Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZARZĄDZENIE NR 187/2021 BURMISTRZA BYCZYNY z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Byczynie

ZARZĄDZENIE NR 187/2021
BURMISTRZA BYCZYNY

z dnia 31 grudnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Byczynie

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372 t. j.) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2021 rok, poz. 746 t. j.), zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustala się i wprowadza Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Byczynie, który stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego i Oświaty.
§ 3. Tracą moc:
1) Zarządzenie Nr 2/2021 Burmistrza Byczyny z dnia 04 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Byczynie,
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zarządzenie

PDFZarządzenie Nr 187-2021.pdf

 
 

 

 

Wersja XML