Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rokowania Dz. 77/7 k.m.9

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH

 

W związku z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r.Nr 102 poz. 651), §1, § 25 i 29 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz.2108 z późn. zm.)

BURMISTRZ BYCZYNY

 

ogłasza V rokowania na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w m. POGORZAŁKA

 


 1.  
 2. Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji Powierzchnia w m 2

  Nr KW

  Obciążenia

  Położenie i opis Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Cena nieruchomości na własność Koszty dodatkowe z tytułu sporządzenia dokumentacji

  Dz. nr 77/7

  k.m. 9

  Obręb: NASALE

  1157

  KW OP1U/00077594/0

  Obciązenia - BRAK

  Pogożałka 4

  Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Budynek w zabudowie wolnostojącej, parterowy, niepodpiwniczony, składający sie z 3 pokoi, kuchni, łazienki, 2 sieni i pomieszczenia gospodarczego.

  Strop nad parterem drewniany. Dach dwuspadowy kryty dachówką. Nieruchomość położona prz drodze utwardzonej. Budynek wyposażony w instalacje wodociągową, kanalizacyjną i energetyczną. Budynek nie nadaje sie do użytkowania.

  Ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003 r.

  Wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Byczyna to: teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową.

  29.494,00

  231,60

 3. Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości odbyły się: 21.12.2009r I- szy przetarg, 08.02.2010r. II-gi przetarg, rokowania na zbycie nieruchomości odbyły się I-sze 18.03.2010r., II-gie 11.05.2010r, III –ie 22.06.2010r. i IV-te 02.08.2010r.
 4. Rokowania odbędą się w dniu 05.10.2010r. o godzinie 900 w sali Urzędu Miejskiego w Byczynie w pokój nr 18.
 5. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w zamkniętych kopertach najpóźniej do 30.09.2010r. w Urzędzie Miejskim w Byczynie (pokój nr 19) do godziny 1500.
  Zgłoszenie powinno zawierać:
  - imię nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot
  - datę sporządzenia zgłoszenia,
  - oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
  - proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
 6. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki z tyt. zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy. Zaliczkę w formie pieniężnej w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 2.949,40 zł należy wpłacić, w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie nie później niż do godz. 15 00 dnia 30.09.2010r. lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 56 8890 1040 0000 1818 2005 0004 do dnia 30.09.2010r. ,liczy się data wpływu na konto.
 7. Zaliczkę zwraca się osobom, nie wyłonionym w wyniku rokowań niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia rokowań. Zaliczka wpłacona przez osobę, wyłonioną w rokowaniach zaliczona zostaje na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, przepada na rzecz sprzedającego.
 8. Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w rokowaniach, należność płatna przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 83 8890 1040 0000 1818 2005 0003 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie przed zawarciem umowy notarialnej.
 9. Nabywca pokrywa koszty związane ze zbyciem nieruchomości tzw. geodezyjno-szacunkowe w kwocie 231,60 zł (przed zawarciem umowy notarialnej) oraz wszelkie inne koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej. Nabywca ponosi koszty wskazania punktów granicznych.
 10. Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.
 11. Dodatkowe informacje dot. sprzedaży nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie 46-220 Byczyna, ul. Rynek 1 (pokój nr 22), tel. 077/413-41-50 wew.29
 12. Burmistrzowi Byczyny, przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 Byczyna 02.09.2010r.

Wersja XML