Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

13. Przebudowa drogi wewnętrznej na osiedlu w Biskupicach

 

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf
 

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
 

PDFInformacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf
 

Dane niniejszego postępowania:

 1. Nr referencyjny – nr id – nadany przez Zamawiającego – OŚ.271.13.2021,
 2. Nr BZP (ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych) - 2021/BZP 00179617/01
 3. Adres internetowy postępowania na miniPortal:
  https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/dc2d8937-a9bf-4ef1-95c1-1684a019d75b
 4. Id postępowania (nr wygenerowany przez miniPortal) - dc2d8937-a9bf-4ef1-95c1-1684a019d75b
 5. Adres internetowy prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z niniejszym postępowaniem:
  https://bip.byczyna.pl/11031/4568/13-przebudowa-drogi-wewnetrznej-na-osiedlu-w-biskupicach.html

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

PDFSpecyfikacja Warunków Zamówienia.pdf

DOCZałącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty.doc
DOCZałącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie z art. 125 ust. 1 Pzp.doc
DOCZałącznik nr 3 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.doc
DOCZałącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej.doc
DOCZałącznik nr 5 do SWZ - Wykaz robót.doc
DOCZałącznik nr 6 do SWZ - Wykaz osób.doc
PDFZałącznik nr 7 do SWZ - Projekt umowy.pdf
PDFZałącznik nr 8 do SWZ - Dokumentacja techniczna.pdf
PDFZałącznik nr 9 do SWZ - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.pdf
PDFZałącznik nr 10 do SWZ - Przedmiar.pdf
 

Wersja XML