Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Miejskiej w Byczynie z 30 marca 2022 r. Sesja LI, Kadencja VIII

UCHWAŁA NR LI/363/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie uznania skargi na działalność Burmistrza Byczyny za zasadną częściowo  PDFUchwała Nr LI_363_22-skarga.pdf

UCHWAŁA NR LI/364/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie gminy Byczyna na rok 2022. PDFUchwała Nr LI_364_22-program.pdf

UCHWAŁA NR LI/365/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Byczyna dla jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego PDFUchwała Nr LI_365_22-rozliczenia.pdf

UCHWAŁA NR LI/366/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025. PDFUchwała Nr LI_366_22 - GPPiRPAiPN.pdf

UCHWAŁA NR LI/367/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 PDFUchwała Nr LI_367_22 - Korpus wsparcia seniorów.pdf

UCHWAŁA NR LI/368/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/224/20 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Byczyna PDFUchwała Nr LI_368_22-regulamin.pdf

UCHWAŁA NR LI/369/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze gminy Byczyna dla Parafii Rzymskokatolickiej Św. Antoniego Padewskiego w Roszkowicach PDFUchwała Nr LI_369_22-dotacja.pdf

UCHWAŁA NR LI/370/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze gminy Byczyna dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Szopena 8, ul. Długa 13 w Byczynie PDFUchwała Nr LI_370_22-dotacja 2.pdf

UCHWAŁA NR LI/371/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok PDFUchwała Nr LI_371_22-Budzet.pdf

Uchwała LI/372/22 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2022–2034 PDFUchwała Nr LI_372_22-WPF.pdf

UCHWAŁA NR LI/373/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przekazania petycji w sprawie naprawy programu ochrony powietrza do organu właściwego do jej rozpatrzenia PDFUchwała Nr LI_373_22_Petycja.pdf

UCHWAŁA NR LI/374/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego na remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1305O z Miechowej do Janówki PDFUchwała Nr LI_374_22-Droga.pdf

UCHWAŁA NR LI/375/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla miasta partnerskiego Kozowa na Ukrainie PDFUchwała Nr LI_375_22 -Kozowa.pdf

UCHWAŁA NR LI/376/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu na uchwałę Nr XLVI/327/21 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 24 listopada 2021 r. i przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu PDFUchwała Nr LI_376_22 - WSA.pdf

PDFLI sesja Rady Miejskiej w Byczynie - wykaz głosowań.pdf
 

Wersja XML