Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

7. Remont ulicy Brzozowej i utwardzenie ulicy Polnej w Byczynie

 

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf
 

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
 

PDFInformacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf
 

Dane niniejszego postępowania:

 1. Nr referencyjny – nr id – nadany przez Zamawiającego – OŚ.271.7.2021
 2. Nr BZP (ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych) - 2021/BZP 00116736/01
 3. Adres internetowy postępowania na miniPortal:
 4. https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/70474d16-aa07-472c-a888-56fa3b1c3f78
 5. Id postępowania (nr wygenerowany przez miniPortal) - 70474d16-aa07-472c-a888-56fa3b1c3f78
 6. Adres internetowy prowadzonego postępowania: 
  https://bip.byczyna.pl/10906/4568/7-remont-ulicy-brzozowej-i-utwardzenie-ulicy-polnej-w-byczynie.html

  Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z niniejszym postępowaniem:

           https://bip.byczyna.pl/10906/4568/7-remont-ulicy-brzozowej-i-utwardzenie-ulicy-polnej-w-byczynie.html

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSpecyfikacja Warunków Zamówienia.pdf
DOCZałącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty.doc
DOCZałącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie z art. 125 ust. 1 Pzp.doc
DOCZałącznik nr 3 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.doc
DOCZałącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej.doc
DOCZałącznik nr 5 do SWZ - Wykaz robót.doc
DOCZałącznik nr 6 do SWZ - Wykaz osób.doc
PDFZałącznik nr 7 do SWZ - Projekt umowy.pdf
ZIPZałącznik nr 8 do SWZ - dokumentacja projektowa.zip
PDFZałącznik nr 9 do SWZ - SSTWiORB.pdf
PDFZałącznik nr 10 do SWZ - Przedmiar robót.pdf
 

Wersja XML