Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

12. Renowacja zabytkowego obwarowania miasta Byczyna - odcinek A etap I – mur na odcinku od A069 do A095

 

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf
 

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
 

PDFInformacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf
 

Dane niniejszego postępowania:

 1. Nr referencyjny – nadany przez Zamawiającego – OŚ.271.12.2021
 2. Nr BZP (ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych) - 2021/BZP 00158479/01
 3. Adres internetowy postępowania na miniPortal:
  https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e9a0874c-9b15-43b4-bf37-204e5a229ed2d
 4. Id postępowania (nr wygenerowany przez miniPortal) - e9a0874c-9b15-43b4-bf37-204e5a229ed2
 5. Adres internetowy prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z niniejszym postępowaniem:
https://bip.byczyna.pl/11030/4568/12-renowacja-zabytkowego-obwarowania-miasta-byczyna-odcinek-a-etap-i-mur-na-odcinku-od-a069-do-a095.html

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf


PDFSpecyfikacja Warunków Zamówienia.pdf


DOCZałącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty.doc
DOCZałącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie z art. 125 ust. 1 Pzp.doc
DOCZałącznik nr 3 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.doc
DOCZałącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej.doc
DOCZałącznik nr 5 do SWZ - Wykaz robót.doc
DOCZałącznik nr 6 do SWZ - Wykaz osób.doc
PDFZałącznik nr 7 do SWZ - Projekt umowy.pdf
7ZZałącznik nr 8 do SWZ - Dokumentacja projektowa.7z
PDFZałącznik nr 9 do SWZ - STWiOR.pdf

PDFZałącznik nr 10 do SWZ - Przedmiar robót MUR .pdf
 

 

 

 

 

Wersja XML