Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały z XLVIII sesji Rady Miejskiej w Byczynie z 28 grudnia 2021 r.

UCHWAŁA NR XLVIII/330/21
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 28 grudnia 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy lub najmu z dotychczasowymi dzierżawcami/najemcami, których przedmiotem są te same nieruchomości  PDFUchwała Nr XLVIII_330_21 - Dzierżawy.pdf

UCHWAŁA NR XLVIII/331/21
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 28 grudnia 2021 r.
w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Byczyna na lata 2021-2024” PDFUchwała Nr XLVIII_331_21-Program Ochrony Środowiska.pdf

UCHWAŁA NR XLVIII/332/21
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 28 grudnia 2021 r.
w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024 PDFUchwała Nr XLVIII_ 332_21 GPWR.pdf

UCHWAŁA NR XLVIII/333/21
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 28 grudnia 2021 r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania  PDFUchwała Nr XLVIII_333_21 Interdyscyplinarny.pdf

UCHWAŁA NR XLVIII/334/21
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 28 grudnia 2021 r.
w sprawie zlecenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Byczynie analizy skargi na działalność Burmistrza Byczyny PDFUchwała Nr XLVIII_334_21-skarga.pdf

UCHWAŁA NR XLVIII/335/21
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 28 grudnia 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXX/224/20 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Byczyna PDFUchwała Nr XLVIII_335_21-Regulamin.pdf

UCHWAŁA NR XLVIII/336/21
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 28 grudnia 2021 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Problemów Społecznych na rok 2022 PDFUchwała Nr XLVIII_336_21-Gminny Program.pdf

UCHWAŁA NR XLVIIII/337/21
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 28 grudnia 2021 r.
w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2021 PDFUchwała nr XLVIII_337_21 - 2021.pdf

UCHWAŁA NR XLVIII/338/21 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2022 PDFUchwała Nr XLVIII_338_21-2022.pdf

UCHWAŁA NR XLVIII/339/21  RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok PDFUchwała Nr XLVIII_339_21-Budzet 2021.pdf

Uchwała XLVIII/340/21 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2021–2034  PDFUchwała Nr XLVIII_340_21-WPF.pdf

 UCHWAŁA NR XLVIII/341/21                          
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 28 grudnia 2021 r. 
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 PDFUchwała Nr XLVIII_341_21_Niewygasa.pdf

UCHWAŁA NR XLVIII/342/21
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 28 grudnia 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.  PDFUchwała Nr XLVIII_342_21-Sprzedaż.pdf

UCHWAŁA NR XLVIII/343/21
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 28 grudnia 2021 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Byczyny PDFUchwała Nr XLVIII_343_21-Wynagrodzenie.pdf

UCHWAŁA NR XLVIII/344/21
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 28 grudnia 2021 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok PDFUchwała Nr XLVIII_344_21-Budżet 2022.pdf

Uchwała Nr XLVIII/345/21
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 grudnia 2021 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na
lata 2022–2034 PDFUchwała Nr XLVIII_345_21-WPF 2022.pdf

PDFXLVIII Sesja Rady Miejskiej w Byczynie - wykaz głosowań.pdf
 

Wersja XML