Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Działka Nr 39 k.m. 1

BURMISTRZ BYCZYNY

O G Ł A S Z A

 

II rokowania na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej

 

 1. Przedmiotem rokowań na zbycie jest nieruchomość gruntowa zabudowana położona w m. DOBIERCICE ul. Św. Jana z Dukli Nr 3.  Nieruchomość zabudowana dwoma budynkami w zabudowie półzwartej. Budynek byłej świetlicy wiejskiej oraz budynek w.c. Obiekt parterowy, dach dwuspadowy, kryty dachówką. Ściany murowane z cegły. Budynek wyposażony w instalację wodociągową, kanalizacyjną do szamba, energetyczną.
  Wg ewidencji gruntów:
  działka nr 39, k.m. 1
  powierzchnia – 0,0200 ha
  nr ewidencyjny budynku – 119 i 120
  rok budowy- przed 1945
  powierzchnia użytkowa ogółem 148,01m2.
 2. Księga wieczysta Nr OP1U/00077811/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
 3. Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego: Ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003r. Wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Byczyna to: teren zabudowy mieszkaniowej i usług nieuciążliwych.
 4. CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ WYNOSI:
  73.413,00
 5. Obciążenia nieruchomości -BRAK
 6. Rokowania odbędą się w dniu 14.02.2012r. o godzinie 930 w Urzędzie Miejskim w Byczynie pokój nr 14A.
 7. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w zamkniętych kopertach najpóźniej do 08.02.2012r. w Urzędzie Miejskim w Byczynie (pokój nr 19) do godziny 1530.
  Zgłoszenie powinno zawierać:
  - imię nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot
  - datę sporządzenia zgłoszenia,
  - oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
  - proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
 8. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki z tyt. zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy. Zaliczkę w formie pieniężnej w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 7.341,30 zł należy wpłacić, w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie nie później niż do godz. 1500 dnia 08.02.2012r. lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 56 8890 1040 0000 1818 2005 0004 do dnia 08.02.2012r. ,liczy się data wpływu na konto.
 9. Zaliczkę zwraca się osobom, nie wyłonionym w wyniku rokowań niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia rokowań. Zaliczka wpłacona przez osobę, wyłonioną w rokowaniach zaliczona zostaje na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, przepada na rzecz sprzedającego.
 10. Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w rokowaniach, należność płatna przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 83 8890 1040 0000 1818 2005 0003 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie przed zawarciem umowy notarialnej.
 11. Nabywca pokrywa koszty związane ze zbyciem nieruchomości tzw. geodezyjno-szacunkowe w kwocie 377,19 zł (przed zawarciem umowy notarialnej) oraz wszelkie inne koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej. Nabywca ponosi koszty wskazania punktów granicznych.
 12. Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.
 13. Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości odbyły się: 30.05.2011r. I- szy przetarg i 14.09.2011r. r.- II-gi przetarg. I rokowania na zbycie nieruchomości odbyły się 24.11.2011r.
 14. Dodatkowe informacje dot. sprzedaży nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie 46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój nr 26, tel. 77 413 41 50 wew.31
 15. Burmistrzowi Byczyny, przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Byczyna 03.01.2012r.

 

Podmiot udostępniający: Burmistrz Byczyny
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ryszard Grüner
Data wytworzenia: 2012-01-03

 

Wersja XML