchni ścieżek parkowych. Ścieżka okalająca mury od ul. Parkowej do fosy będzie miała szerokość 3 m, nawierzchnia wykonana będzie z kostki granitowej. Od fosy do ul. Zamojskiego zaprojektowano deptak o szerokości 4,0-5,0 m, nawierzchnia wykonana będzie również z kostki granitowej. Alejka wijąca się wśród drzew o długości 114 m oraz alejka prowadząca obok stawu do ul. Stawowej o łącznej długości 259,50 m - będą  posiadały nawierzchnię żwirową z domieszką gliny, nawierzchnia będzie ograniczona obustronnie obrzeżami chodnikowymi.

 

Teren parku miejskiego jest wpisany do rejestru zabytków województwa opolskiego pod numerem 4/76. Prace wykonywane na terenie parku miejskiego prowadzone będą pod nadzorem archeologicznym.  Koszt nadzoru archeologicznego leży po stronie Wykonawcy.

 

Obsługa geodezyjna inwestycji leży po stronie Wykonawcy.

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnał itp. Zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków.

 

Przedmiot zamówienia określa:

1) Dokumentacja projektowa - zał. Nr 8 do SIWZ,

2) Przedmiar robót - zał. Nr 6a i 6b do SIWZ,

3) Specyfikacje techniczne wykonania odbioru robót budowlanych zał. Nr 7 do SIWZ.

 

Wykonanie i odbiór robót będą się odbywały w oparciu o:

a) ww. dokumentację projektową;

b) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót ;

c) aprobaty techniczne lub inne dokumenty, o których mowa w art.30 ustawy – Prawo zamówień publicznych;

Przedmiot zamówienia zakwalifikowano do CPV:
45233140-2 – roboty drogowe,

45233220-7 – roboty w zakresie nawierzchni dróg.  

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamów.

Forma elektroniczna : www.bip.byczyna.pl , www.byczyna.pl

Na wniosek wykonawcy forma pisemna : w siedzibie zamawiającego (Urząd Miejski w Byczynie ul. Rynek 1, pok.27)

Termin składania ofert

29.12.2009 r.  do godz. 13.00, otwarcie ofert godz. 13.15

Miejsce składania ofert

Urząd Miejski w Byczynie ul Rynek 1 , Oferty należy składać w pok. nr 19

 

Warunki oraz oświadczenia
i dokumenty potwierdzające spełnianie przez wykonawców warunków udziału
w postępowaniu

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy którzy:

n    spełniają warunki określone art. 22 ust. 1 pkt 1-4 Prawa zamówień publicznych,

n    nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie zaistnienia przesłanek wykluczenia z postępowania , określonych art. 24 ust. 1 i  2 Prawa zamówień publicznych.

Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

·     oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy : Prawo zamówień publicznych /zał. nr 2 do SIWZ/,

·     dokument potwierdzający uprawnienie osób podpisujących ofertę do składania  w imieniu Wykonawcy oświadczeń woli w zakresie praw
i obowiązków o ile nie wynika to z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych /załącznik Wykonawcy/,

·     dokument (ważność 6 miesięcy) stwierdzający uprawnienia  do występowania w obrocie prawnym w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia (oryginał lub kserokopia wyciągu z rejestru działalności gospodarczej, rejestru handlowego, lub sądowego w zależności o formy organizacyjno - prawnej Wykonawcy)/zał. Wykonawcy/,

·     aktualne zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (lub KRUS) potwierdzających, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert /załącznik wykonawcy/,

·     aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzających, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków
i opłat  lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert /załącznik wykonawcy/,

·     wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, zamówień w zakresie wykonania nawierzchni dróg, placów lub chodników z kostki granitowej o pow. co najmniej 2000m2 i wykonywanych w ścisłej strefie ochrony konserwatorskiej, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania. Zamawiający wymaga, by Wykonawca wykazał, że zrealizował należycie co najmniej jedno zamówienie o cechach jak wyżej i przedstawił dokument, z którego jasno wynika, że zlecona robota budowlana została wykonana z należytą starannością (np. referencje, protokoły ostatecznego odbioru robót) /zał. nr 3 do SIWZ/,

·     osoba skierowana do nadzorowania robót będących przedmiotem niniejszego zamówienia, winna posiadać uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w specjalności drogowej, który jest wpisany na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, w oparciu o ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów oraz urbanistów /zał. nr 4 do SIWZ – potencjał kadrowy/.

Pozostałe wymagane dokumenty:

·     formularz oferty przetargowej /zał. nr 1do SIWZ/

·     kosztorysy ofertowe wykonane metodą uproszczoną na podstawie przedmiarów robót  /zał. nr 6 a i 6b do SIWZ/.

·     dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty akceptowaną formą wadium.

       

 Wykonawca zamieszkały lub posiadający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

zamiast dokumentu stwierdzającego uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, Wykonawca składa dokumenty wystawione w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , potwierdzające odpowiednio, że:

·     nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości,

·     nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

 

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu w oparciu o informacje zawarte w w/w dokumentach
i oświadczeniach  zgodnie w formułą „spełnia – nie spełnia”. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki wykonawca spełnił.  

Wadium

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia  jest wniesienie wadium w wysokości  5.000,00 zł.  /słownie złotych: pięć tysięcy 00/100/.

Wadium wnosi się przed terminem składania ofert tj. do dnia 29.12.2009 r. do godz. 13.00 dopuszcza się każdą formę wnoszenia wadium zgodną
z art.45 ust.6 ustawy Pzp.

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem (nie gotówką!) na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego : B.S. Namysłów O/Byczyna, nr  56 8890 1040 0000 1818 2005 0004. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.

Kryteria oceny ofert

Cena oferty – 100 %

Termin związania ofertą

30 dni

Informacja o dofinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej

Projekt „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół murów obronnych w Byczynie” jest współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”.

Oferty wariantowe/częściowe

Nie dopuszcza się   

Umowa ramowa/Udzielenie zamówień uzupełniających

Nie przewiduje się   

Dynamiczny systemu zakupów

Nie przewiduje się   

Wybór najkorzystniejszej oferty
z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Nie przewiduje się    

Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

03.12.2009 r. godz 14:56

Numer: 417170-2009

Byczyna 03.12.2009 r.

 

 


PDFSIWZ.pdf (184,47KB)

RTFZał. nr 1 do SIWZ - Oferta.rtf (66,15KB)

DOCZał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie art.22.doc (40,00KB)

DOCZał. nr 3 do SIWZ- doświadczenie zawodowe.doc (33,00KB)

DOCZał. nr 4 do SIWZ- potencjał kadrowy.doc (31,50KB)

DOCZał. nr 5 do SIWZ - wzór umowy.doc (177,50KB)

RARZał. nr 6 do SIWZ - przedmiar robót.rar (18,34KB)

RARZał. nr 7 do SIWZ - Specyfikacja wykonania i odbioru robót.part1.rar (4,77MB)

RARZał. nr 7 do SIWZ - Specyfikacja wykonania i odbioru robót.part2.rar (3,90MB)

RARZał. nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa.part1.rar (4,77MB)

RARZał. nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa.part2.rar (4,77MB)

RARZał. nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa.part3.rar (4,77MB)

RARZał. nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa.part4.rar (1,59MB)

RARZał. nr 6 do SIWZ - przedmiar robót.rar (18,29KB)

DOCwyjaśnienia do SIWZ.doc (5,40MB)