Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

10. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Byczyna

 

PDFInformacja o wyborze ofert najkorzystniejszej.pdf
 

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
 

PDFInformacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf
 

Dane niniejszego postępowania:

 1. Nr referencyjny – nr id – nadany przez Zamawiającego – OŚ.271.10.2021
 2. Nr ogłoszenia TED - 2021/S 159-420587
 3. Adres internetowy postępowania na miniPortal:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8d8696f6-f0eb-440c-82cb-169a6eb4979e 

 1. Id postępowania (nr wygenerowany przez miniPortal) - 8d8696f6-f0eb-440c-82cb-169a6eb4979e
 2. Adres internetowy prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z niniejszym postępowaniem:

https://bip.byczyna.pl/10999/4568/10-odbior-i-zagospodarowanie-odpadow-komunalnych-z-terenu-gminy-byczyna.html

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu - 2021-OJS159-420587-pl.pdf


PDFSpecyfikacja Warunków Zamówienia.pdf


PDFZałącznik nr 1 do SWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).pdf
PDFZałącznik 1 do OPZ - Wykaz miejsc użyteczności publicznej.pdf
PDFZałącznik 2 do OPZ - Wykaz kompostowników.pdf
PDFZałącznik 3 do OPZ - Wykaz nieruchomości trudnodostępnych.pdf
PDFZałącznik 4 do OPZ - Wykaz punktów odbioru przeterminowanych leków.pdf
PDFZałącznik 5 do OPZ - Wykaz miejsc do gromadzenia selektywnych odpadów komunalnych (odpady opakowaniowe typu PET) obejmujących pojemniki typu dzwony-igloo.pdf
ZIPZałącznik nr 6 do OPZ - akta prawa miejscowego.zip
 

DOCZałącznik nr 2 do SWZ - Formularz oferty.doc
XLSXZał. do Formularza ofertowego - Formularz cenowy odbioru i zagospodarowania odpadów.xlsx

ZIPZałącznik nr 3 do SWZ - JEDZ.zip
DOCZałącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.doc
DOCZałącznik nr 5 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.doc
 

DOCZałącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o aktualności danych.doc
DOCZałącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej.doc
DOCZałącznik nr 8 do SWZ - Wykaz usług.doc
DOCZałącznik nr 9 do SWZ - Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych.doc
 

PDFZałącznik nr 10 do SWZ - Projekt umowy.pdf
PDFZałącznik nr 11 do SWZ - Umowa powierzenia.pdf
 

Wersja XML