Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 28 grudnia 2021 r o godz. 12:00

Termin: 28.12.2021, g. 12:00

Miejsce: Urząd Miejski

 1. 1. Otwarcie sesji.

  PDFZawiadomienie na sesję i Komisje.pdf

 2. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad i wskazanie Sekretarza sesji.
 3. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania sesji.
 4. 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. 5. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji.
 6. 6. Przedstawienie informacji o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach oraz sposobie ich realizacji.
 7. 7. Sprawozdanie Burmistrza Byczyny z podejmowanych działań i decyzji w okresie międzysesyjnym.
 8. 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. a. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy lub najmu z dotychczasowymi dzierżawcami/najemcami, których przedmiotem są te same nieruchomości (druk nr 336),

   PDFDruk Nr 336.pdf

  2. b. przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Byczyna na lata 2021-2024” (druk Nr 337),

   PDFDruk nr 337.pdf

  3. PDFZałącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 6 grudnia 2021-skompresowany.pdf
    

  4. c. przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024” (Druk nr 338),

   PDFDruk nr 338.pdf

  5. d. trybu i sposobu powołania i odwoływania członków zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (druk nr 339),

   PDFDruk nr 339.pdf

  6. e. zlecenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Byczynie analizy skargi na działalność Burmistrza Byczyny (druk nr 340),

   PDFDruk Nr 340.pdf

  7. f. zmiany uchwały nr XXX/224/20 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Byczyna (druk nr 341),

   PDFDruk nr 341.pdf

  8. g. przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Byczyna w celu przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu (druk nr 342),

   PDFDruk nr 342.pdf

  9. h. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Problemów Społecznych na rok 2022 (druk nr 343),

   PDFDruk nr 343.pdf

  10. i. pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 r. (druk nr 344),

   PDFDruk Nr 344.pdf

  11. j. pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 r. (druk nr 345),

   PDFDruk Nr 345.pdf

  12. k. zmian w budżecie gminy na 2021 rok (druk nr 346),

   PDFDruk nr 346.pdf

  13. l. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2021 -2034 (druk nr (druk nr 347),

   PDFDruk Nr 347.pdf

  14. m. ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 (druk nr 348),

   PDFDruk Nr 348.pdf

  15. n. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (druk nr 349)

   PDFDruk nr 349.pdf

  16. o. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Byczyny (druk nr 350).

   PDFDruk nr 350.pdf

 9. 9. Podjęcie uchwał w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok(druk nr 351), i wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2022-2034 (druk nr 352):
  1. a. przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2022-2034,

   PDFDruk Nr 351.pdf

   PDFDruk nr 352.pdf

  2. b. odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej i Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Byczyna na lata 2022-2034,

   PDFOpinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. budżetu.pdf

   PDFOpinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. WPF.pdf

  3. c. odczytanie opinii Komisji Rady Miejskiej w Byczynie dotyczącej projektu budżetu gminy na 2022 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Byczyna na lata 2022-2034,
  4. d. przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały budżetowej,
  5. e. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
  6. f. głosowanie w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok,
  7. g. głosowanie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2022-2034,
 10. 10. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej z realizacji budżetu i wykonania planu pracy Ośrodka Kultury w Byczynie
 11. 11. Wolne wnioski i zapytania.
 12. 12. Komunikaty.
 13. 13. Zakończenie sesji.
Wersja XML