Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZARZĄDZENIE NR 69/2022 BURMISTRZA BYCZYNY z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Roszkowicach

ZARZĄDZENIE NR 69/2022
BURMISTRZA BYCZYNY


z dnia 4 maja 2022 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Roszkowicach

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.), art. 63 ust. 1 i 3 w zw. z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn.zm.) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. Ogłaszam konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Roszkowicach, dla której organem prowadzącym jest Gmina Byczyna
§ 2. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na:
a) stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Byczynie: bip.byczyna.pl,
b) tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Byczynie ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna,
§ 4. Postępowanie konkursowe przeprowadzone zostanie zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego i Oświaty.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie:

PDFZarządzenie Nr 69.2022.pdf

Wersja XML