Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXXIX sesji kadencja V

Uchwała Nr XXXIX/267/09 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 marca 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Byczyna

Uchwała Nr XXXIX/268/09 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 marca 2009 roku
w sprawieprzyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin
Śląska Opolskiego w Opolu

Uchwała Nr XXXIX/269/09 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 marca 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Pobierz

Uchwała Nr XXXIX/270/09 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 marca 2009 roku
w sprawie likwidacji szkoły filiarnej w Dobiercicach
podporządkowanej organizacyjnie Publicznej Szkole
Podstawowej w Biskupicach

Uchwała Nr XXXIX/271/09 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 marca 2009 roku
w sprawie
likwidacji szkoły filiarnej w Nasalach
podporządkowanej organizacyjnie Publicznej Szkole
Podstawowej w Roszkowicach

Uchwała Nr XXXIX/272/09 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 marca 2009 roku
w sprawie przekształcenia Publicznego Przedszkola
w Byczynie

Uchwała Nr XXXIX/273/09 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 marca 2009 roku
w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek
i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę
lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
oraz szczegółowe zasady jego przyznawania dla nauczycieli
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Byczyna

Uchwała Nr XXXIX/274/09 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 marca 2009 roku
w sprawie zat
wierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Janówka

Uchwała Nr XXXIX/275/09 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 marca 2009 roku
w sprawie
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Nasale

Uchwała Nr XXXIX/276/09 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 marca 2009 roku
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć

Uchwała Nr XXXIX/277/09 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 marca 2009 roku
w sprawie
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Byczyna

Uchwała Nr XXXIX/278/09 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 marca 2009 roku
w sprawieudzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Oleskiego

Uchwała Nr XXXIX/279/09 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 marca 2009 roku
w sprawiewyrażenia zgody na przystąpienie Gminy
Byczyna do realizacji projektu pod nazwą "Myślę,
więc jestem" oraz zawarcia stosownego porozumienia
w tym względzie

Uchwała Nr XXXIX/280/09 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 marca 2009 roku
w sprawie zmiany uchwały

Uchwała Nr XXXIX/281/09 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 marca 2009 roku
w sprawie zmiany uchwały

Wersja XML