Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Działki Nr 354/2, 349/4, 353/7, 353/8

BURMISTRZ BYCZYNY

O G Ł A S Z A

 

I rokowania na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej

 

 1. Przedmiotem rokowań na zbycie na własność jest nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Byczynie przy ul. Zamojskiego 8A. Nieruchomość zabudowana budynkiem usługowym w części jednokondygnacyjny, a w części trzykondygnacyjny. O ogólnej pow. użytkowej 1.314,73 m2. Na nieruchomości znajdują się dwa murowane kominy o wysokości 50m, na którym zamontowana jest antena telefonii komórkowej i 30m – nieużytkowany.
  W dwóch pomieszczeniach znajdują się urządzenia czynnej ciepłowni miejskiej należące do Energetyki Cieplnej Opolszczyzny S.A. Budynek wyposażony jest w instalacje wodno-kanalizacyjną i elektryczną. Nieruchomość wyposażona w sieć kanalizacji deszczowej, oświetlenie na słupach,częściowo ogrodzona. Nawierzchnia placów z wylewki betonowej.
  Nieruchomość posiada dostęp do sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i energetycznej.
 2. Wg ewidencji gruntów:
  - działki Nr 354/2, 349/4, 353/7, 353/8, ark. mapy 6.
  - ogólna powierzchnia: 0,5716 ha
 3. Księga wieczysta Nr OP1U/00038563/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
 4. Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego: Ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003r.Wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Byczyna to: teren zabudowy usługowej, magazynowej i produkcyjnej.
 5. CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ WYNOSI:
  591.628,00
 6. Obciążenia nieruchomości :
  - Nieograniczona w czasie służebność przesyłu polegająca na prawie przebiegu urządzeń ciepłowniczych, prawie korzystania z nieruchomości w celu wykonywania czynności związanych z eksploatacją remontem i konserwacja tych urządzeń z obowiązkiem przywrócenia stanu poprzedniego po wykonaniu tych czynności.
  - Umowa najmu pomieszczeń o pow. 220,80m2, na czas nieokreślony- kotłownia.
  - Umowa dzierżawy działki oznaczonej nr 353/8 na okres do 31 lipca 2012 r.
  - Nabywca jest zobowiązany do ustanowienia służebności przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej jako działki 349/3, 353/4, 350/2 ark. mapy 6 z wpisaniem tego prawa w księdze wieczystej Nr 15947 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
 7. Rokowania odbędą się w dniu 14.02.2012 r. o godzinie 900 w Urzędzie Miejskim w Byczynie pokój nr 14A.
 8. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w zamkniętych kopertach najpóźniej do 08.02.2012r. w Urzędzie Miejskim w Byczynie (pokój nr 19) do godziny 1530. Zgłoszenie powinno zawierać:
  - imię nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot
  - datę sporządzenia zgłoszenia,
  - oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
  - proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
 9. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki z tyt. zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy. Zaliczkę w formie pieniężnej w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 59.162,80 zł należy wpłacić, w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie nie później niż do godz. 1500 dnia 08.02.2012r. lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 56 8890 1040 0000 1818 2005 0004 do dnia 08.02.2012r. ,liczy się data wpływu na konto.
 10. Zaliczkę zwraca się osobom, nie wyłonionym w wyniku rokowań niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia rokowań. Zaliczka wpłacona przez osobę, wyłonioną w rokowaniach zaliczona zostaje na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, przepada na rzecz sprzedającego.
 11. Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w rokowaniach, należność płatna przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 83 8890 1040 0000 1818 2005 0003 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie przed zawarciem umowy notarialnej.
 12. Nabywca pokrywa koszty związane ze zbyciem nieruchomości tzw. geodezyjno-szacunkowe w kwocie 475,20 zł (przed zawarciem umowy notarialnej) oraz wszelkie inne koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej. Nabywca ponosi koszty wskazania punktów granicznych.
 13. Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.
 14. Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości odbyły się: 11.10.2011r. I- szy przetarg i 24.11.2011r. r.- II-gi przetarg.
 15. Dodatkowe informacje dot. sprzedaży nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie 46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój nr 26, tel. 77 413 41 50 wew.31
 16. Burmistrzowi Byczyny, przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 

Byczyna 03.01.2012r.

 

Podmiot udostępniający: Burmistrz Byczyny
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ryszard Grüner
Data wytworzenia: 2012-01-03
Wersja XML