Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

LI sesja Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 30 marca 2022 r. o godz. 14:00

Termin: 30.03.2022, g. 14:00

Miejsce: Urząd Miejski

 1. 1. Otwarcie sesji.

  2. Stwierdzenie prawomocności obrad i wskazanie Sekretarza sesji.

 2. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania sesji.
 3. 4. Przyjęcie porządku obrad
 4. 5. Przyjęcie protokołu z L sesji.
 5. 6. Przedstawienie informacji o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach oraz sposobie ich realizacji.
 6. 7. Sprawozdanie Burmistrza z podejmowanych działań i decyzji w okresie międzysesyjnym.
 7. 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. a. uznania skargi na działalność Burmistrza Byczyny za zasadną częściowo (druk nr 372),

   PDFDruk Nr 372.pdf

  2. b. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie gminy Byczyna na rok 2022 (druk nr 373),

   PDFDruk Nr 373.pdf

  3. c. ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Byczyna dla jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego (druk nr 374),

   PDFDruk Nr 374.pdf

  4. d. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 (druk nr 375),

   PDFDruk Nr 375.pdf

  5. e. przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” nr rok 2022 (druk nr 376),

   PDFDruk Nr 376.pdf

  6. f. zmiany uchwały nr XXX/224/20 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Byczyna (druk nr 377),

   PDFDruk Nr 377.pdf

  7. g. udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze gminy Byczyna dla Parafii Rzymskokatolickiej Św. Antoniego Padewskiego w Roszkowicach (druk nr 378),

   PDFDruk Nr 378.pdf

  8. h. udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze gminy Byczyna dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Szopena 8, ul. Długa 13 w Byczynie (druk nr 379),

   PDFDruk Nr 379.pdf

  9. i. zmian w budżecie gminy na 2022 rok (druk nr 380),

   PDFDruk Nr 380.pdf

  10. j. Głosowanie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Byczyna na lata 2022 – 2034 (druk nr 381),

   PDFDruk Nr 381.pdf

  11. k. przekazania petycji w sprawie naprawy programu ochrony powietrza do organu właściwego do jej rozpatrzenia (druk nr 382).

   PDFDruk nr 382.pdf

 8. 9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Problemów Społecznych za rok 2021.

  PDFSprawozdanie z relizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.pdf

 9. 10. Sprawozdanie Resortowe Centrum Integracji Społecznej za rok 2021.

  PDFSprawozdanie Resortowe Centrum Integracji Społecznej w Polanowicach.pdf

 10. 11. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Byczyna za rok 2021.

  PDFSprwozdanie z działaności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy rodzienie.pdf

 11. 12. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku w 2021 roku.

  PDFSprawozdanie z działaności Komendy Powiatowej Policji w KLuczborku za 2021 rok.pdf

 12. 13. Sprawozdanie z realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie gminy Byczyna w roku 2021.

  PDFSprawozdanie z relizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.pdf

 13. 14. Wolne wnioski i zapytania
 14. 15. Komunikaty.
 15. 16. Zakończenie sesji.

PDFZawiadomienie na Sesję i Komisje.pdf

Wersja XML