Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

I rokowania na zbycie nieruchomości 27.09.2011 r.

BURMISTRZ BYCZYNY

woj. opolskie

ogłasza I rokowania na zbycie nieruchomości

Lokal mieszkalny w Byczynie

 

 1. Przedmiotem rokowań jest lokal mieszkalny Nr 2 w Byczynie przy ulicy Długiej 6. Lokal położony jest na parterze budynku wielolokalowego, składa się z pokoju, kuchni (bez wyposażenia) przedpokoju, korytarza, pom. gospodarczego o łącznej pow. użytkowej 43,30 m2. Lokal wyposażony jest w instalacje: energetyczną, wodno- kanalizacyjną i cieplną Do lokalu przynależą dwie komórki w budynku gospodarczym o pow. 0,50m2 i 3,00 m2.
  1) Wg ewidencji gruntów:

  działka- nr 492/1, k.m. 7,
  powierzchnia- 0,0430 ha ,
  nr ewidencyjny budynku mieszkalnego- 220
  nr ewidencyjny budynku gospodarczego- 221

  rok budowy - 1905
  nr rejestru zabytków- 1410/66
  Udział lokalu mieszkalnego Nr 2 w częściach nieruchomości wspólnej wynosi 198/1000.
  2) Księga Wieczysta Nr 64052 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
  3) Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego: teren istniejącej zabudowy śródmiejskiej mieszkalno-usługowej.
 2. Cena ogłoszonego do zbycia lokalu mieszkalnego na własność wynosi:
  54.774,00 zł
 3. Obciążenia nieruchomości – BRAK
 4. Rokowania odbędą się 03.11.2011 r. w Urzędzie Miejskim w Byczynie w pokoju nr 14A.
 5. Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach składa się w zamkniętych kopertach najpóźniej do dnia 26.10.2011r. w Urzędzie Miejskim w Byczynie (pokój Nr 19) do godziny 1500. Zgłoszenie powinno zawierać:
  - imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
  - datę sporządzenia zgłoszenia;
  - oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
  - proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.
  Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki z tyt. zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy. Zaliczkę w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 5.477,40 zł należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie nie później niż do godziny 1500 dnia 26.10.2011r. lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Byczynie w B.S. Namysłów O/Byczyna 56 8890 1040 1818 2005 0004 do dnia 26.10.2011r., liczy się data wpływu na konto.
 6. Zaliczkę zwraca się osobom nie wyłonionym w wyniku rokowań, niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia rokowań. Zaliczka wpłacona przez osobę wyłonioną w rokowaniach zaliczona zostaje na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy przepada na rzecz sprzedającego.
 7. Nabywca lokalu pokrywa koszty związane ze zbyciem tj. szacunkowo-geodezyjne (przed podpisaniem aktu notarialnego) w kwocie 245,40 zł, oraz wszelkie inne koszty związane ze zbyciem m.in. sporządzenie aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej.
 8. Na podstawie art.68ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami w związku z wpisem nieruchomości do rejestru zabytków przyszłemu nabywcy zostanie udzielona bonifikata w wysokości 50% od ceny, którą jest zobowiązany zapłacić.
 9. I przetarg ustny nieograniczony na zbycie odbył się 05.05.2011r.,a II przetarg odbył się 14.09.2011r.
 10. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie, 46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój nr 26, tel. 77- 413-41-50, wew.31
 11. Burmistrzowi Byczyny przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Byczyna 27.09.2011r.

 

Wersja XML