Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

LIV sesja Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 22 czerwca 2022 o godz. 13.00

Termin: 22.06.2022, g. 13:00

Miejsce: Urząd Miejski

 1. 1. Otwarcie sesji.

  2. Stwierdzenie prawomocności obrad i wskazanie Sekretarza sesji.

 2. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania sesji.
 3. 4. Przyjęcie porządku obrad.
 4. 5. Przyjęcie protokołów z LII i LIII sesji.
 5. 6. Przedstawienie informacji o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach oraz sposobie ich realizacji.
 6. 7. Sprawozdanie Burmistrza Byczyny z podejmowanych działań i decyzji w okresie międzysesyjnym.
 7. 8. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Byczyna za 2021 rok.
 8. 9. Debata nad raportem o stanie gminy Byczyna za 2021 rok.
 9. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Byczyny wotum zaufania (druk nr 394).

  PDFDruk nr 394.pdf

 10. 11. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Byczyna za 2021 rok.

  PDFSprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok.pdf

 11. 12. Przedstawienie informacji o stanie mienia gminy Byczyna.
 12. 13. Przedstawienie sprawozdania finansowego gminy Byczyna za rok 2021.

  PDFSprawozdanie finasowe za 2021 r..pdf

 13. 14. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o przedłożonym przez Burmistrza Byczyny sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Byczyna za 2021 rok.

  PDFOpinia RIO Wykonanie budżetu za 2021 rok (1).pdf

 14. 15. Przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Byczyny.

  PDFOpinia Komisji Rewizyjnej 2021 na sesję.pdf

 15. 16. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Byczyny.

  PDFOpinia RIO dot. opinii Komisji Rewizyjnej.pdf

 16. 17. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Byczyna za 2021 r. (druk nr 395),

   PDFDruk nr 395.pdf

  2. b. zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu gminy Byczyna (druk nr 396),

   PDFDruk nr 396.pdf

  3. c. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Byczyny z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok (druk nr 397),

   PDFDruk Nr 397.pdf

  4. d. określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2022/2023 na terenie Gminy Byczyna (druk nr 398),

   PDFDruk nr 398.pdf

  5. e. Wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Stawowej w Byczynie (druk nr 399)

   PDFDruk nr 399.pdf

  6. f. wyrażenia zgody ma udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk nr 400),

   PDFDruk nr 400.pdf

  7. g. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowych najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość (druk nr 401),

   PDFDruk nr 401.pdf

  8. h. zmian w budżecie gminy na 2022 rok (druk nr 402)

   PDFDruk nr 402.pdf

  9. i. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Byczyna na lata 2022-2034 (druk nr 403),

   PDFDruk nr 403.pdf

  10. j. ustalenia opłaty za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi do stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków w Polanowicach i w Biskupicach (druk nr 404).

   PDFDruk nr 404.pdf

 17. 18. Sprawozdanie Komisji Skarg Wniosków i Petycji za 2021 rok
 18. 19. Sprawozdanie z Rocznego Programu Współpracy Gmina Byczyna z Organizacjami Pozarządowymi za 2021 rok

  PDFSprawozdanie z Rocnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2021.pdf

 19. 20. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie za 2021 rok

  PDFSprawozdanie z działanosci Pomocy Społecznej.pdf

 20. 21. Ocena zasobów Pomocy Społecznej w Byczynie

  PDFOcena zasobów pomocy społecznej.pdf

 21. 22. Wolne wnioski i zapytania
 22. 23. Komunikaty.
 23. 24. Zakończenie sesji.

PDFZawiadomienie na sesję i komisje (3).pdf

Wersja XML