Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

9. Budowa krypt na pochówek szczątków ludzkich w Byczynie

Dane niniejszego postępowania:

 1. Nr referencyjny – nr id – nadany przez Zamawiającego – OŚ.271.9.2021,
 2. Nr BZP (ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych) -  2021/BZP 00127223/01
 3. Adres internetowy postępowania na miniPortal: 
  https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/73fd07e5-77ce-4820-8980-1154094b02f0
 4. Id postępowania (nr wygenerowany przez miniPortal) - 73fd07e5-77ce-4820-8980-1154094b02f0
 5. Adres internetowy prowadzonego postępowania: 
  https://bip.byczyna.pl/10945/4568/9-budowa-krypt-na-pochowek-szczatkow-ludzkich-w-byczynie.html

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z niniejszym postępowaniem: 

https://bip.byczyna.pl/10945/4568/9-budowa-krypt-na-pochowek-szczatkow-ludzkich-w-byczynie.html

 

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf
 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
DOCXSpecyfikacja Warunków Zamówienia.docx
DOCZałącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty.doc
DOCZałącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie z art. 125 ust. 1 Pzp.doc
DOCZałącznik nr 3 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.doc
DOCZałącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej.doc
DOCZałącznik nr 5 do SWZ - Wykaz robót.doc
DOCZałącznik nr 6 do SWZ - Wykaz osób.doc
DOCZałącznik nr 7 do SWZ - Projekt umowy.doc
ZIPZałącznik nr 8 do SWZ - Dokumentacja projektowa.zip
PDFZałącznik nr 9 do SWZ - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.pdf
PDFZałącznik nr 10 do SWZ - Przedmiar robót.pdf

 

Wersja XML