Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół murów obronnych w Byczynie zadanie: Remont ul. 11-go Listopada w Byczynie

 

 DOCzawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc (41,00KB)

logo.jpeg


 

 
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
szacunkowa wartość zamówienia : poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Pzp
 
Zamawiający
Urząd Miejski w Byczynie, ul. Rynek 1, tel/fax. 077 4134150,  e-mail : um@byczyna.pl
Przedmiot zamówienia
 „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół  murów obronnych w Byczynie – zadanie: Remont ul. 11-go Listopada w Byczynie”
Termin wykonania zamówienia
Do 21 grudnia 2009 r.
Zakres zamówienia
Przedmiot zamówienia: „Remont ul. 11-go Listopada w Byczynie”, stanowi jedno z zadań projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół murów obronnych w Byczynie”.
 
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót w branży drogowej. Zadanie polega na remoncie ul. 11-go Listopada wraz z budową parkingu.
Zakres zamówienia obejmuje:
-        roboty przygotowawcze,
-        roboty ziemne,
-        roboty nawierzchniowe,
-        roboty wykończeniowe.
Planuje się przebudowę ulicy na długości 285 m. Wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 5,0m wraz z parkingiem na 32 miejsca postojowe. Jezdnie przewiduje się ograniczyć krawężnikami ze ściekiem przykrawężnikowym. Obsługa geodezyjna inwestycji leży po stronie Wykonawcy.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnał itp. Zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków.
Przedmiot zamówienia określa:
1) Dokumentacja projektowa - zał. Nr 8do SIWZ,
2) Przedmiar robót - zał. Nr 6do SIWZ,
3) Specyfikacje techniczne wykonania odbioru robót budowlanych zał. Nr 7do SIWZ.
 
Przedmiot zamówienia zakwalifikowano do CPV:
45233140-2 – roboty drogowe,
45233220-7 – roboty w zakresie nawierzchni dróg,  
45232452-5 - roboty odwadniające.
Tryb postępowania
Przetarg nieograniczony
Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamów.
Forma elektroniczna : www.bip.byczyna.pl , www.byczyna.pl
Na wniosek wykonawcy forma pisemna : w siedzibie zamawiającego (Urząd Miejski w Byczynie ul. Rynek 1, pok.27)
Termin składania ofert
16.11.2009 r.  do godz. 13.00, otwarcie ofert godz. 13.15
Miejsce składania ofert
Urząd Miejski w Byczynie ul Rynek 1 , Oferty należy składać w pok. nr 19
Warunki oraz oświadczenia
i dokumenty potwierdzające spełnianie przez wykonawców warunków udziału
w postępowaniu
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy którzy:
 -   spełniają warunki określone art. 22 ust. 1 pkt 1-4 Prawa zamówień publicznych,
-    nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie zaistnienia przesłanek wykluczenia z postępowania , określonych art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
·     oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy : Prawo zamówień publicznych /zał. nr 2 do SIWZ/,
·     dokument potwierdzający uprawnienie osób podpisujących ofertę do składania w imieniu Wykonawcy oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków o ile nie wynika to z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych /załącznik Wykonawcy/,
·     dokument (ważność 6 miesięcy) stwierdzający uprawnienia do występowania w obrocie prawnym w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia (oryginał lub kserokopia wyciągu z rejestru działalności gospodarczej, rejestru handlowego, lub sądowego w zależności o formy organizacyjno - prawnej Wykonawcy)/zał. Wykonawcy/,
·     aktualne zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (lub KRUS) potwierdzających, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert /załącznik wykonawcy/,
·     aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzających, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert /załącznik wykonawcy/,
·     wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, należycie wykonanych zamówień obejmujące roboty budowlane w zakresie budowy, modernizacji, rozbudowy, przebudowy lub remontu drogi lub ulicy  z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania. Zamawiający wymaga, by Wykonawca wykazał, że zrealizował należycie co najmniej jedno zamówienie o cechach jak wyżej i wartości brutto min. 100.000,00 zł. i przedstawił dokument, z którego jasno wynika, że zlecona robota została wykonana z należytą starannością (np. referencje, protokoły ostatecznego odbioru robót) /zał. nr 3 do SIWZ/,
·     osoba skierowana do nadzorowania robót będących przedmiotem niniejszego zamówienia, winna posiadać uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w specjalności drogowej, który jest wpisany na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, w oparciu o ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów oraz urbanistów /zał. nr 4 do SIWZ – potencjał kadrowy/.
 
Pozostałe wymagane dokumenty:
·     formularz oferty przetargowej /zał. nr 1do SIWZ/
·     kosztorysy ofertowe wykonane metodą uproszczoną (osobno dla części kwalifikowanej, osobno dla części kwalifikowanej) na podstawie przedmiarów robót /zał. nr 6 do SIWZ/.
·     dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty akceptowaną formą wadium.
       
3. Wykonawca zamieszkały lub posiadający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
zamiast dokumentu stwierdzającego uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, Wykonawca składa dokumenty wystawione w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , potwierdzające odpowiednio, że:
·     nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości,
·     nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
 
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu w oparciu o informacje zawarte w w/w dokumentach i oświadczeniach zgodnie w formułą „spełnia – nie spełnia”. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki wykonawca spełnił.  
Wadium
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości  5.000,00 zł.  /słownie złotych: pięć tysięcy 00/100/.
Wadium wnosi się przed terminem składania ofert tj. do dnia 16.11.2009 r. do godz. 13.00 dopuszcza się każdą formę wnoszenia wadium zgodną z art.45 ust.6 ustawy Pzp.
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem (nie gotówką!) na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego : B.S. Namysłów O/Byczyna, nr 56 8890 1040 0000 1818 2005 0004. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.
Kryteria oceny ofert
Cena oferty – 100 %
Termin związania ofertą
30 dni
Informacja o dofinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej
Projekt „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół murów obronnych w Byczynie” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”.
 
Oferty wariantowe/częściowe
Nie dopuszcza się   
Umowa ramowa/Udzielenie zamówień uzupełniających
Nie przewiduje się   
Dynamiczny systemu zakupów
Nie przewiduje się   
Wybór najkorzystniejszej oferty
z zastosowaniem aukcji elektronicznej
Nie przewiduje się   
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
26.10.2009 r. godz. 14:15
Numer: 373804-2009

Byczyna 26.10.2009 r.
 


RTFZał. nr 1 do SIWZ - Oferta.rtf (65,23KB)

DOCZał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie art.22.doc (44,00KB)

DOCZał. nr 3 do SIWZ- doświadczenie zawodowe.doc (33,00KB)

DOCZał. nr 4 do SIWZ- potencjał kadrowy.doc (31,00KB)

DOCZał. nr 5 do SIWZ - wzór umowy.doc (177,00KB)

RARZał. nr 7 do SIWZ - szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.part1.rar (4,77MB)