Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZARZĄDZENIE NR 82/2022 BURMISTRZA BYCZYNY z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu gminy

ZARZĄDZENIE NR 82/2022
BURMISTRZA BYCZYNY


z dnia 1 czerwca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu gminy

Na podstawie art.31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 218, 219, 220, 221, 250, 251, 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305 ze zm.), art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 194 ze zm.), zarządzam co następuje:
§ 1. Z budżetu gminy mogą być przekazywane dotacje dla:
1. samorządowej instytucji kultury:
1) dotacja podmiotowa na działalność statutową w wysokości ustalonej przez „organizatora”,
2) dotacja celowa na inwestycje na podstawie zawartej umowy,
3) dotacja celowa na realizację określonego zadania;
2. organizacji, których cele statutowe przewidują prowadzenie działalności ochrony przeciwpożarowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych;
3. jednostek samorządu terytorialnego – dotacje celowe na realizację zadań publicznych albo pomoc rzeczową na podstawie zawartych umów lub porozumień;
4. innych podmiotów z uwzględnieniem obowiązujących przepisów dopuszczających udzielanie dotacji jako formy finansowania lub dofinansowania ich działalności na podstawie zawartych umów lub porozumień.
§ 2. Ustala się następujące zasady przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Byczyna.
1. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury.
1) Dotacja podmiotowa przekazywana jest na działalność statutową w wysokości ustalonej przez „organizatora”, w tym na remonty.
2) Przekazywanie dotacji podmiotowej następuje w miesięcznych transzach w wysokości 1/12 planowanej dotacji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek dotowanego może być zwiększona wysokość miesięcznej dotacji do wysokości uzasadnionych potrzeb, w granicach planowanej w budżecie kwoty.
3) Za prawidłowe wykorzystanie i rozliczenie dotacji przekazanych do instytucji kultury odpowiedzialny jest dyrektor instytucji otrzymującej dotację.
4) Rozliczenie dotacji  oraz zwrot niewykorzystanej części dotacji upływa z terminem 31 stycznia roku następnego.
5) Rozliczenie dotacji należy złożyć według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dotacje celowe dla instytucji kultury.
1) Dotacja celowa przeznaczona dla instytucji kultury na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przekazywana jest  na podstawie umowy, która powinna spełniać wymogi określone w art. 250 ustawy o finansach publicznych.
2) Wykorzystanie, rozliczenie oraz zwrot niewykorzystanej części dotacji celowej następuje według zasad i w terminie określonym w umowie.
3) Rozliczenie dotacji celowej należy złożyć według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Dotacje celowe  dla organizacji, których cele statutowe przewidują prowadzenie działalności ochrony przeciwpożarowej.
1) Dotacje celowe  dla organizacji, których cele statutowe przewidują prowadzenie działalności ochrony przeciwpożarowej przeznaczone mogą być na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych.
2) Dotacja przekazywana jest  na podstawie umowy, która powinna spełniać wymogi określone w art. 250 ustawy o finansów publicznych.
3) Wykorzystanie dotacji, rozliczenie oraz zwrot niewykorzystanej części dotacji następuje według zasad i w terminie określonym w umowie.
4) Rozliczenie należy złożyć wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Przekazane dotacje podlegają rozliczeniu przez dysponenta środków zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami określonymi w zawartych umowach przedmiotowych. Dotacje określone w §1 ust.3 i 4 podlegają przepisom ustawy o finansach publicznych lub odrębnym przedmiotowym ustawom i przepisom wewnętrznym.
§ 4. Dotacje nie mogą być przeznaczane na cele inne niż wynikające z  ustaw lub wskazane w umowach.
§ 5. Dotacje udzielone z budżetu gminy w części niewykorzystanej podlegają zwrotowi w terminie do 31 stycznia następnego roku, z wyjątkiem dotacji, których termin wykorzystania jest krótszy niż rok budżetowy, wówczas niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji.
§ 6. Od kwot dotacji zwróconych po w/w terminie nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu dotacji.
§ 7. Przy zwrocie dotacji mają odpowiednio zastosowanie przepisy ustawy o finansach publicznych, o ile odrębne ustawy nie stanowią inaczej.
§ 8. W trakcie wykonywania zadania finansowego z udziałem dotacji, dotujący ma prawo dokonać kontroli jej wykorzystania na zasadach określonych w Instrukcji przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Byczynie, jednostkach organizacyjnych Gminy Byczyna oraz podmiotach dotowanych z budżetu Gminy Byczyna w treści załącznika do Zarządzenia Nr 45/2022 Burmistrza Byczyny z dnia 31 marca 2022 roku.
§ 9. Traci moc Zarządzenie nr 63/2015 Burmistrza Byczyny z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu gminy.
§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie:

PDFZarządzenie Nr 82.2022.pdf

Wersja XML