Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZARZĄDZENIE NR 188/2021 BURMISTRZA BYCZYNY z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz do wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ZARZĄDZENIE NR 188/2021
BURMISTRZA BYCZYNY


z dnia 31 grudnia 2021 r.

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz do wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na podstawie art. 411 ust. 10r ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. Na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie, upoważniam Panią Michalinę Marciniszyn – pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie do prowadzenia postępowań oraz wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osobom fizycznym, które zamierzają złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
§ 2. Upoważnienie udzielone zostaje na czas zajmowanego stanowiska i wygasa z chwilą ustania stosunku pracy, przy z czym może być w każdej chwili zmienione lub odwołane.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wersja XML